آینده‏نگاری صنعت بانکداری ایران با تأکید بر نقش استارت‌آپ‌های فین‌تک‌ در افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

10.292054/ims.2021.59921.1956

چکیده

امروزه در عصرتحولات دیجیتال، فناور‌‌‌ی‌های مالی(فین‌تک‌ها) به‌بخش جدایی‌ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده‏اند. این فناوری‏ها آینده صنعت بانکداری را با چالش مواجهه نموده‏اند. هدف این پژوهش، شناسایی سناریوهای پیش‌روی صنعت بانکداری و استارت‌آپ‌های فین‏تک در ایران، در افق 1404 است. پژوهش برحسب نوع هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی، به‏دلیل استفاده از روش‏های آینده‏نگاری از نوع متوالی- اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه شامل 17 نفر از هم‏بنیان‏گذاران استارت‌های فین‌تک و مدیران و خبره‌های بانکداری و فین‌تک است. با توجه به هدف تحقیق، از نمونه‏گیری هدفمند برای انتخاب نمونه‌ها استفاده شد و انجام مصاحبه‌‌ها‌ تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. درگام نخست با استفاده از تحلیل مصاحبه‌ها و مرور پیشینه، تعداد 38 پیشران م‍ؤثر‏ بر آینده صنعت بانکداری و فین‏تک شناسایی شدند. از میان پیشران‏های مذکور تعداد 4 عدم‏قطعیت‏های کلیدی، با استفاده از ترکیب نتایج دو روش‏‌ تحلیل ساختاری و دلفی آنی شناسایی شدند. با توجه به ترسیم دو حالت ممکن برای هر کدام از آنها در آینده، 16 سناریو احتمالی به‏دست آمدند. در این میان، بعضی از سناریوها به‏دلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به‌دلیل ناسازگاری پیش‌فرض‏های دو یا چند عدم قطعیت کلیدی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل ریخت‌شناسی از بین 16 سناریوی ممکن 5 سناریو باقی ماندند و سایر سناریوها حذف شدند. بدین ترتیب پنج سناریوی؛ بهشت فین‌تک‌ها در نظام بانکی،کوچ فین‏تک‏ها، فین‌تک‌های مصلوب، فین‌تک‏های مقاومتی و فین‌تک‌های رونده شناسایی شدندکه براساس نظر خبرگان، سناریوی بهشت فین‌تک‌ها در نظام بانکی، به‌عنوان سناریوی مطلوب در افق 1404 معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran Banking Industry Foresight with Emphasis on the Role of Emerging Financial Technologies in the 2025 Horizon

نویسندگان [English]

  • Shiva Moradi 1
  • Nader Naderi 2
  • Sohrab Delangizan 3
1 Management Entrepreneurship Department, Social Science Faculty, Razi university, Kermanshah
2 Assistant Professor of Management Entrepreneurship Department, Social Science Faculty, Razi University, Kermanshah
3 Associate Professor of Economics Department, Social Science Faculty, Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

Today, in the age of digital developments, financial technologies (fintechs) have become an integral part of the banking industry. These technologies have challenged the future of the banking industry. So the purpose of this study is to identify the future scenarios of the banking industry and fintech startups in Iran, on 1404 horizon. The research is applied according to the type of purpose and exploratory from the methodological point of view. By using purposive sampling and theoretical saturation, 17 interviews were done with co-founders of fintech startups and managers and experts in banking and Fintech industry. In the first step, using interview analysis and background review, 38 drivers influencing the future of the banking and fintech industry were identified. Among the mentioned drivers, 4 key uncertainties were identified using a combination of the results of two methods: structural analysis and instantaneous Delphi. By plotting two possible scenarios for each of them in the future, 16 possible scenarios were obtained. In the meantime, some scenarios were omitted due to similarity and incompatibility to other scenarios. Based on the morphological analysis, out of 16 possible scenarios, 5 scenarios remained and the other scenarios were eliminated. Thus five scenarios include; "The paradise of fintechs in the banking system", "migration of fintechs”, "crucified fintechs", "resistance fintechs" and "creeping fintechs" were identified, which according to the experts, the scenario paradise of fintechs In the banking system was introduced as a favorable scenario in the horizon of 1404.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Horizon 1404
  • Banking Industry
  • Financial Technologies
  • Fintechs