شناسایی و ارزیابی چالشهای امنیت سایبری و حریم خصوصی در گذار کلانشهر تهران به سوی شهر هوشمند تحت شرایط عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات ، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین د انشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران.((نویسنده مسوول)mohamadrezasanaei@gmail.com

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22054/ims.2021.59476.1925

چکیده

اتخاذ راهبردهای صحیح در گذار کلانشهر تهران به سوی شهر هوشمند در گرو شناسایی و ارزیابی تهدیدهای امنیت سایبری و چالشهای حریم خصوصی و اتخاذ تدابیر مقتضی در قبال چالش‌های اولویتدار است. این پژوهش توصیفی-پیمایشی با هدف ارایه چارچوبی جهت مدیریت چالشها و تهدیدهای مذکور در مسیر هوشمندسازی شهر تهران نگارش یافتهاست. در پژوهش حاضر این چالشها با مطالعات عمیق کتابخانهای و نیز پیادهسازی روش دلفی فازی میان نمونهای از خبرگان سازمانی که به شیوه هدفمند انتخاب شدند، شناسایی شده و درجه اهمیت هریک از آنها به روش بهترین-بدترین فازی تعیین میگردد. یافتههای پژوهش حاکی از قابلیت بالای چارچوب پیشنهادی در شناسایی و ارزیابی دقیق این چالشها و نیز تعیین سه چالش «چالش قانونگذاری»، «فقدان ارتباط امن» و «APIها و پروتکلهای ناامن» به عنوان کلیدیترین چالشهای امنیت سایبری و حریم خصوصی در مسیر هوشمندسازی شهر تهران بود که به تناسب، راهبردها و اقدامات اصلاحی در خصوص هریک از آنها ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Assessment of Cyber Security and Privacy Challenges in the Transition of Tehran Metropolis to Smart City under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Nazila Seddighi 1
  • Mohamad Reza Sanaei 2
  • Reza Ehtesham Rasi 3
1 Phd.Student Information Technology Department, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University Branch, ،Qazvin,، Iran
2 Assistant Professor Information Technology ، Department, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Branch ، Qazvin, Iran ( Corresponding Author: mohamadrezasanaei@gmail.com
3 Assistant Professor Department of Industrial Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The growing trend of the world towards new technologies and the formation of smart cities, despite their capabilities and benefits, has raised serious concerns about cybersecurity threats and citizens' privacy challenges. Tehran is no exception to this rule in the transition to a smart city. The present paper, in a descriptive survey study, aims to provide a framework for managing cybersecurity and privacy challenges in the transition of Tehran to a smart city. In this research, these challenges are identified by in-depth library studies as well as the implementation of fuzzy Delphi method among a sample of organizational experts (including ten senior managers and relevant officials of the Ministry of Communication and Information Technology, Tehran Municipality Information and Communication Technology Organization, and cyber police). Moreover, the degree of importance (weight) of each challenge is determined by the Fuzzy Best-Worst method (FBWM). The findings of this study indicated the high capability of the proposed framework in identifying and accurately weighting these challenges under uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart City
  • Cybersecurity
  • privacy
  • Fuzzy Delphi Method
  • Fuzzy Best-Worst Method