طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان(مطالعه موردی: اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیار،گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.22054/ims.2021.60279.1946

چکیده

یکی از با اهمیت ترین عوامل اثرگذار در درک رفتار مشتریان، شناسایی انتظارات آنها می باشد. به همین منظور این پژوهش در راستای طراحی مدل انتظارات مشتریان پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان می باشد. که در ابتدا از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای یافتن انتظارات خدمت دهندگان و خدمت گیرندگان استفاده گردید. در ادامه رویه، برای خوشه بندی خودکار در راستای یافتن انواع عامل ها از الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده گردید و سپس با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان به طراحی مدل در نرم افزار انی لاجیک پرداخته شد. پس از طراحی مدل، با استفاده از روش آزمایش های تاگوچی(نرم افزار کوالتیک چهار)، سناریوهایی در راستای رشد و توسعه پلتفرم براساس عوامل موثر( نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط، اعتماد) در چهار سطح طراحی و در نهایت به اجرای شبیه سازی و بررسی سناریوها در محیط شبیه سازی پرداخته شد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که سطح مناسب هریک از عامل های رشد و توسعه پلتفرم در عامل نقدینگی، کیفیت ایجاد ارتباط و اعتماد در سطح چهارم می باشد. در ضمن پس از پیاده سازی سناریوی مطلوب در محیط شبیه سازی مشخص گردید، درصد ارزش ایجاد شده در پلتفرم اینستاگرام به واسطه اجرای سناریوی مطلوب، برابر با 0.934 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Iranian customer expectations model for Platform growth and development with agent-based model approach (Case study: Instagram)

نویسندگان [English]

  • reza ameri siyahooei 1
  • mostafa kazemi 2
  • Omid soleimani fard 3
  • Alireza Pooya 2
1 PhD student, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Administrative sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the most important factors in understanding customer behavior is identifying their expectations. Therefore, this study in order to design customer expectations model for platform with agent-based model approach. At first, for finding customers and servants expectations was used of semi-structure interview and then was done automatic clustering with using meta-heuristic algorithms in order to find different factors. Then, with the factor-based simulation approach, the model was designed in Any Logic software. After designing the model, using design method of Taguchi experiments (Qualitek-4 software), scenarios for the growth and development of the platform based on effective factors (liquidity the quality of communication and trust) designed on four levels and finally simulation was performed and scenarios were examined in the simulation environment. the research results showed that the appropriate level of platform growth and development indicators in the fourth level of liquidity, the fourth level of communication quality and the fourth level of trust. In addition, after implementing the optimal scenario in the simulation environment was determined that the percentage of value created on the Instagram platform due to the implementation of the desired scenario is equal to 0.934.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expectation Modeling
  • Agent-Based Simulation
  • Taguchi experiments
  • Instagram Platform