ارایه مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های صنعتی مبتنی بر روش علم طراحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران،ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

10.22054/ims.2021.56164.1837

چکیده

تحول دیجیتال تجمیع و یکپارچگی فناوری های دیجیتال در تمامی نواحی یک سازمان است و تغییرات اساسی در تمام ابعاد آن ایجاد می کند. تحقیق حاضر، با هدف ارایه مدل ارزیابی بلوغ تحول دیجیتال در سازمان های صنعتی، از روش تحقیق آمیخته علم طراحی استفاده می کند. در گام کیفی به منظور گرداوری داده ها، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقالات مرتبط، در بازه زمانی 2015 تا 2021 مورد مطالعه قرار گرفت و 49 مقاله انتخاب شد. همزمان مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفت. سپس با استفاده از نظریه داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA10، مراحل کد گذاری محوری و نظری انجام شد و داده ها در 4 بعد و 12 مقوله دسته بندی شدند. جهت طراحی مدل پارادایمی عوامل علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردی و پیامدی شناسایی شدند. در بخش کمی، داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند ومدل با استفاده از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم افزارSmart-PLS آزمون شد. جهت کاربردی کردن تحقیق، مدل ارزیابی بلوغ قابلیت تحول دیجیتال مطابق استاندارد 15504 در شش سطح فقدان، آغاز شده، اجراشده، مدیریت شده، برپا شده و بهینه شده طراحی شد و پرسشنامه ای مطابق آن شامل چهل و هشت سوال محقق ساخته طراحی گردید. مدل ارایه شده در یک سازمان صنعتی حوزه الکترونیک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، در سازمان تحول آغاز شده است و در سطح بلوغ دوم قرار دارد، کانون توجه سازمان، جنبه فناورانه تحول است و ضروری است وجوه مدیریتی و سازمانی نیز متناسب با آن ها توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A digital transformation assessment maturity model for industrial organization based On design science approach

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghelichkhani 1
  • yahya Samadi Moghadam 2
  • Kiamars Fathi Hafashjani 3
1 PhD Student/Candidate, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Technology Management Department, Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Technology Management Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad
چکیده [English]

Effecting fundamental changes in all organizational dimensions, digital transformation refers to the aggregation and integration of digital technologies in all areas of an organization. The design science methodology was used in this study to propose a maturity assessment model for digital transformation in industrial organizations. . For data collection in the qualitative phase, a systematic review of the literature was conducted to analyze relevant papers within the 2015–2019 period. As a result, 49 papers were selected. At the same time, the experts were interviewed. Axial and theoretical coding phases were then implemented through the grounded theory in MAXQDA 10 to classify data as four dimensions and 12 categories. Causal conditions, context conditions, intervening conditions, strategies, and consequences were then identified to design the paradigm model. In the quantitative phase, research questionnaires were used for data collection, and the structural equation modeling technique was employed for model testing in SmartPLS. According to the ISO 15504, the capability maturity model for digital transformation was designed at incomplete, initial, performed, managed, established, and optimized levels in order to make research practical, and a corresponding 48-item researcher-made questionnaire was then developed. The proposed model was analyzed in an industrial organization of the electronics sector to determine the organizational maturity level.the result showed that the organization is at the second level of maturity and transformation has begun in it.the focus of the organization has been on the technology aspect and it is necessary to develop organization aspects accordance with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital transformation
  • design science
  • capability maturity model.Forth industrial revolution.indusryal organization