مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بازاریابی محتوایی انجام شده است وبه دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که باکمک آن بتوان عوامل موثردر بازاریابی محتوایی رابه خوبی شناخت ومدلی جامع طراحی نمود. روش: این پژوهش، از نظر روش، کیفی وبااستفاده ازمدل سه‌شاخگی انجام گردید. با مطالعه پژوهش‌های پیشین سؤالات مربوط به‌مصاحبه باخبرگان شناسایی وسازمان‌دهی شد وسپس داده‌های جمع‌آوری شده درطی مصاحبه‌های عمیق، در قالب فرایندکدگزاری باز ومحوری خلاصه‌سازی ودر نهایت به‌ساخت فرضیات اقدام گردید. نمونه آماری مورد مصاحبه 10 نفر از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی وبه شیوه قضاوتی انتخاب شدند. نظرات آن‌هادر رابطه باعوامل موثربر بازاریابی محتوایی درقالب نظریه ادراکی محقق، جمع‌آوری شد وبااستفاده از نرم‌افزارمکس (MaxQDA) پاسخ‌ها کدگزاری ومورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از دسته‌بندی نظرات مشارکت‌کنندگان در مجموع 63 کد باز بدست آمد که باکد‌گزاری محوری، درسه حوزه ساختاری، زمینه‌ای ورفتاری بازاریابی محتوایی دسته‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که اجماع بالایی مبنی بر 22 مفهوم درعوامل رفتاری، 23 مفهوم به درعوامل زمینه‌ای و 18 مفهوم به عنوان عوامل ساختاری موثر بربازاریابی محتوا وجود دارد. عوامل زمینه‌ای و سپس رفتاری بیشترین تاثیر

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Content Marketing Model in Retail Marketing

نویسندگان [English]

  • Ali Dadvand 1
  • Ali Sanayei 2
  • Hosein Rezaee Dolat Abadi 3
  • Azarnoosh Ansari 4

1 PhD. Student of Business Management-Marketing, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

4 Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Abstract
Objective: The present study was conducted to design a content marketing model and seeks to obtain information that can be used to identify the effective factors in content marketing and to design a comprehensive model thereof. Method: This research was qualitative in terms of method and was conducted using a three-pronged model. By studying previous research, questions related to said interviews with experts were identified and organized, and subsequently, the data collected during in-depth interviews were opened and coded on the axis of summarizing and finally making hypotheses. The statistical sample interviewed was 10 experts who were selected by non-probability sampling and judgment. Their opinions on the factors affecting content marketing were collected in the form of researcher perceptual theory and the answers were coded and analyzed using MaxQDA software. Results: From the categorization of participants' opinions, a total of 63 open codes were obtained, which were categorized into three structural, contextual, and behavioral areas of content marketing with central coding. The results show that there is a high consensus based on 22 concepts in behavioral factors, 23 concepts in underlying factors, and 18 concepts acting as structural factors affecting content marketing. Underlying and therefore behavioral factors have the greatest impact on content marketing, and the structural factor is considered to have less of an effect than these two mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Content Marketing
  • Three-pronged Pattern
  • Digital Marketing
  • Internet Marketing
  • content
امیرخانی، امیرحسین، متقی ثابت، محمود. (1389) .بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، (1 )25.
اصلانی، فروغ السادات، طهماسبی، سیمین، بردبار نجمه. آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی. پژوهش های سلامت محور. ۱۳۹۸; ۵ (۱) :۴۵-۵۶
اکبری، زهرا و حکاک، محمد و وحدتی، حجت و نظرپوری، امیرهوشنگ (1398). طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی. مطالعات مدیریت راهبردی شماره 04 ، زمستان 98، ص175-201.
اسفندیاری، عاطفه، نکویی مقدم، محمود، محمدی، زینب، نوروزی، سمانه، امیراسماعیلی، محمدرضا (1390). آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی. فصل نامه طلوع، سال دهم، شماره سوم و چهارم.
باقری منش، محمد، و مهریاری، رضا، و اسدی، اسماعیل، و صادقی، امیر (1398). آسیب شناسی سیستم انبارداری اقلام آماد همگانی دریک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی. اندیشه آماد, 18(68 ), 35-55.
خنیفر، حسین. (1384). ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 8، 101-146.
دوستی شکیب، مرجان و انصاری، غلامرضا. (1395). بازاریابی محتوا، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، موسسه سرآمد همایش کارین، تهران.
دلاوری، رضا (1390). آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی،نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی،تهران.
رحمانی، حجت، رجبی واسوکلایی، قاسم، سعیدپور، جلال، رضایی مهدی، نیکان سمیه، خسروی بهمن. آسیب شناسی منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی بر اساس مدل سه شاخگی. فصلنامه بیمارستان. ۱۳۹۶; ۱۶ (۴) :۳۵-۴۱
صفاریان همدانی، سعید، احمدی، مسعود، داداشی کفشگری، سیما (1392). مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه. دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-78.
صفرزاده، حسین؛ جعفری، محمد سعید (1390). بررسی نقش عوامل مدل سه شاخگی مدیریت در استقرار حراج الکترونیک، پژوهشگر، 8( 23)69-51.
عباسی اسفنجانی، حسین، و فروزنده دهکردی، لف الله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. سیاست علم و فناوری, 6(4)، 33-46.
لعلی سرابی، امیر، عبدوی، محمد، فروتنی، زهرا. (1391). شناسایی - عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی. 86 – 108
مبین دهکردی، علی، کشتکار هرانکی، مهران. (1394). نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری. (2)4، 115-134.
محمودی میمند، محمد، و مظلومی، نادر، و وجدانی، فواد (1394). عوامل موثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 30(1 (مسلسل 117))، 53-94.
ناصری، زهرا، نوروزی، علیرضا، فهیم نیا، فاطمه و مانیان، امیر. (1396). بازاریابی محتوا: شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7(21)، 280-303.
نجفی زاده، محمدمحسن، زاهدی، سیدمحمد. (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 59 -69 ، (25)1395.
نوری،علی، و شفیع آبادی، عبدالله، و دلاور، علی، و فرح بخش، کیومرث. (1397). ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)، 17(65 ), 125-149.
وثوق، فرشید، سلیمانی، محتشم و عندلیب، اعظم. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت‌ها، کنفرانس بین المللی وب پژوهشی، دانشگاه علم و فرهنگ، جهاد دانشگاهی، تهران.
مهدی زاده ملاباشی، تورج و اسماعیلی کیا، رسول. (۱۳۹۳). شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار. مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
References
Anthony, L. (2014). Content marketing vs. traditional advertising for B2B companies: Case study: Industrial News Service [BA thesis]. Haaga-Helia University, Finland.
Baltes, L. P. (2015). Content Marketing: The Fundamental Tool Of Digital Marketing, Bulletin Of The Transilvania University Of Braşov, Series V. Economic Sciences, 8(57), 112-118.
Bryman, A. (2004). Social Research Methods (2nd ed.). Oxford University Press.
Borgen, J. (2016). Content marketing [BA thesis]. University of Florida.
Chan, A., & Astari, D. (2017). The Analysis of Content Marketing In Online Fashion Shops in Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(2), 225-233.
Claesson, A., & Jonsson, A. (2017). The Confusion of Content Marketing A Study To Clarify The Key Dimensions of Content Marketing. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
Diachuk, I., Britchenko, I., & Bezpartochnyi, M. (2019). Content marketing model for leading web content management. In: 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). doi: 10.2991/icseal-19.2019.21
Du Plessis, C. (2015). An Exploratory Analysis of Essential Elements of Content Marketing. Proceedings of the European Conference on e-Learning, Hatfield, 55(45), 129-142.
Elisa, R., & Gordini, N. (2014). Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects and Empirical Evidence Department of Economics. Management and Statistics. Europen Scientific Journal, 10(34), 92-104.
ensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y., & Wiertz, C. (2013). Managing Brands in the Social Media Environment. Journal of Interactive Marketing, 27, 242-256. doi: 10.1016/j.intmar.2013.09.004
Gumus, N. (2017). The Effects Of Social Media Content Marketing Activities Of Firms On Consumers’ Brand Following Behavior. Academic Research International, 8, 1-8.
Hanninen, H. (2015). Perceptions of content marketing: Case study on Finnish companies [MA thesis]. University of Jyvaskyla.
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing's Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45(41), 27–41. doi: 10.1016/j.intmar.2018.07.003
Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269-293. doi:10.1108/JRIM-02-2014-0013
Khusainova, D. (2015). Effectiveness of content marketing for photographers [MA thesis]. Masaryk University.
Kose, U., & Sert, S. (2017). Improving Content Marketing Processes with the Approaches by Artificial Intelligence. Ecoforum Journal, 6(1), 1-9.
Liu, X., Shi, S.W., Teixeira, T., & Wedel, M. (2018). Video Content Marketing: The Making of Clips. Journal of Marketing, 82(4), 86-101. Doi: 10.1509/jm.16.0048
Maintz, J., & Zaumseil, F. (2017). Using Web Analytics for Content Marketing Performance Measurement. In: 5th International Conference On Contemporary Marketing Issues (ICCMI).
Mansour, D. (2015). Content marketing in Online Marketing Strategy and IT Startups Case Study of Five Portugude and Four Egyption Tech Stratups [MA thesis] University of Porto, Portuguese.
Pazeraite, A., & Repoviene, R. (2016). Content Marketing Elements And Their Influence On Search Advertisement Effectiveness: Theoretical Background And Practical Insights. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 75, 97-109. Doi: 10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.7
Suhail Ajina, A. (2019). The Role Of Content Marketing In Enhancing Customer Loyalty: An Empirical Study On Private Hospitals In Saudi Arabia. Innovative Marketing, 15(3), 71-84. Doi:10.21511/im.15(3).2019.06
Taylor, S. A., & Hunter, G. L. (2014). The impact of loyalty with e‐CRM software and e‐services. International Journal of Service Industry Management, 80(8), 121-127. Doi: 10.1108/09564230210447931
Wang, W. L., Malthouse, E., Calder, B., & Uzunoglu, E. )2017). B2B Content Marketing For Professional Services: In-Person Versus Digital Contacts. Industrial Marketing Management, 81, 160-168. Doi: 10.1016/j.indmarman.2017.11.006
Wu, X. & Liu, F.Y. (2018) An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing. Open Journal of Business and Management, 6, 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Xin Wu, X., & Liu, F. (2018). An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing.  Journal of Business and Management6(3), 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Yodi H. P., Widyastuti, S., & Noor, L. S. (2020). The Effects of Content and Influencer Marketing on Purchasing Decisions of Fashion Erigo Company. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting(May),1(2),345-357. Doi:https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i2
Zhu, X. (2018). Research on The Impact Of Content Marketing On Brand Equity. Advances in Economics Business and Management Research (Aebmr), 62, 231-236. Doi: https://doi.org/10.2991/iafsm-18.2019.35
References [In Persian]
Abbasi Esfanjani, H., & Forouzandeh Dehkordi, L. (1393). Identifying and explaining the determining factors in the commercialization of academic research. Science and Technology Policy, 6 (4), 33-46. Doi: 10.22059/imj.2017.218663.1007135 [In Persian]
Akbari, Z., Hakak, M.,Vahdati, H. & Nazarpour, A. (1398). Designing a three-pronged model of good governance in multilevel organizations. Strategic Management Studies No. 04, Winter 98, pp. 175-201. Doi: 20.1001.1.22286853.1398.10.40.9.9 [In Persian]
Amirkhani, A., & Mottaqi Sabet, M. (1389). Investigating the obstacles to the development of electronic insurance in Asia Insurance Company. Journal of Insurance (Insurance Industry), 25 (1 (Series 97)), 157-177. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135790 [In Persian]
Aslani, F., & Tahmasebi, S. Pathology of human resources of health care network using three-pronged model. Health-oriented research. 1398; 5 (1): 45-56. doi: 10.22034/5.1.45 [In Persian]
Azad, N., Seyed AliAkbar, S. M., & Zomorodian, S. (2016). Factors stimulating content marketing. Management Science Letters, 6, 109-114. doi: 10.5267/j.msl.2016.1.002 [In Persian]
Bagheri Manesh, M., Mehriari, R., Asadi, I., and Sadeghi, A. (1398). Pathology of public storage items system in a defense industrial unit based on a three-pronged model. Thought Ready, 18 (68), 35-55. [In Persian]
Dehghan, R., Talebi, K. & Arabion, A. (2012). Entrepreneurship Development in the Administrative System (Study of the Situation in the Public Sector of Tehran) National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses. [In Persian]
Delavari, R. (1390). Pathology of organizational education in the public sector based on the three-pronged model, the first conference on the pathology of organizational education, Tehran. [In Persian]
Dosti Shakib, M., & Ansari, Gh. (2017). Content Marketing. In: International Conference of Management Elites, Leading Karin Conference Institute, Tehran. [In Persian]
Esfandiari, A, Nekouei Moghadam, M, Mohammadi, Z, Nowruzi, S, Amir Ismaili, M (1390). Pathology of human resources in the headquarters of Kerman University of Medical Sciences using a three-pronged model. Tolo Quarterly, Tenth Year, Third and Fourth Issues. [In Persian]
Khanifar, H. (2006). Presenting a native management model based on the view of Imam Ali (AS) using a three-pronged conceptual model. Journal of Organizational Culture Management, 8, 101-146. [In Persian]
Lali Sarabi, A., Abdavi, M.,& Foroutani, Z. (1391). Identification - Factors Affecting Entrepreneurial Behavior in Iranian Government Organizations. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 86 – 108. Doi: 10.22059/JED.2013.36256 [In Persian]
Mahmoudi Meymand, M., Mazlumi, N., & Vajdani, F. (1394). Factors affecting innovation in the insurance industry. Journal of Insurance (Insurance Industry), 30 (1 (serial 117)), 53-94. [In Persian]
Mehdizadeh Malabashi, T., & Ismaili Kia, R. (2014). Identifying the factors affecting content marketing and presenting its conceptual model in Iran. International Conference on Business Development and Excellence. Vira Capital of Ideas Managers Institute. [In Persian]
Mobin Dehkordi, A., & Keshtkar Haranki, M. (1394). Social Innovation: Exploring Conceptualization Based on Content Analysis of Definitions. Innovation Management, 4 (2), 115-134. [In Persian]
Naseri, Z., Norouzi, A., Fahimnia, F., & Manian, A. (2018). Content marketing: identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model. Journal of Library and Information Science, 7(21), 280-303. [In Persian]
Najafizadeh, M., & Zahedi, M. (1395). Pathology of staff performance management system in Qazvin University of Medical Sciences using the triangular model. Quarterly Journal of Development and Transformation Management. 59 -69, (25) 1395. [In Persian]
Nouri, A., Shafi Abadi, A., Delavar, A., & Farahbakhsh, K. (1397). Construction of organizational pathology scale based on the three-pronged model and study of organizational injuries in food industry companies. Consulting Research (News and Consulting Research), 17 (65), 125-149. [In Persian]
Rahmani, H., Rajabi Vasuklayi, Q., Saeedpour, J., Rezaei M, Nikan, S., & Khosravi B. Pathology of human resources of Imam Khomeini Hospital complex based on three-pronged model. Hospital Quarterly. 1396; 16 (4): 35-41. [In Persian]
Saffarian Hamedani, S., Ahmadi, M., & Dadashi Kafshgari, S. (2013). Mirzaei three-pronged model in education of Shirgah city. Volume 4, Number 4, Winter 2013, pp. 67-78. [In Persian]
 Safarzadeh, H., & Jafari, M. (1390). Investigating the role of three-pronged management model factors in establishing electronic auction, researcher, 8 (23,) 69-51. [In Persian]
Vosough, F., Soleimani, M., & Andalib, A.. (2017). Investigating the Impact of Content Marketing on Customer Relationship Management Strategy to Improve Customer Satisfaction in e-Business on Social Networks and Websites. In: International Web Research Conference, University of Science and Culture, University Jihad, Tehran. [In Persian]
 
 
 
 
استناد به این مقاله: دادوند، علی.، صنایعی، علی.، رضایی دولت آبادی، حسین.، انصاری، آذرنوش. (1400). طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10(38)، 669-107.
DOI: 10.22054/ims.2021.61732.2005
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..
امیرخانی، امیرحسین، متقی ثابت، محمود. (1389) .بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، (1 )25.
اصلانی، فروغ السادات، طهماسبی، سیمین، بردبار نجمه. آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی. پژوهش های سلامت محور. ۱۳۹۸; ۵ (۱) :۴۵-۵۶
اکبری، زهرا و حکاک، محمد و وحدتی، حجت و نظرپوری، امیرهوشنگ (1398). طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی. مطالعات مدیریت راهبردی شماره 04 ، زمستان 98، ص175-201.
اسفندیاری، عاطفه، نکویی مقدم، محمود، محمدی، زینب، نوروزی، سمانه، امیراسماعیلی، محمدرضا (1390). آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی. فصل نامه طلوع، سال دهم، شماره سوم و چهارم.
باقری منش، محمد، و مهریاری، رضا، و اسدی، اسماعیل، و صادقی، امیر (1398). آسیب شناسی سیستم انبارداری اقلام آماد همگانی دریک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی. اندیشه آماد, 18(68 ), 35-55.
خنیفر، حسین. (1384). ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 8، 101-146.
دوستی شکیب، مرجان و انصاری، غلامرضا. (1395). بازاریابی محتوا، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، موسسه سرآمد همایش کارین، تهران.
دلاوری، رضا (1390). آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی،نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی،تهران.
رحمانی، حجت، رجبی واسوکلایی، قاسم، سعیدپور، جلال، رضایی مهدی، نیکان سمیه، خسروی بهمن. آسیب شناسی منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی بر اساس مدل سه شاخگی. فصلنامه بیمارستان. ۱۳۹۶; ۱۶ (۴) :۳۵-۴۱
صفاریان همدانی، سعید، احمدی، مسعود، داداشی کفشگری، سیما (1392). مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه. دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-78.
صفرزاده، حسین؛ جعفری، محمد سعید (1390). بررسی نقش عوامل مدل سه شاخگی مدیریت در استقرار حراج الکترونیک، پژوهشگر، 8( 23)69-51.
عباسی اسفنجانی، حسین، و فروزنده دهکردی، لف الله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. سیاست علم و فناوری, 6(4)، 33-46.
لعلی سرابی، امیر، عبدوی، محمد، فروتنی، زهرا. (1391). شناسایی - عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی. 86 – 108
مبین دهکردی، علی، کشتکار هرانکی، مهران. (1394). نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری. (2)4، 115-134.
محمودی میمند، محمد، و مظلومی، نادر، و وجدانی، فواد (1394). عوامل موثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 30(1 (مسلسل 117))، 53-94.
ناصری، زهرا، نوروزی، علیرضا، فهیم نیا، فاطمه و مانیان، امیر. (1396). بازاریابی محتوا: شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7(21)، 280-303.
نجفی زاده، محمدمحسن، زاهدی، سیدمحمد. (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 59 -69 ، (25)1395.
نوری،علی، و شفیع آبادی، عبدالله، و دلاور، علی، و فرح بخش، کیومرث. (1397). ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)، 17(65 ), 125-149.
وثوق، فرشید، سلیمانی، محتشم و عندلیب، اعظم. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت‌ها، کنفرانس بین المللی وب پژوهشی، دانشگاه علم و فرهنگ، جهاد دانشگاهی، تهران.
مهدی زاده ملاباشی، تورج و اسماعیلی کیا، رسول. (۱۳۹۳). شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار. مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
References
Anthony, L. (2014). Content marketing vs. traditional advertising for B2B companies: Case study: Industrial News Service [BA thesis]. Haaga-Helia University, Finland.
Baltes, L. P. (2015). Content Marketing: The Fundamental Tool Of Digital Marketing, Bulletin Of The Transilvania University Of Braşov, Series V. Economic Sciences, 8(57), 112-118.
Bryman, A. (2004). Social Research Methods (2nd ed.). Oxford University Press.
Borgen, J. (2016). Content marketing [BA thesis]. University of Florida.
Chan, A., & Astari, D. (2017). The Analysis of Content Marketing In Online Fashion Shops in Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(2), 225-233.
Claesson, A., & Jonsson, A. (2017). The Confusion of Content Marketing A Study To Clarify The Key Dimensions of Content Marketing. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
Diachuk, I., Britchenko, I., & Bezpartochnyi, M. (2019). Content marketing model for leading web content management. In: 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). doi: 10.2991/icseal-19.2019.21
Du Plessis, C. (2015). An Exploratory Analysis of Essential Elements of Content Marketing. Proceedings of the European Conference on e-Learning, Hatfield, 55(45), 129-142.
Elisa, R., & Gordini, N. (2014). Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects and Empirical Evidence Department of Economics. Management and Statistics. Europen Scientific Journal, 10(34), 92-104.
ensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y., & Wiertz, C. (2013). Managing Brands in the Social Media Environment. Journal of Interactive Marketing, 27, 242-256. doi: 10.1016/j.intmar.2013.09.004
Gumus, N. (2017). The Effects Of Social Media Content Marketing Activities Of Firms On Consumers’ Brand Following Behavior. Academic Research International, 8, 1-8.
Hanninen, H. (2015). Perceptions of content marketing: Case study on Finnish companies [MA thesis]. University of Jyvaskyla.
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing's Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45(41), 27–41. doi: 10.1016/j.intmar.2018.07.003
Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269-293. doi:10.1108/JRIM-02-2014-0013
Khusainova, D. (2015). Effectiveness of content marketing for photographers [MA thesis]. Masaryk University.
Kose, U., & Sert, S. (2017). Improving Content Marketing Processes with the Approaches by Artificial Intelligence. Ecoforum Journal, 6(1), 1-9.
Liu, X., Shi, S.W., Teixeira, T., & Wedel, M. (2018). Video Content Marketing: The Making of Clips. Journal of Marketing, 82(4), 86-101. Doi: 10.1509/jm.16.0048
Maintz, J., & Zaumseil, F. (2017). Using Web Analytics for Content Marketing Performance Measurement. In: 5th International Conference On Contemporary Marketing Issues (ICCMI).
Mansour, D. (2015). Content marketing in Online Marketing Strategy and IT Startups Case Study of Five Portugude and Four Egyption Tech Stratups [MA thesis] University of Porto, Portuguese.
Pazeraite, A., & Repoviene, R. (2016). Content Marketing Elements And Their Influence On Search Advertisement Effectiveness: Theoretical Background And Practical Insights. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 75, 97-109. Doi: 10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.7
Suhail Ajina, A. (2019). The Role Of Content Marketing In Enhancing Customer Loyalty: An Empirical Study On Private Hospitals In Saudi Arabia. Innovative Marketing, 15(3), 71-84. Doi:10.21511/im.15(3).2019.06
Taylor, S. A., & Hunter, G. L. (2014). The impact of loyalty with e‐CRM software and e‐services. International Journal of Service Industry Management, 80(8), 121-127. Doi: 10.1108/09564230210447931
Wang, W. L., Malthouse, E., Calder, B., & Uzunoglu, E. )2017). B2B Content Marketing For Professional Services: In-Person Versus Digital Contacts. Industrial Marketing Management, 81, 160-168. Doi: 10.1016/j.indmarman.2017.11.006
Wu, X. & Liu, F.Y. (2018) An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing. Open Journal of Business and Management, 6, 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Xin Wu, X., & Liu, F. (2018). An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing.  Journal of Business and Management6(3), 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Yodi H. P., Widyastuti, S., & Noor, L. S. (2020). The Effects of Content and Influencer Marketing on Purchasing Decisions of Fashion Erigo Company. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting(May),1(2),345-357. Doi:https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i2
Zhu, X. (2018). Research on The Impact Of Content Marketing On Brand Equity. Advances in Economics Business and Management Research (Aebmr), 62, 231-236. Doi: https://doi.org/10.2991/iafsm-18.2019.35
References [In Persian]
Abbasi Esfanjani, H., & Forouzandeh Dehkordi, L. (1393). Identifying and explaining the determining factors in the commercialization of academic research. Science and Technology Policy, 6 (4), 33-46. Doi: 10.22059/imj.2017.218663.1007135 [In Persian]
Akbari, Z., Hakak, M.,Vahdati, H. & Nazarpour, A. (1398). Designing a three-pronged model of good governance in multilevel organizations. Strategic Management Studies No. 04, Winter 98, pp. 175-201. Doi: 20.1001.1.22286853.1398.10.40.9.9 [In Persian]
Amirkhani, A., & Mottaqi Sabet, M. (1389). Investigating the obstacles to the development of electronic insurance in Asia Insurance Company. Journal of Insurance (Insurance Industry), 25 (1 (Series 97)), 157-177. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135790 [In Persian]
Aslani, F., & Tahmasebi, S. Pathology of human resources of health care network using three-pronged model. Health-oriented research. 1398; 5 (1): 45-56. doi: 10.22034/5.1.45 [In Persian]
Azad, N., Seyed AliAkbar, S. M., & Zomorodian, S. (2016). Factors stimulating content marketing. Management Science Letters, 6, 109-114. doi: 10.5267/j.msl.2016.1.002 [In Persian]
Bagheri Manesh, M., Mehriari, R., Asadi, I., and Sadeghi, A. (1398). Pathology of public storage items system in a defense industrial unit based on a three-pronged model. Thought Ready, 18 (68), 35-55. [In Persian]
Dehghan, R., Talebi, K. & Arabion, A. (2012). Entrepreneurship Development in the Administrative System (Study of the Situation in the Public Sector of Tehran) National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses. [In Persian]
Delavari, R. (1390). Pathology of organizational education in the public sector based on the three-pronged model, the first conference on the pathology of organizational education, Tehran. [In Persian]
Dosti Shakib, M., & Ansari, Gh. (2017). Content Marketing. In: International Conference of Management Elites, Leading Karin Conference Institute, Tehran. [In Persian]
Esfandiari, A, Nekouei Moghadam, M, Mohammadi, Z, Nowruzi, S, Amir Ismaili, M (1390). Pathology of human resources in the headquarters of Kerman University of Medical Sciences using a three-pronged model. Tolo Quarterly, Tenth Year, Third and Fourth Issues. [In Persian]
Khanifar, H. (2006). Presenting a native management model based on the view of Imam Ali (AS) using a three-pronged conceptual model. Journal of Organizational Culture Management, 8, 101-146. [In Persian]
Lali Sarabi, A., Abdavi, M.,& Foroutani, Z. (1391). Identification - Factors Affecting Entrepreneurial Behavior in Iranian Government Organizations. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 86 – 108. Doi: 10.22059/JED.2013.36256 [In Persian]
Mahmoudi Meymand, M., Mazlumi, N., & Vajdani, F. (1394). Factors affecting innovation in the insurance industry. Journal of Insurance (Insurance Industry), 30 (1 (serial 117)), 53-94. [In Persian]
Mehdizadeh Malabashi, T., & Ismaili Kia, R. (2014). Identifying the factors affecting content marketing and presenting its conceptual model in Iran. International Conference on Business Development and Excellence. Vira Capital of Ideas Managers Institute. [In Persian]
Mobin Dehkordi, A., & Keshtkar Haranki, M. (1394). Social Innovation: Exploring Conceptualization Based on Content Analysis of Definitions. Innovation Management, 4 (2), 115-134. [In Persian]
Naseri, Z., Norouzi, A., Fahimnia, F., & Manian, A. (2018). Content marketing: identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model. Journal of Library and Information Science, 7(21), 280-303. [In Persian]
Najafizadeh, M., & Zahedi, M. (1395). Pathology of staff performance management system in Qazvin University of Medical Sciences using the triangular model. Quarterly Journal of Development and Transformation Management. 59 -69, (25) 1395. [In Persian]
Nouri, A., Shafi Abadi, A., Delavar, A., & Farahbakhsh, K. (1397). Construction of organizational pathology scale based on the three-pronged model and study of organizational injuries in food industry companies. Consulting Research (News and Consulting Research), 17 (65), 125-149. [In Persian]
Rahmani, H., Rajabi Vasuklayi, Q., Saeedpour, J., Rezaei M, Nikan, S., & Khosravi B. Pathology of human resources of Imam Khomeini Hospital complex based on three-pronged model. Hospital Quarterly. 1396; 16 (4): 35-41. [In Persian]
Saffarian Hamedani, S., Ahmadi, M., & Dadashi Kafshgari, S. (2013). Mirzaei three-pronged model in education of Shirgah city. Volume 4, Number 4, Winter 2013, pp. 67-78. [In Persian]
 Safarzadeh, H., & Jafari, M. (1390). Investigating the role of three-pronged management model factors in establishing electronic auction, researcher, 8 (23,) 69-51. [In Persian]
Vosough, F., Soleimani, M., & Andalib, A.. (2017). Investigating the Impact of Content Marketing on Customer Relationship Management Strategy to Improve Customer Satisfaction in e-Business on Social Networks and Websites. In: International Web Research Conference, University of Science and Culture, University Jihad, Tehran. [In Persian]
 
 
 
 
استناد به این مقاله: دادوند، علی.، صنایعی، علی.، رضایی دولت آبادی، حسین.، انصاری، آذرنوش. (1400). طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10(38)، 669-107.
DOI: 10.22054/ims.2021.61732.2005
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..
امیرخانی، امیرحسین، متقی ثابت، محمود. (1389) .بررسی موانع توسعه بیمه های الکترونیک در شرکت سهامی بیمه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، (1 )25.
اصلانی، فروغ السادات، طهماسبی، سیمین، بردبار نجمه. آسیب‌شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان با استفاده از مدل سه شاخگی. پژوهش های سلامت محور. ۱۳۹۸; ۵ (۱) :۴۵-۵۶
اکبری، زهرا و حکاک، محمد و وحدتی، حجت و نظرپوری، امیرهوشنگ (1398). طراحی الگوی سه شاخگی حکمرانی خوب در سازمان های چند سطحی. مطالعات مدیریت راهبردی شماره 04 ، زمستان 98، ص175-201.
اسفندیاری، عاطفه، نکویی مقدم، محمود، محمدی، زینب، نوروزی، سمانه، امیراسماعیلی، محمدرضا (1390). آسیب شناسی منابع انسانی در ستاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از مدل سه شاخگی. فصل نامه طلوع، سال دهم، شماره سوم و چهارم.
باقری منش، محمد، و مهریاری، رضا، و اسدی، اسماعیل، و صادقی، امیر (1398). آسیب شناسی سیستم انبارداری اقلام آماد همگانی دریک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگی. اندیشه آماد, 18(68 ), 35-55.
خنیفر، حسین. (1384). ارائه الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از مدل مفهومی سه شاخگی. نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 8، 101-146.
دوستی شکیب، مرجان و انصاری، غلامرضا. (1395). بازاریابی محتوا، کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت، موسسه سرآمد همایش کارین، تهران.
دلاوری، رضا (1390). آسیب شناسی آموزش های سازمانی در بخش دولتی بر اساس مدل سه شاخکی،نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی،تهران.
رحمانی، حجت، رجبی واسوکلایی، قاسم، سعیدپور، جلال، رضایی مهدی، نیکان سمیه، خسروی بهمن. آسیب شناسی منابع انسانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی بر اساس مدل سه شاخگی. فصلنامه بیمارستان. ۱۳۹۶; ۱۶ (۴) :۳۵-۴۱
صفاریان همدانی، سعید، احمدی، مسعود، داداشی کفشگری، سیما (1392). مدل سه شاخگی میرزایی درآموزش وپرورش شهرستان شیرگاه. دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 67-78.
صفرزاده، حسین؛ جعفری، محمد سعید (1390). بررسی نقش عوامل مدل سه شاخگی مدیریت در استقرار حراج الکترونیک، پژوهشگر، 8( 23)69-51.
عباسی اسفنجانی، حسین، و فروزنده دهکردی، لف الله. (1393). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. سیاست علم و فناوری, 6(4)، 33-46.
لعلی سرابی، امیر، عبدوی، محمد، فروتنی، زهرا. (1391). شناسایی - عوامل اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه در سازمانهای دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتارسازمانی. 86 – 108
مبین دهکردی، علی، کشتکار هرانکی، مهران. (1394). نوآوری اجتماعی: کنکاشی بر مفهوم سازی مبتنی بر تحلیل محتوای تعاریف، مدیریت نوآوری. (2)4، 115-134.
محمودی میمند، محمد، و مظلومی، نادر، و وجدانی، فواد (1394). عوامل موثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور. پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه)، 30(1 (مسلسل 117))، 53-94.
ناصری، زهرا، نوروزی، علیرضا، فهیم نیا، فاطمه و مانیان، امیر. (1396). بازاریابی محتوا: شناسایی مؤلفه‌ها و ابعاد اساسی به منظور ارائه مدل مفهومی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 7(21)، 280-303.
نجفی زاده، محمدمحسن، زاهدی، سیدمحمد. (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 59 -69 ، (25)1395.
نوری،علی، و شفیع آبادی، عبدالله، و دلاور، علی، و فرح بخش، کیومرث. (1397). ساخت مقیاس آسیب شناسی سازمانی بر اساس مدل سه شاخگی و بررسی آسیب های سازمانی در شرکت های صنایع غذایی. پژوهش های مشاوره (تازه ها و پژوهش های مشاوره)، 17(65 ), 125-149.
وثوق، فرشید، سلیمانی، محتشم و عندلیب، اعظم. (۱۳۹۵). بررسی تأثیر بازاریابی محتوا بر راهبرد مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت‌ها، کنفرانس بین المللی وب پژوهشی، دانشگاه علم و فرهنگ، جهاد دانشگاهی، تهران.
مهدی زاده ملاباشی، تورج و اسماعیلی کیا، رسول. (۱۳۹۳). شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی محتوا و ارائه مدل مفهومی آن در ایران. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار. مؤسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
References
Anthony, L. (2014). Content marketing vs. traditional advertising for B2B companies: Case study: Industrial News Service [BA thesis]. Haaga-Helia University, Finland.
Baltes, L. P. (2015). Content Marketing: The Fundamental Tool Of Digital Marketing, Bulletin Of The Transilvania University Of Braşov, Series V. Economic Sciences, 8(57), 112-118.
Bryman, A. (2004). Social Research Methods (2nd ed.). Oxford University Press.
Borgen, J. (2016). Content marketing [BA thesis]. University of Florida.
Chan, A., & Astari, D. (2017). The Analysis of Content Marketing In Online Fashion Shops in Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(2), 225-233.
Claesson, A., & Jonsson, A. (2017). The Confusion of Content Marketing A Study To Clarify The Key Dimensions of Content Marketing. Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle.
Diachuk, I., Britchenko, I., & Bezpartochnyi, M. (2019). Content marketing model for leading web content management. In: 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019). doi: 10.2991/icseal-19.2019.21
Du Plessis, C. (2015). An Exploratory Analysis of Essential Elements of Content Marketing. Proceedings of the European Conference on e-Learning, Hatfield, 55(45), 129-142.
Elisa, R., & Gordini, N. (2014). Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects and Empirical Evidence Department of Economics. Management and Statistics. Europen Scientific Journal, 10(34), 92-104.
ensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y., & Wiertz, C. (2013). Managing Brands in the Social Media Environment. Journal of Interactive Marketing, 27, 242-256. doi: 10.1016/j.intmar.2013.09.004
Gumus, N. (2017). The Effects Of Social Media Content Marketing Activities Of Firms On Consumers’ Brand Following Behavior. Academic Research International, 8, 1-8.
Hanninen, H. (2015). Perceptions of content marketing: Case study on Finnish companies [MA thesis]. University of Jyvaskyla.
Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital Content Marketing's Role in Fostering Consumer Engagement, Trust, and Value: Framework, Fundamental Propositions, and Implications. Journal of Interactive Marketing, 45(41), 27–41. doi: 10.1016/j.intmar.2018.07.003
Holliman, G., & Rowley, J. (2014). Business to business digital content marketing: marketers’ perceptions of best practice. Journal of Research in Interactive Marketing, 8(4), 269-293. doi:10.1108/JRIM-02-2014-0013
Khusainova, D. (2015). Effectiveness of content marketing for photographers [MA thesis]. Masaryk University.
Kose, U., & Sert, S. (2017). Improving Content Marketing Processes with the Approaches by Artificial Intelligence. Ecoforum Journal, 6(1), 1-9.
Liu, X., Shi, S.W., Teixeira, T., & Wedel, M. (2018). Video Content Marketing: The Making of Clips. Journal of Marketing, 82(4), 86-101. Doi: 10.1509/jm.16.0048
Maintz, J., & Zaumseil, F. (2017). Using Web Analytics for Content Marketing Performance Measurement. In: 5th International Conference On Contemporary Marketing Issues (ICCMI).
Mansour, D. (2015). Content marketing in Online Marketing Strategy and IT Startups Case Study of Five Portugude and Four Egyption Tech Stratups [MA thesis] University of Porto, Portuguese.
Pazeraite, A., & Repoviene, R. (2016). Content Marketing Elements And Their Influence On Search Advertisement Effectiveness: Theoretical Background And Practical Insights. Organizacijų Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, 75, 97-109. Doi: 10.7220/MOSR.2335.8750.2016.75.7
Suhail Ajina, A. (2019). The Role Of Content Marketing In Enhancing Customer Loyalty: An Empirical Study On Private Hospitals In Saudi Arabia. Innovative Marketing, 15(3), 71-84. Doi:10.21511/im.15(3).2019.06
Taylor, S. A., & Hunter, G. L. (2014). The impact of loyalty with e‐CRM software and e‐services. International Journal of Service Industry Management, 80(8), 121-127. Doi: 10.1108/09564230210447931
Wang, W. L., Malthouse, E., Calder, B., & Uzunoglu, E. )2017). B2B Content Marketing For Professional Services: In-Person Versus Digital Contacts. Industrial Marketing Management, 81, 160-168. Doi: 10.1016/j.indmarman.2017.11.006
Wu, X. & Liu, F.Y. (2018) An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing. Open Journal of Business and Management, 6, 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Xin Wu, X., & Liu, F. (2018). An Analysis of the Motivation of Customer Participation Value Co-Creation in the We-Media: A Study Based on Content Marketing.  Journal of Business and Management6(3), 749-760. Doi: 10.4236/ojbm.2018.63057
Yodi H. P., Widyastuti, S., & Noor, L. S. (2020). The Effects of Content and Influencer Marketing on Purchasing Decisions of Fashion Erigo Company. Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting(May),1(2),345-357. Doi:https://doi.org/10.38035/dijefa.v1i2
Zhu, X. (2018). Research on The Impact Of Content Marketing On Brand Equity. Advances in Economics Business and Management Research (Aebmr), 62, 231-236. Doi: https://doi.org/10.2991/iafsm-18.2019.35
References [In Persian]
Abbasi Esfanjani, H., & Forouzandeh Dehkordi, L. (1393). Identifying and explaining the determining factors in the commercialization of academic research. Science and Technology Policy, 6 (4), 33-46. Doi: 10.22059/imj.2017.218663.1007135 [In Persian]
Akbari, Z., Hakak, M.,Vahdati, H. & Nazarpour, A. (1398). Designing a three-pronged model of good governance in multilevel organizations. Strategic Management Studies No. 04, Winter 98, pp. 175-201. Doi: 20.1001.1.22286853.1398.10.40.9.9 [In Persian]
Amirkhani, A., & Mottaqi Sabet, M. (1389). Investigating the obstacles to the development of electronic insurance in Asia Insurance Company. Journal of Insurance (Insurance Industry), 25 (1 (Series 97)), 157-177. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135790 [In Persian]
Aslani, F., & Tahmasebi, S. Pathology of human resources of health care network using three-pronged model. Health-oriented research. 1398; 5 (1): 45-56. doi: 10.22034/5.1.45 [In Persian]
Azad, N., Seyed AliAkbar, S. M., & Zomorodian, S. (2016). Factors stimulating content marketing. Management Science Letters, 6, 109-114. doi: 10.5267/j.msl.2016.1.002 [In Persian]
Bagheri Manesh, M., Mehriari, R., Asadi, I., and Sadeghi, A. (1398). Pathology of public storage items system in a defense industrial unit based on a three-pronged model. Thought Ready, 18 (68), 35-55. [In Persian]
Dehghan, R., Talebi, K. & Arabion, A. (2012). Entrepreneurship Development in the Administrative System (Study of the Situation in the Public Sector of Tehran) National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses. [In Persian]
Delavari, R. (1390). Pathology of organizational education in the public sector based on the three-pronged model, the first conference on the pathology of organizational education, Tehran. [In Persian]
Dosti Shakib, M., & Ansari, Gh. (2017). Content Marketing. In: International Conference of Management Elites, Leading Karin Conference Institute, Tehran. [In Persian]
Esfandiari, A, Nekouei Moghadam, M, Mohammadi, Z, Nowruzi, S, Amir Ismaili, M (1390). Pathology of human resources in the headquarters of Kerman University of Medical Sciences using a three-pronged model. Tolo Quarterly, Tenth Year, Third and Fourth Issues. [In Persian]
Khanifar, H. (2006). Presenting a native management model based on the view of Imam Ali (AS) using a three-pronged conceptual model. Journal of Organizational Culture Management, 8, 101-146. [In Persian]
Lali Sarabi, A., Abdavi, M.,& Foroutani, Z. (1391). Identification - Factors Affecting Entrepreneurial Behavior in Iranian Government Organizations. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 86 – 108. Doi: 10.22059/JED.2013.36256 [In Persian]
Mahmoudi Meymand, M., Mazlumi, N., & Vajdani, F. (1394). Factors affecting innovation in the insurance industry. Journal of Insurance (Insurance Industry), 30 (1 (serial 117)), 53-94. [In Persian]
Mehdizadeh Malabashi, T., & Ismaili Kia, R. (2014). Identifying the factors affecting content marketing and presenting its conceptual model in Iran. International Conference on Business Development and Excellence. Vira Capital of Ideas Managers Institute. [In Persian]
Mobin Dehkordi, A., & Keshtkar Haranki, M. (1394). Social Innovation: Exploring Conceptualization Based on Content Analysis of Definitions. Innovation Management, 4 (2), 115-134. [In Persian]
Naseri, Z., Norouzi, A., Fahimnia, F., & Manian, A. (2018). Content marketing: identifying the basic components and dimensions in order to provide a conceptual model. Journal of Library and Information Science, 7(21), 280-303. [In Persian]
Najafizadeh, M., & Zahedi, M. (1395). Pathology of staff performance management system in Qazvin University of Medical Sciences using the triangular model. Quarterly Journal of Development and Transformation Management. 59 -69, (25) 1395. [In Persian]
Nouri, A., Shafi Abadi, A., Delavar, A., & Farahbakhsh, K. (1397). Construction of organizational pathology scale based on the three-pronged model and study of organizational injuries in food industry companies. Consulting Research (News and Consulting Research), 17 (65), 125-149. [In Persian]
Rahmani, H., Rajabi Vasuklayi, Q., Saeedpour, J., Rezaei M, Nikan, S., & Khosravi B. Pathology of human resources of Imam Khomeini Hospital complex based on three-pronged model. Hospital Quarterly. 1396; 16 (4): 35-41. [In Persian]
Saffarian Hamedani, S., Ahmadi, M., & Dadashi Kafshgari, S. (2013). Mirzaei three-pronged model in education of Shirgah city. Volume 4, Number 4, Winter 2013, pp. 67-78. [In Persian]
 Safarzadeh, H., & Jafari, M. (1390). Investigating the role of three-pronged management model factors in establishing electronic auction, researcher, 8 (23,) 69-51. [In Persian]
Vosough, F., Soleimani, M., & Andalib, A.. (2017). Investigating the Impact of Content Marketing on Customer Relationship Management Strategy to Improve Customer Satisfaction in e-Business on Social Networks and Websites. In: International Web Research Conference, University of Science and Culture, University Jihad, Tehran. [In Persian]