پایش چالش های ذهنی مردم در فضای مجازی در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانش آموخته دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.22054/ims.2021.53311.1751

چکیده

اخبارها و شایعات مربوط به شیوع ویروس کرونا در رسانه‌های اجتماعی تاثیرات قابل توجهی بر مردم می‌گذارد. هدف این پژوهش بررسی اثرات روانی بحران موجود بر جامعه و تاثیر آن بر کسب‌وکار و زندگی روزمره مردم است که بدین منظور موضوعات مورد بحث مردم در مورد ویروس کرونا در رسانه‌های اجتماعی از ابتدای شیوع کرونا تا پایان فصل بهار سال 1399 بررسی و خوشه‌بندی شده و سپس با نظرات مردم در ماههای آذر و دی سال 1399 مقایسه شدند. داده‌های پژوهش از نظرات مردم در پست‌های مربوط به اخبار کرونا از صفحه‌های خبری فارسی اینستاگرام جمع‌آوری و با استفاده از روش متن‌کاوی و خوشه‌بندی کا- میانگین تحلیل شدند. بر اساس نتایج پژوهش موضوعات بحث شهروندان از ابتدای شیوع کرونا تا پایان فصل بهار به 10 خوشه تقسیم-بندی شدند که عبارتند از: کمبود تجهیزات بهداشتی، عدم توجه به قرنطینه، اخبار و شایعات، وضعیت روحی، اطلاع‌رسانی نشانه‌ها، پیشگیری، کنترل و درمان، اقدامات دولتی و مردمی، عدم رعایت بهداشت فردی، میزان مرگ در مبتلایان و نحوه دفن، تعطیلی فعالیتهای آموزشی و مشکلات اقتصادی. سپس با موضوعات در دو ماه آذر و دی مقایسه شدند که برخی موضوعات نظیر دسترسی به واکسن، محدودیت‌های ساعتی تردد و ویروس جهش‌یافته به نگرانی‌های مردم افزوده شده است و برخی از آنها نیز با تدابیر دولت مرتفع شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitor people's mental challenges in cyberspace during the COVID-19

نویسندگان [English]

  • Ehsan Kashi 1
  • Mehri Shahriari 2
1 Assistant Professor in Department of Civil Engineering, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 PhD in Business Management- Marketing Management, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

News and rumors about the prevalence of corona virus on social media have a significant impact on people. The aim of this study is to examine the topics discussed by people about corona disease in social media from the beginning of corona prevalence to the present day. The research data were collected from people’s comments in posts related to Corona News on Instagram and analyzed using the method of text mining and clustering. Based on the results of the research, the topics of discussion of the citizens were divided into 10 clusters, which are: Lack of sanitary equipment, lack of attention to quarantine, news and rumors, mental condition, information about symptoms, prevention, control and treatment, government and public actions, lack of personal hygiene, death rate in patients and burial, closure of educational activities And economic problems. Then they were compared with the issues in December and January, when some issues such as access to vaccines, hourly traffic restrictions and the mutated virus were added to the concerns of the people, and some of them were addressed by government measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Social Media
  • Clustering
  • Text-Mining