طراحی و بهبود مدل عوامل موثر بر بازاریابی محتوایی در صنعت خرده فروشی آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22054/ims.2021.61732.2005

چکیده

چکیده
هدف: پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل بازاریابی محتوایی انجام شده است وبه دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که باکمک آن بتوان عوامل موثردر بازاریابی محتوایی رابه خوبی شناخت ومدلی جامع طراحی نمود. روش: این پژوهش، از نظر روش، کیفی وبااستفاده ازمدل سه‌شاخگی انجام گردید. با مطالعه پژوهش‌های پیشین سؤالات مربوط به‌مصاحبه باخبرگان شناسایی وسازمان‌دهی شد وسپس داده‌های جمع‌آوری شده درطی مصاحبه‌های عمیق، در قالب فرایندکدگزاری باز ومحوری خلاصه‌سازی ودر نهایت به‌ساخت فرضیات اقدام گردید. نمونه آماری مورد مصاحبه 10 نفر از خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه‌گیری غیر احتمالی وبه شیوه قضاوتی انتخاب شدند. نظرات آن‌هادر رابطه باعوامل موثربر بازاریابی محتوایی درقالب نظریه ادراکی محقق، جمع‌آوری شد وبااستفاده از نرم‌افزارمکس (MaxQDA) پاسخ‌ها کدگزاری ومورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از دسته‌بندی نظرات مشارکت‌کنندگان در مجموع 63 کد باز بدست آمد که باکد‌گزاری محوری، درسه حوزه ساختاری، زمینه‌ای ورفتاری بازاریابی محتوایی دسته‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که اجماع بالایی مبنی بر 22 مفهوم درعوامل رفتاری، 23 مفهوم به درعوامل زمینه‌ای و 18 مفهوم به عنوان عوامل ساختاری موثر بربازاریابی محتوا وجود دارد. عوامل زمینه‌ای و سپس رفتاری بیشترین تاثیر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Content Marketing Model in retail marketing

نویسندگان [English]

  • Ali Dadvand 1
  • Ali Sanayei 2
  • Hosein Rezaee Dolat Abadi 3
  • Azarnoosh Ansari 4
1 PhD. Student of Business Management-Marketing, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Professor, Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
4 Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Objective: The present study was conducted to design a content marketing model and seeks to obtain information that can be used to identify the effective factors in content marketing and to design a comprehensive model thereof. Method: This research was qualitative in terms of method and was conducted using a three-pronged model. By studying previous research, questions related to said interviews with experts were identified and organized, and subsequently, the data collected during in-depth interviews were opened and coded on the axis of summarizing and finally making hypotheses. The statistical sample interviewed was 10 experts who were selected by non-probability sampling and judgment. Their opinions on the factors affecting content marketing were collected in the form of researcher perceptual theory and the answers were coded and analyzed using MaxQDA software. Results: From the categorization of participants' opinions, a total of 63 open codes were obtained, which were categorized into three structural, contextual, and behavioral areas of content marketing with central coding. The results show that there is a high consensus based on 22 concepts in behavioral factors, 23 concepts in underlying factors, and 18 concepts acting as structural factors affecting content marketing. Underlying and therefore behavioral factors have the greatest impact on content marketing, and the structural factor is considered to have less of an effect than these two mentioned factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Content Marketing
  • Three-pronged Pattern
  • Digital Marketing
  • Internet Marketing
  • content