مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین د انشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.((نویسنده مسوول)mohamadrezasanaei@gmail.com

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

اتخاذ راهبردهای صحیح در گذار کلانشهر تهران به سوی شهر هوشمند در گرو شناسایی و ارزیابی تهدیدهای امنیت سایبری و چالشهای حریم خصوصی و اتخاذ تدابیر مقتضی در قبال چالش‌های اولویتدار است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با هدف ارایه چارچوبی جهت مدیریت چالشها و تهدیدهای مذکور در مسیر هوشمندسازی شهر تهران نگارش یافتهاست. در پژوهش حاضر این چالشها با مطالعات عمیق کتابخانهای و نیز پیادهسازی روش دلفی فازی میان نمونهای از خبرگان سازمانی که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، شناسایی شده و درجه اهمیت هریک از آنها به روش بهترین-بدترین فازی تعیین میگردد. یافتههای پژوهش حاکی از قابلیت بالای چارچوب پیشنهادی در شناسایی و ارزیابی دقیق این چالشها و نیز تعیین سه چالش «چالش قانونگذاری»، «فقدان ارتباط امن» و «APIها و پروتکلهای ناامن» به عنوان کلیدیترین چالشهای امنیت سایبری و حریم خصوصی در مسیر هوشمندسازی شهر تهران بود که به تناسب، راهبردها و اقدامات اصلاحی در خصوص هریک از آنها ارایه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Assessment of Cyber Security and Privacy Challenges in the Transition of Tehran Metropolis to Smart City under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Nazila Seddighi 1
  • Mohamad Reza Sanaei 2
  • Reza Ehtesham Rasi 3

1 Phd.Student Information Technology Department, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University Branch, ،Qazvin,، Iran

2 Assistant Professor Information Technology ، Department, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Branch ، Qazvin, Iran ( Corresponding Author: mohamadrezasanaei@gmail.com

3 Assistant Professor Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

The growing trend of the world towards new technologies and the formation of smart cities, despite their capabilities and benefits, has raised serious concerns about cybersecurity threats and citizens' privacy challenges. Tehran is no exception to this rule in the transition to a smart city. The present paper, in a descriptive survey study, aims to provide a framework for managing cybersecurity and privacy challenges in the transition of Tehran to a smart city. In this research, these challenges are identified by in-depth library studies as well as the implementation of fuzzy Delphi method among a sample of organizational experts (including ten senior managers and relevant officials of the Ministry of Communication and Information Technology, Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization, and cyber police). Moreover, the degree of importance (weight) of each challenge is determined by the Fuzzy Best-Worst method (FBWM). The findings of this study indicated the high capability of the proposed framework in identifying and accurately weighting these challenges under uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Cybersecurity
  • privacy
  • Fuzzy Delphi Method
  • Fuzzy Best-Worst Method
آقایی، رضا، آقایی، اصغر و محمدحسینی ناجی زاده، رامین. (1394). شناسایی و رتبه بندی شاخص​های کلیدی مؤثر بر نگهداری و تعمیرات چابک با استفاده از رویکرد دلفی فازی و دیمتل فازی (مطالعة موردی: صنعت خودروسازی ایران)،  نشریة مدیریت صنعتی، 7(4)، 672-641. Doi: 10.22059/imj.2015.57420
تکلو بیغش، ابوالفضل و شایان فرد، محسن. (۱۳۹۸). چالش ها و راهکارهای امنیت و حریم خصوصی در برنامه های کاربردی شهر هوشمند، چهارمین کنفرانس ملی ایده های نوین در فنی و مهندسی، رشت.
خلیلی‌پور رکن‌آبادی، علی و نورعلی وند، یاسر. (1391). تهدیدات سایبری و تأثیر آن بر امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 15(56)، 196-167.
سلطانی، سمیه، محروقی، حمیدرضا و حسینی سنو، سید امین. (۱۳۹۵). معرفی تکنولوژی‌های شهر هوشمند و بررسی چالش‌های امنیت سایبری آن‌ها، اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم.
شاه محمدی اردبیلی، مرجان، حمیدی، حجت اله و زاهدی، محمدهادی. (۱۳۹۷). مروری بر چالش‌ها، خطرات و امنیت سایبری در شهرهای هوشمند، دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری، تهران.
References
AlDairi, A. (2017). Cyber Security Attacks on Smart Cities and Associated Mobile Technologies. Procedia Computer Science, 109, 1086-1091. DOI: 10.1016/j.procs.2017.05.391.
Alromaihi, S., Elmedany, & W., Balakrishna, C. (2018). Cyber Security Challenges of Deploying IoT in Smart Cities for Healthcare Applications. 6th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops (FiCloudW). 140-145. IEEE. DOI: 10.1109/W-FiCloud.2018.00028
Arabo, A. (2015). Cyber security challenges within the connected home ecosystem futures. Procedia Computer Science, 61, 227-232. DOI: 10.1016/j.procs.2015.09.201
Baig, Z. A., Szewczyk, P., Valli, C., Rabadia, P., Hannay, P., Chernyshev, M., ..., & Syed, N. (2017). Future challenges for smart cities: Cyber-security and digital forensics. Digital Investigation, 22, 3-13. DOI: 10.1016/j.diin.2017.06.015
Berkel, A. R., Singh, P. M., & van Sinderen, M. J. (2018). An Information Security Architecture for Smart Cities. In International Symposium on Business Modeling and Software Design. 167-184. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-94214-8_11
Braun, T., Fung, B. C., Iqbal, F., & Shah, B. (2018). Security and privacy challenges in smart cities. Sustainable cities and society, 39: 499-507. DOI: 10.1016/j.scs.2018.02.039
Chen, D., Wawrzynski, P., & Lv, Z. (2020). Cyber security in smart cities: A review of deep learning-based applications and case studies. Sustainable Cities and Society, 102655. DOI: 10.1016/j.scs.2020.102655
Cheng, C. H. & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation. European Journal of Operational Research, 142(1), 174-186. DOI: 10.1016/S0377-2217(01)00280-6
Gunduz, M. Z. & Das, R. (2020). Cyber-security on smart grid: Threats and potential solutions. Computer Networks, 107094. DOI: 10.1016/j.comnet.2019.107094
Guo, S. & Zhao, H. (2017). Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications. Knowledge-Based Systems, 121, 23-31. DOI:10.1016/j.knosys.2017.01.010
Ijaz, S., Shah, M. A., Khan, A., & Ahmed, M. (2016). Smart cities: A survey on security concerns. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 7(2), 612-625.
Khatoun, R. & Zeadally, S. (2017). Cybersecurity and privacy solutions in smart cities. IEEE Communications Magazine, 55(3), 51-59. DOI:10.1109/MCOM.2017.1600297CM
Kuo, Y. F. & Chen, P. C. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications, 35(4), 1930-1939. DOI:10.1016/j.eswa.2007.08.068
Manchanda, C., Sharma, N., Rathi, R., Bhushan, B., & Grover, M. (2020). Neoteric security and privacy sanctuary technologies in smart cities. In 2020 IEEE 9th International Conference on Communication Systems and Network Technologies (CSNT) (pp. 236-241). IEEE. DOI:10.1109/CSNT48778.2020.9115780
Meijer, A. & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392-408. DOI: 10.1177/0020852314564308
Mohammadpourfard, M., Khalili, A., Genc, I., & Konstantinou, C. (2021). Cyber-Resilient Smart Cities: Detection of Malicious Attacks in Smart Grids. Sustainable Cities and Society, 103116. DOI: 10.1016/j.scs.2021.103116
Pelton, J. N. & Singh, I. B. (2019). Cyber Defense in the Age of the Smart City. In Smart Cities of Today and Tomorrow. 67-83. Copernicus, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-95822-4_4
Rezaei, J. (2016). Best-worst multi-criteria decision-making method: Some properties and a linear model. Omega, 64, 126-130. DOI: 10.1016/j.omega.2015.12.001
Thing, V. L. (2014). Cyber security for a smart nation. In Computational Intelligence and Computing Research (ICCIC), 2014 IEEE International Conference on. 1-3. IEEE. DOI: 10.1109/ICCIC.2014.7238277
Zhao, F., Fashola, O. I., Olarewaju, T. I., & Onwumere, I. (2021). Smart city research: A holistic and state-of-the-art literature review. Cities, 119, 103406. DOI: 10.1016/j.cities.2021.103406
References [In Persian]
Aghaei, R., Aghaei, A., & Mohammad Hosseini Najizadeh, R. (2015). Identification and ranking of key indicators affecting agile maintenance using the fuzzy Delphi and fuzzy DEMATEL approaches (Case study: Iranian automotive industry), Journal of Industrial Management, 7 (4), 641-672. Doi: 10.22059/imj.2015.57420 [In Persian]
Taklo Beighsh, A., & Shayan Fard, M. (2019). Challenges and Strategies for Security and Privacy in Smart City Applications, Fourth National Conference on New Ideas in Engineering, Rasht. [In Persian]
Khalilipour Roknabadi, A., & Noor Ali Vand, Y. (2012). Cyber Threats and Their Impact on National Security, Strategic Studies Quarterly, 15 (56), 196-167. [In Persian]
Soltani, S., Mahroghi, H., & Hosseini Sano, S. A. (2016). Introducing smart city technologies and examining their cyber security challenges, the first national smart city conference, Qom. [In Persian]
Shah Mohammadi Ardabili, M., Hamidi, H., & Zahedi, M. H. (2018). A Review of Challenges, Risks, and Cyber Security in Smart Cities, 2nd International Conference on New Developments in Management, Economics and Accounting, Tehran. [In Persian]