توسعه راهکارهای خطاناپذیرسازی سیستم های اطلاعاتی به کمک روش بهترین-بدترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

3 استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

10.22054/ims.2020.49864.1689

چکیده

خطاناپذیرسازی رویکردی است که هدف اصلی آن غیرممکن ساختن اشتباهات است. این تکنیک می‌تواند با ایجاد تغییراتی در فرایند، و یا فرهنگ‌سازی مناسب فرصت رویدادن اشتباهات را حذف کرده و با ارسال پیام مناسب، جلوی انجام اشتباه را بگیرد. استفاده از ابزارها یا فناوری‌های نوین برای ارتقاء سطح کیفیت مورد انتظار مشتری در صورت استفاده از خطاناپذیرسازی وفاداری مشتریان را به شدت افزایش خواهد داد. خطاناپذیرسازی گرچه دهه‌های مختلفی است که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در خدمات و نیز فناوری اطلاعات و به‌ویژه در سامانه‌های اطلاعاتی سابقه اندکی دارد. در این پژوهش برپایه پژوهش‌های پیشین ابعاد اصلی راهکارهای خطاناپذیرسازی دسته‌بندی شده و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع‌آوری نظرات خبرگان در مورد اولویت‌بندی راهکارهای خطاناپذیرسازی پرداخته شده است. همچنین براساس تکنیک گروه‌های اسمی معیارهای نهایی را انتخاب کرده و سپس عواملی که نقش موثردر خطاناپذیرسازی سیستم های اطلاعاتی دارند را بر پایه روش وزن‌دهی بهترین-بدترین یا BWM اولویت‌بندی می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد طرحریزی مناسب برنامه‌های مدیریت کیفیت، کارکنان ماهر، تسهیلات و تجهیزات پیشرفته، قابلیت طراحی و در نهایت استفاده از کنترل‌کننده‌های مناسب به عنوان مهمترین عوامل خطاناپذیرسازی سامانه‌های اطلاعاتی می‌توانند به عنوان اولویت اصلی مدیران سازمان‌های خدمت‌محور مورد توجه قرار گیرند. همچنین، ارائه پیش‌فرض‌های مناسب برای اقلام اطلاعاتی و ساختارهای بهبود داده شده مدل داده می‌تواند رویکردهای فناورانه و نوآورانه را در سامانه‌های اطلاعاتی تقویت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Foolproof Solutions for Information Systems Using Best-Worth Method

نویسندگان [English]

  • anita hajizadeh 1
  • Mohammad Javad Ershadi 2
  • mohammad reza nabatchian 3
1 islamic azad university of central tahran branch
2 Information Technology Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc)
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Centeral Tehran Branch
چکیده [English]

Mistake proofing is an approach whose main purpose is to make mistakes impossible. This technique can eliminate the possibility of errors by making changes in the process, or by appropriate culture, or by preventing them from making a mistake by sending the appropriate message. Using new tools or technologies to improve the quality expected of the customer. The use of the miscalculation will dramatically increase customer loyalty. Although it has been decades in the making, it has a limited track record in services as well as in information technology and especially in information systems. In this study, based on previous research, the main dimensions of the error-solving strategies are categorized. Then, using the questionnaire, the experts' opinions on prioritization of nonlinearity strategies are discussed. We also select the final criteria based on the nominal batch technique and then prioritize the factors that play an important role in making the information systems unreliable based on the best-worst or BWM weighting method. The results showed that proper planning of quality management programs, skilled staff, advanced facilities and equipment, design capability and finally the use of appropriate controllers as the most important factors of information systems malfunction can be considered as the top priority of service managers. Also, providing appropriate assumptions for information items and improved data model structures can reinforce technological and innovative approaches to information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pokayoke
  • BWM
  • Information Systems
  • Foolproofing
  • MCDM