پذیرش فناوری اطلاعات سبز با استفاده از چارچوب فناوری- سازمان- محیط در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ mhaghighinasab@alzahra.zc.ir

2 کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب‌وکار الکترونیک، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

 
در پی گرم شدن کره زمین، افزایش هزینه­های انرژی در سازمان­ها و افزایش سرمایه­گذاری­ها در بررسی روش­های حفاظت از محیط­زیست، یک جنبش جهانی برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات به‌صورت سازگار با محیط­زیست به وجود آمده است. «فناوری اطلاعات سبز» نامی است که برای این جنبش انتخاب شده است و نمایانگر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کاهش مصرف انرژی و ضایعات زیست­محیطی است. هدف از انجام این پژوهش سنجش اثر زمینه­های فناورانه، سازمانی و محیطی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری کشور است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران سطح ستادی بانک­های کشور می­باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 129 نفر به دست آمد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده‎ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای مزیت نسبی، سازگاری، کیفیت منابع انسانی، حمایت مدیران ارشد، ویژگی­های صنعت و حمایت قانونی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر پیچیدگی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر منفی دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adoption of Green Information Technology Using Technology- Organization- Environment Framework in the banking industry

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Zahra Taghavi 2
1 Faculty Member, Department of management, Faculty of Social and Economics, Alzahra University, Tehran.Iran (Corresponding Author: mhaghighinasab@alzahra.zc.ir)
2 MSc, Information Technology Management, Faculty of Social and Economics, Alzahra University, Tehran Iran