دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1400 
7. مدل مراحل تکامل اکوسیستمهای کسب و کار صنعتی

10.22054/ims.2021.60836.1964

فاطمه ثقفی؛ احمد جعفرنژاد؛ منوچهر منطقی؛ سید جواد موسوی