ارائه چارچوب فناوری اطلاعات سبز با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

10.22054/ims.2021.59760.1931

چکیده

زوال سریع منابع طبیعی و آگاهی روزافزون از معضلات محیط زیست موجب شده است تا موضوع پایداری به یکی از عناصر اصلی پیشرفت کسب‌وکارهای معاصر تبدیل شود. از مهمترین فعالیت‌های پایداری استفاده از فناوری اطلاعات سبز است و دلیل آن استفاده گسترده از فناوری اطلاعات در کسب و کارهای مختلف جهت ارتقای عملکرد آنها می باشد. فناوری اطلاعات سبز به عنوان بخشی اساسی از حاکمیت فناوری اطلاعات به منظور ترویج استفاده فناوری اطلاعات دوستدار محیط زیست و فرایندهای کسب و کار منطبق با محیط زیست مطرح شده است. با توجه به مطالعات مختلف در حوزه فناوری اطلاعات سبز هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جامع از عوامل موثر بر فناوری اطلاعات سبز با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. به منظور ارائه چارچوبی جامع از همه عوامل فناوری اطلاعات سبز 189 مقاله علمی مرور شدند. در روش فراترکیب با استفاده از تحلیل محتوا کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمّی آنتروپی شانون تعیین شده است. بر اساس یافته‌ها مشخص گردید عوامل کاهش هزینه، تفکر مسئولانه و مشارکت کارکنان و چیدمان مراکز داده دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. در نهایت چارچوب نهایی عوامل موثر فناوری اطلاعات سبز ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Towards a Green Information Technology Framework by Meta-Analysis Approach

نویسنده [English]

  • MohammadHossein Ronaghi
department of management, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The rapid depletion of natural resources and growing awareness of the environmental deterioration have made sustainability one of the key elements enabling contemporary businesses to thrive. Among the most crucial sustainable practices is the application of Green IT due to the wide use of IT in various business sectors to enhance the performance of businesses. Green Information Technology (IT) has emerged as a vital IT governance concern to promote environmentally-friendly IT use and ecologically responsible business processes. according to various researches in green information technology, this research aims to design a green information technology using Meta-synthesis method. In order to design and explain a comprehensive model, all factors of green information technology have been identified through systematic literature review using 189 papers and content analysis. Then the importance and priority of each proposed factor was determined using Shannon quantitative method. The results reveal cost reduction, data center layout, employee stewardship and participation are the major factors in green information technology. At the end the research results demonstrate a comprehensive framework for green information technology factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green information technology
  • Green Information Systems
  • Green Business
  • meta-synthesis
  • Shannon entropy