مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده مدیریت و حسابداری

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران

10.22054/ims.2021.61644.1993

چکیده

رسانه‌ی اجتماعی به عنوان یکی از تحولات پدید آمده در عرصه‌ی فناوری اطلاعات، توانسته توجه بسیاری را در بخش دولتی به خود معطوف نماید. دراین راستا دولت‌ها بایستی تمهیدات لازم را جهت بهره‌مندی از فناوری مذکور فراهم نمایند تا بتوانند خدماتی متناسب با نیازمندی‌های عصر حاضر ارائه نمایند. ؛ که در این بین پاندمی کووید19 و لزوم ارائه ی خدمات غیرحضوری بر اهمیت استفاده از رسانه اجتماعی در بخش دولتی افزوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی مدل بلوغ خدمات دولتی در بستر رسانه‌های اجتماعی(دولت الکترونیک2.0) در کشورهای درحال توسعه انجام شده است. براین‌اساس با استفاده از روش تحقیق آمیخته سعی شد تا ابعاد مختلف مدل مذکورشناسایی شود. در فاز کیفی پژوهش، از بررسی کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و روش تحلیل تماتیک استفاده شد. در فاز کمی نیز از پرسشنامه محقق‌ساخته ، آزمون تی تک نمونه ای و کای- دو، بهره برده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد مدل بلوغ دولت الکترونیک 2.0 شامل فازهای ابتدایی(فعالیت شفاف سازی اطلاعات)، مدیریت شده(فعالیت خلق و مدیریت دانش)،تعریف شده(مشارکت و همکاری)، به صورت کمی مدیریت شده(عملیات واقعی خدمات رسانی و انجام تراکنش)و بهینه شده(هوشمندسازی ارائه ی خدمات) است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introducing e-Government 2.0 Maturity Model: Focusing on Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • roya hejazinia 2

1 Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Industrial Management,, Faculty of Management and Accounting,, Allameh Tabataba'i University,

چکیده [English]

Social media, as an advancement in information technology is one of the most appealing topics to the public sector. Governments need to take measures to profit from this technology so that they can offer the most sought-for today's services. The COVID-19 pandemic and the necessity of providing virtual services have additionally highlighted social media technology in public sector. This study aims to propose a social media-based maturity model to deliver sustainable e-government services (e-government 2.0) in developing countries. The various dimensions of the model were identified by using the mixed research approach. For qualitative investigations, data were collected by literature review and semi-structured interviews and thematic analysis. For quantitative assessments, data were gathered through a researcher-made questionnaire and analyzed by a one-sample t-test and the two-way chi-square test. The dimensions of e-government 2.0 maturity model were initial phases (information transparency activities), managed phases (knowledge creation and management), defined phases (participation and collaboration), quantitatively managed phases (activities, real servicing, and transactions), and optimized phases (smartening up service delivery).

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government 2.0
  • Crisis Management
  • Social Media
  • Maturity Model