بررسی اثربخشی استفاده از کنتورهای هوشمند بر بحران مصرف آب ناشی از شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شرکت کنتورسازی البرز توان

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

10.22054/ims.2021.54715.1800

چکیده

بحران جهانی ناشی از گسترش ویروس کرونا، سناریوهای مدیریتی جدیدی را در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. در این زمینه، علم و فناوری نقش اساسی در حل مسئله و رفع چالشهای مرتبط، ازجمله افزایش میزان مصرف آب دارد. در این پژوهش با معرفی کنتورهای آب هوشمند و بررسی میزان اثربخشی آنها در فرایند قرائت از راه دور و کاهش میزان مصرف آب مشترکین، به دنبال استفاده از مزایای راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت آب، به منظور کاهش و یا حذف مخاطرات ناشی از بحران های پیش رو هستیم. برای این منظور و برای اولین بار در سطح کشور، با بهره گیری از داده های حاصل از پروژه های پایلوت اجرا شده و با استفاده از روش های آمار استنباطی و آزمون مقایسه زوجی، به بررسی تغییرات مصرف آب مشترکین خانگی، قبل و بعد از نصب کنتورهای آب هوشمند و همچنین در دوران شیوع ویروس در کشور می پردازیم که براساس آن به تاثیر مثبت استقرار این گونه تجهیزات اندازه گیری هوشمند در مواجه با بحران کم آبی ناشی از استقرار ویروس مذکور صحه گذاشته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effectiveness of using smart meters on the water crisis caused by the outbreak of Coronavirus

نویسندگان [English]

  • majid kalantari
  • Seyed Rasoul Albourzi Gahroei 1
  • Elaheh Lotfizadeh Dehkurdi 1
  • Ahmad reza Kasraei 2
1 Alborz Tavan Meter Manufacturing Company
2 Ph.D in Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

The global crisis caused by the spread of the coronavirus has created new management scenarios in various economic and social sectors. In this study, by introducing smart water meters and examining their effectiveness in the process of remote reading of water consumption of subscribers, we seek to use the benefits of information technology solutions in the water industry to reduce or eliminate the risks of future crises. To do so and for the first time in the country by implementing of data obtained from nationwide projects as well as using paired t test, we will examine changes in water use before and after the implementation of smart household water meters and during the outbreak of the virus, according to which the positive impact of the deployment of such smart measuring equipment in the face of the water shortage crisis caused by the deployment of the virus has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Smart water meter
  • Remote reading
  • Paired t Test