مدل مفهومی عامل بنیان سیستم پایش برخط، برای بهبود نظام توزیع دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،‌‌ تهران، ‌‌ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22054/ims.2021.58644.1904

چکیده

هدف از این پژوهش، ارائه مدل مفهومی سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء، برای بهبود نظام توزیع دارو،‌ با استفاده از رویکرد مدل‌‌سازی عامل‌‌بنیان می‌‌باشد.
ابتدا با مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان صنعت، مفاهیم اولیه استخراج و با استفاده از روش‌‌ داده بنیاد، ‌‌مدل‌‌مفهومی تدوین شده و در‌‌نهایت با استفاده از مدل بدست آمده و انجام مراحل مدل‌‌سازی عامل‌‌بنیان، مدل ‌‌مفهومی عامل‌‌بنیان استخراج شده است.
بر اساس یافته‌‌ها، کیفیت داده‌‌‌ها، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات، سنجش و ارزشیابی خودکار و اقدام و ارزیابی خودکار، از عوامل موثر بر سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء می‌‌باشند. همچنین عامل‌‌های سازمان،‌ مشتریان، تامین‌‌‌کننده‌‌‌ها، نهادهای قانون‌‌گذار و ناظر، و زیر ساخت فناوری اطلاعات، با یکدیگر و با محیط در تعامل هستند. بر اساس نتایج، سیستم پایش برخط مبتنی بر اینترنت اشیا‌‌ء، روش موثری برای دستیابی به بهبود فرآیندها است؛ و تصمیم‌‌گیران می‌‌توانند با این رویکرد، تصمیم‌‌های هوشمندانه‌‌تری را اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agent-based Conceptual Model of Online Monitoring System, To Improve Pharmaceutical Distribution System

نویسندگان [English]

  • Ra,min Kangarlou Haghighi 1
  • Abbas Toloie Eshlaghy 2
  • Mohammad Reza Motadel 3
1 Industrial management, Management, Central Tehran branch, Islamic‌ azad university, Tehran, Iran
2 Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
چکیده [English]

The purpose of paper is to present a conceptual model of the IOT-based online monitoring system to improve the distribution system‌‌ of pharmaceutical, using the agent-based modeling approach.
First, by reviewing the research literature and interviewing industry experts, the basic concepts are extracted and using the grounded-theory method, the conceptual grounded-theory model is compiled; finally, using the obtained model and performing the agent-based modeling steps, the conceptual model of the agent-based is extracted.
Based on the findings, data quality, information and communication technology infrastructure, automatic measurement and evaluation, and automatic action and evaluation are among the factors affecting the IoT-based online monitoring system. Also, the agents of the organization, customers, suppliers, governance and information technology infrastructure, interact with each other and with the environment. Based on the results, the IoT-based online monitoring system is an effective way to improve processes, and decision makers can make smarter decisions with this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-based modeling
  • Online monitoring system
  • Internet of Things
  • Conceptual Model
  • The Pharmaceutical distribution system