مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

زوال سریع منابع طبیعی و آگاهی روزافزون از معضلات محیط زیست موجب شده است تا موضوع پایداری به یکی از عناصر اصلی پیشرفت کسب‌وکارهای معاصر تبدیل شود. از مهمترین فعالیت‌های پایداری استفاده از فناوری اطلاعات سبز است و دلیل آن استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در کسب و کارهای مختلف جهت ارتقای عملکرد آنها می باشد. فناوری اطلاعات سبز به عنوان بخشی اساسی از حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور ترویج استفاده فناوری اطلاعات دوستدار محیط زیست و فرایندهای کسب و کار منطبق با محیط زیست مطرح شده است. با توجه به مطالعات مختلف در حوزه فناوری اطلاعات سبز هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جامع از عوامل موثر بر فناوری اطلاعات سبز با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. به منظور ارائه چارچوبی جامع از همه عوامل فناوری اطلاعات سبز 189 مقاله علمی مرور شدند. در روش فراترکیب با استفاده از تحلیل محتوا کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شده است. بر اساس یافته‌ها مشخص گردید عوامل کاهش هزینه، تفکر مسئولانه و مشارکت کارکنان و چیدمان مراکز داده دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. در نهایت چارچوب نهایی عوامل موثر فناوری اطلاعات سبز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards a Green Information Technology Framework by Meta-Analysis Approach

نویسنده [English]

  • MohammadHossein Ronaghi

department of management, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The rapid depletion of natural resources and growing awareness of the environmental deterioration have made sustainability one of the key elements enabling contemporary businesses to thrive. Among the most crucial sustainable practices is the application of Green IT due to the wide use of IT in various business sectors to enhance the performance of businesses. Green Information Technology (IT) has emerged as a vital IT governance concern to promote environmentally-friendly IT use and ecologically responsible business processes. according to various researches in green information technology, this research aims to design a green information technology using Meta-synthesis method. In order to design and explain a comprehensive model, all factors of green information technology have been identified through systematic literature review using 189 papers and content analysis. Then the importance and priority of each proposed factor was determined using Shannon quantitative method. The results reveal cost reduction, data center layout, employee stewardship and participation are the major factors in green information technology. At the end the research results demonstrate a comprehensive framework for green information technology factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green information technology
  • Green Information Systems
  • Green Business
  • meta-synthesis
  • Shannon entropy
 تقوا، محمدرضا، ظهرابی، مسعود و دهدشتی شاهرخ، زهره. (1396). تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمانهای کوچک و متوسط ایرانی). نشریه مدیریت اطلاعات، 3 (1)، 138-156. http://www.aimj.ir /article_64892.html
تقوا، محمدرضا، ظهرابی، مسعود و دهدشتی شاهرخ، زهره. (1398). مدل ساختاری فناوری اطلاعات سبز و پایداری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 7 (27)،5-28. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.9982
تقوی فر، محمدتقی و صمدی، فائقه. (1393). عوامل مؤثر بر پیاده سازی طرح­های فناوری اطلاعات سبز با تأکید بر مجازی سازی (مورد مطالعه شرکت ساپکو). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 9 (35)، 71-94. http://journal.iams.ir/article_192 .html? lang=en
حقیقی نسب، منیژه و تقوی، زهرا. (1399). پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب فناوری- سازمان- محیط در صنعت بانکداری. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب­و کار هوشمند، 9 (34)، 63-94. https://doi.org/10.22054/IMS.2020.46042.1596
خدیور، آمنه و عبدیان، صبا. (1397). مدلسازی بلوغ فناوری اطلاعات سبز با رویکرد پویایی شناسی سیستم­ها. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 8 (2)، 73-92. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-15887-en.html
رونقی، محمدحسین و دهقانی، مسعود. (1399). ارائه چارچوب پذیرش گردشگری الکترونیک با استفاده از روش فراترکیب. گردشگری و توسعه، 9 (4)، 49-62. https://doi.org/10.22034/ jtd.2019.170914.1651
رونقی، محمدحسین، زین الدین­زاده، سارا و علم بلادی، سپهر. (1398). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب. کتابداری و اطلاع­رسانی، 22 (3)، 112-135. https://doi.org/10.30481/ijlis.2019 .183033.1553
شاهبندرزاده، حمید و کبگانی، محمدحسین. (1394). تحلیل کمی فرصتها و چالشهای کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب­و کار هوشمند، 4 (14)، 97-116. . https://dx.doi.org/10.22054/ims.2016.4113
علی­پور، سیما، فیلی، اردلان و ثابت، عباس. (1398). نقش میانجی پذیرش فناوری اطلاعات سبز در رابطه بین دانشگاه سبز و توسعه پایدار محیط زیست. نشریه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 7 (4)،25-44. https://ee.journals.pnu.ac.ir/article_6057.html
مانیان، امیر و رونقی، محمدحسین. (1394). ارائه چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از روش فراترکیب. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 7 (7)،901-920. https://doi.org/ 10.22059 /jibm.2015.57097
مبینی­کشه، مریم، خدیور، آمنه و روحانی، سعید. (1396). ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات سبز با استفاده از سیستم استنتاج فازی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 21 (4)،51-72. https://www.magiran.com/p1803717
References
Arnfalk, P., Pilerot, U., Schillander, P., & Gronvall, P. (2016). Green IT in practice: virtual meetings in Swedish public agencies. Journal of Cleaner Production, 123, 101-112. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.063
Bai, C., & Sarkis, J. (2013). Green information technology strategic justification and evaluation. Information Systems Frontiers, 15 (5), 831–847. http://dx.doi.org/10.1007/s10796-013-9425-x
Belkhir, L., & Elmeligi, A. (2018). Assessing ICT global emissions footprint: Trends to 2040 & recommendations. Journal of Cleaner Production, 177, 448–463. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.239
Bohas, A., & Poussing N., (2016). An empirical exploration of the role of strategic and responsive corporate social responsibility in the adoption of different Green IT strategies. Journal of Cleaner Production, 122, 240-251. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.02.029
Bokolo, A. J., Majid, M. A., & Romli, A. (2017). Green information technology system practice for sustainable collaborative enterprise: A structural literature review. International Journal of Sustainable Society, 9 (3), 242–272. http://dx.doi.org/10.1504/IJSSOC.2017.10009300
Bokolo, A.J., Majid, M.A., & Romli, A. (2018). A collaborative agent-based green IS practice assessment tool for environmental sustainability attainment in enterprise data centers. Journal of Enterprise Information Management, 31 (5), 771–795. https://doi.org/10.1108/JEIM-10-2017-0147
Bose, R., & Luo, X. (2011). Integrative framework for assessing firms’ potential to undertake Green IT initiatives via virtualization? a theoretical perspective. The Journal of Strategic Information Systems, 20 (1), 38–54 http://dx.doi.org/10.1016/j.jsis.2011.01.003
Bussel, G., Smit, N., & Pas, J. (2015). Digital archiving, Green IT and environment. Deleting data to manage critical effects of the data deluge. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 18 (2), 187–198. available online at www.ejise.com
Cekanavicius, L., Bazyté, R., & Dicmonaité, A. (2014). Green business: Challenges and practices. Ekonomika, 93 (1), 74-88. http://dx.doi.org/10.15388/Ekon.2014.0.3021
Chen, H., & Chang, J. (2014). A study on green IT adoption. Computer Science and Information Technology, 2 (8), 315–323.
Chetty, M., Brush, A., Meyers, B. R., & Johns, P. (2009). It’s not easy being Green: Understanding home computer power management. Paper Presented at SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1033–1042. https://doi.org/10.1145/1518701.1518860
Chou, D. C., & Chou, A. Y. (2012). Awareness of Green IT and its value model. Computer Standards & Interfaces, 34 (5), 447–451. https://doi.org/10.1016/j.csi.2012.03.001
Chuang, S. P., & Huang, S. J. (2016). The Effect of Environmental Corporate Social Responsibility on Environmental Performance and Business Competitiveness: The Mediation of Green Information Technology Capital, Journal of business ethics, 150, 991-1009. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3167-x
Coffey, P., Tate, M., & Toland, J. (2013). Small business in a small country: Attitudes to Green IT. Information Systems Frontiers, 15 (5), 761–778. https://doi.org/10.1007/s10796-013-9410-4
Dalvi-Esfahani, M., Alaedini, Z., Nilashi, M., Samad, S., Asadi, S., & Mohammadi, M. (2020). Students’ Green Information Technology Behavior: Beliefs and Personality Traits, Journal of Cleaner Production, 257, 120406. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120406
Dao, V., Langella, I., & Carbo, J. (2011). From green to sustainability: Information Technology and an integrated sustainability framework. Journal of Strategic Information Systems, 20 (1), 63–79. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2011.01.002.
Dolci, D. B., Lunardi, G. L., Salles, A. C., & Alves, A. P. (2015). Implementation of green IT in organizations: A structurational view. Revista de AdministraÃão de Empresas, 55 (5), 486–497. https://doi.org/10.1590/S0034-759020150502
Du, P., Yang, X., Xu, L., & Tan, Y. (2020). Green design strategies of competing manufacturers in a sustainable supply chain. Journal of Cleaner Production, 265, 121853. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121853
 
England, E., & Bartczak, S. (2012). Green IT/IS education and training: An assessment of curriculum content. Paper Presented at Southwest Decision Sciences 42th Annual Meeting, 61–66. https://decisionsciences.org/publications/annual-meeting-proceedings/2012-annual-meeting-proceedings/#g
Gartner (2020). Gartner Says Global IT Spending to Decline 8% in 2020 Due to Impact of COVID-19. STAMFORD, Conn. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-05-13-gartner-says-global-it-spending-to-decline-8-percent-in-2020-due-to-impact-of-covid19
Hardin-Ramanan S., Chang V., & Issa T. (2018). A Green Information Technology Governance model for large Mauritian companies, Journal of Cleaner Production, 198, 488-497. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.07.047
Hernandez, A. A. (2018). Exploring the factors to Green IT adoption in SMEs in the Philippines. Paper Presented at IST-Africa 2014 Conference, 49–66. http://dx.doi.org/10.4018/JCIT.2018040104
Jenkin, T. A., Webster, J., & McShane, L. (2011). An agenda for “Green” information technology and systems research. Information and Organization, 21 (1), 17–40. http://dx.doi.org/10.1016/j.infoandorg.2010.09.003
Kapoor, K. K., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2014a). Rogers’ innovation adoption attributes: A systematic review and synthesis of existing research. Information Systems Management, 31 (1), 74–91. https://doi.org/10.1080/10580530.2014.854103
Khor, K. S., Thurasamy, R., Ahmad, N. H., Halim, H. A., & May-Chiun, L. (2015). Bridging the gap of green IT/IS and sustainable consumption. Global Business Review, 16 (4), 571–593. https://doi.org/10.1177%2F0972150915581101
Kuo, B. N. (2010). Organizational green IT: It seems the bottom-line rules. Americas Conference on Information Systems Proceedings in Lima, Peru, Retrieved 20 April 2016 from http://aisel.aisnet.org/amcis2010/99.
Lee, K. H., Barker, M., & Mouasher A. (2013). Is it even espoused? An exploratory study of commitment to sustainability as evidenced in vision, mission, and graduate attribute statements in Australian universities. Journal of Cleaner Production, 48, 20-28. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.007
Lee, S. M., Park, S. H., & Trimi, S. (2013). Greening with IT: Practices of leading countries and strategies of followers. Management Decision, 51 (3), 629–642. https://doi.org/10.1108/00251741311309698
Mardani, A., Kannan, D., Hooker, R. E., Ozkul, S., Alrasheedi, M., & Tirkolaee, E. B. (2019). Evaluating of Green and Sustainable Supply Chain Management Using Application of Structural Equation Modelling: A systematic review of the state of the art literature and recommendations for future research, Journal of Cleaner Production, 249, 119383. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119383
Marett, K., Otondo, R. F., & Taylor, G. S. (2013). Assessing the effects of benefits and institutional influences on the continued use of environmentally munificent bypass systems in long-haul trucking. MIS Quarterly, 1301–1312. https://www.jstor.org/stable/43825793
Melville, N. P. (2010). Information systems innovation for environmental sustainability. MIS Quarterly, 34 (1), 1–21. https://doi.org/10.2307/20721412
Mishra, A., Yazici, A., & Mishra, D. (2012). Green information Technology/Information system education: Curriculum views. Technics Technologies Education Management, 7 (2), 679-686. https://www.researchgate.net/publication/259910853
Moini, H., Sorensen, O. J., & Szuchy-Kristiansen, E. (2014). Adoption of green strategy by Danish firms. Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 5, 197–223. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-01-2013-0003
Molla, A., & Abareshi, A. (2012). Organizational green motivations for information technology: Empirical study. Journal of Computer Information Systems, 52 (3), 92–102. https://doi.org/10.1080/08874417.2012.11645562
Murugesan, S., Gangadharan, G. R., Harmon, R. R., & Godbole, N. (2013). Fostering green it. IT Professional, 15 (1), 16–18. https://doi.org/10.1109/MITP.2013.10.
Osch, W. V., & Avital, M. (2010). From Green IT to sustainable innovation. AMCIS 2010 Proceedings, 490. https://aisel.aisnet.org/amcis2010/490
Ozturk, A., Umit, K., Medeni, I. T., Ucuncu, B., Caylan, M., Akba, F., et al. (2011). Green ICT (Information and Communication Technologies): A review of academic and practitioner perspectives. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 3 (1), 1–16. https://dergipark.org.tr/en/pub/ijebeg/issue/26200/275861
Patón-Romeroa, J. D., Baldassarreb, M., Moisés-Rodrígueza, C. & Mario, P. (2018). Green IT Governance and Management based on ISO/IEC 15504, Computer Standards & Interfaces, 60, 26–3. https://doi.org/10.1016/j.csi.2018.04.005
Petzer, C., McGibbon, C., & Brown, I. (2011). Adoption of green IS in South Africa: An exploratory study. South African Institute of Computer Scientists and Information Technologists Conference on Knowledge, Innovation and Leadership in a Diverse, Multidisciplinary Environment Proceedings, 330–333. https://doi.org/10.1145/2072221.2072270
Przychodzen W., Gómez-Bezares F., & Przychodzen J. (2018). Green information technologies practices and financial performance – The empirical evidence from German publicly traded companies, Journal of Cleaner Production, 201, 570-579. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.081
Raisinghani, M.S., & Idemudia, E. C. (2019). Green information systems for sustainability. In M. Khosrow-Pour (Ed.). Green business: Concepts, methodologies, tools, and applications (pp. 565–579). IGI Global Publication. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-027
Reuter, C., Goebel, P., & Foerstl, K., (2012). The impact of stakeholder orientation on sustainability and cost prevalence in supplier selection decisions. Journal of Purchasing and Supply Management,18 (4), 270-281. http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2012.06.004
Ronaghi M. H. & Mosakhani M. (2021). The effects of blockchain technology adoption on business ethics and social sustainability: evidence from the Middle East. Environment Development and Sustainability, 2021 Aug 9,1-26. doi: https://doi.org/10.1007/s10668-021-01729-x
Ronaghi, M. & Ronaghi, M. H. (2021). Investigating the impact of economic, political, and social factors on augmented reality technology acceptance in agriculture (livestock farming) sector in a developing country. Technology in Society 67, 1-10. doi: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101739
Sánchez-Medina, P.S., Díaz-Pichardo, R., (2017). Environmental pressure and quality practices in artisanal family businesses: The mediator role of environmental values. Journal of Cleaner Production, 143, 145-158. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.137
Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Toward a Meta synthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. Research in Nursing & Health, 26 (2), 153-170. https://doi.org/10.1002/nur.10072
Schmidt, N., & Erek, K. (2010). Predictors of Green IT adoption: Implications from an empirical investigation. AMCIS 2010 Proceedings, 1–11. https://aisel.aisnet.org/amcis2010/367
Shevchuk, N., & Oinas-Kukkonen, H. (2019). Influence on intention to adopt Green IS: Boosting endogenous motivations with persuasive systems design. Hawaii International Conference on System Sciences Proceedings. http://dx.doi.org/10.24251/HICSS.2019.249
Singh M., & Sahu G.P. (2020). Towards adoption of Green IS: A literature review using classification methodology, International Journal of Information Management 54, 102147. doi: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102147
Thomson, S., & van Belle, J. P. (2015). Antecedents of Green IT adoption in South African higher education institutions. Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 18 (2), 172. https://www.proquest.com/docview/1712319878
Uddin, M., & Rahman, A.A. (2012). Energy efficiency and low carbon enabler green IT framework for data centers considering green metrics. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (6), 4078–4094. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.03.014
Unhelkar, B. (2010). Handbook of research on Green ICT: Technology, business and social perspectives: Technology, business and social perspectives (edition 1). IGI Global.
Wati, Y., & Koo, C. (2011). An introduction to the Green IT balanced scorecard as a strategic IT management system. Green Finance and Sustainability: Environmentally-Aware Business Models and Technologies Proceedings, 126–152. https://doi.org/10.4018/978-1-60960-531-5.ch007
World Economic Forum Report (2019). The global risks report 2019 Retrieved 26 January 2019 from https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2019
Zhang, L., Wang, J., You, J., 2015. Consumer environmental awareness and channel coordination with two substitutable products. European Journal of Operational Research, 241 (1), 63-73. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.07.043
Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53 (3), 311–318. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x
References [In Persian]
Alipour, S., Feili, A., & Sabet, A. (2019). The mediating role of the Green Information Technology (GIT) Acceptance in the relationship between Green University and Sustainable Development of the Environment. Environmental Education and Sustainable Development, 7 (4), 25-44. https://ee.journals.pnu.ac.ir/article_6057.html [In Persian]
Haghighinasab, M., & Taghavi, Z. (2021). Adoption of Green Information Technology Using Technology- Organization- Environment Framework in the banking industry. BI Management Studies, 9 (34), 63-94. . https://doi.org/10.22054/IMS.2020.46042.1596 [In Persian]
Khadivar, A., & Abdian, S. (2018). Modeling the maturity of green information technology with the system dynamics approach. Organizational resources management researchs, 8 (2),73-91. http://ormr.modares.ac.ir/article-28-15887-en.html [In Persian]
Manian, A. & Ronaghi, M. (2015). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method. Journal of Business Management, 7 (4), 901-920. doi: https://doi.org/10.22059/jibm.2015.57097
Mobini Kesheh, M., Khadivar, A., & Rouhani, S. (2018). Assessing green IT maturity level using fuzzy inference system. Management research in Iran, 21 (4), 51-69. magiran.com/p1803717 [In Persian]
Ronaghi, M. & Dehghani, M. (2021). A Framework for E-tourism Acceptance by Meta-Synthesis Method. Journal of Tourism and Development, 9 (4), 49-62. doi: https://doi.org/10.22034/jtd.2019.170914.1651 [In Persian]
Ronaghi, M., Zeinodinzadeh, S., & Alambeladi, S. (2019). Identification and Ranking the Factors Affecting the Knowledge Management Implementation Using Meta-synthesis Method. Library and Information Sciences, 22 (3), 112-135. doi: https://doi.org/10.30481/ijlis.2019.183033.1553 [In Persian]
Shahbandarzadeh, H. & Kabgani, M. (2016). Quantitative Analysis of Opportunities and Challenges in the Use of Green IT. BI Management Studies, 4 (14), 97-116. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2016.4113 [In Persian]
Taghavi Fard, M., & Samadi, F. (2014). Effective factors on the implementation of Green IT initiatives in organizations with emphasis on virtualization. Iranian journal of management sciences, 9 (35), 88-112. . http://journal.iams.ir/article_192.html?lang=en [In Persian]
Taghva, M., Zohrabi, M., & Dehdashti Shahrokh, Z. (2019). A Structural Model for Green Information Technology and Organizational Sustainability. BI Management Studies, 7 (27), 5-28. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.9982 [In Persian]
Taghva, M., Zohrabi, M., & Dehdashti Shahrokh, Z. (2017). The effect of Green Information Technology on the corporate sustainable economics: (Review of Iranian Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)). Iranian Journal of Information Management, 3 (1), 143-161. http://www.aimj.ir/article_64892.html [In Persian]