مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛ mhaghighinasab@alzahra.zc.ir

2 کارشناس ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب‌وکار الکترونیک، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

10.22054/IMS.2020.46042.1596

چکیده

 
در پی گرم شدن کره زمین، افزایش هزینه­های انرژی در سازمان­ها و افزایش سرمایه­گذاری­ها در بررسی روش­های حفاظت از محیط­زیست، یک جنبش جهانی برای به‌کارگیری فناوری اطلاعات به‌صورت سازگار با محیط­زیست به وجود آمده است. «فناوری اطلاعات سبز» نامی است که برای این جنبش انتخاب شده است و نمایانگر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف کاهش مصرف انرژی و ضایعات زیست­محیطی است. هدف از انجام این پژوهش سنجش اثر زمینه­های فناورانه، سازمانی و محیطی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری کشور است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران سطح ستادی بانک­های کشور می­باشند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 129 نفر به دست آمد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه بوده و برای تحلیل داده‎ها از روش مدل معادلات ساختاری و نرم­افزار لیزرل استفاده شد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای مزیت نسبی، سازگاری، کیفیت منابع انسانی، حمایت مدیران ارشد، ویژگی­های صنعت و حمایت قانونی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیر پیچیدگی بر پذیرش فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری تأثیر منفی دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adoption of Green Information Technology Using Technology- Organization- Environment Framework in the bankingIndustry

نویسندگان [English]

  • Manijeh Haghighinasab 1
  • Zahra Taghavi 2

1 Faculty Member, Department of management, Faculty of Social and Economics, Alzahra University, Tehran.Iran (Corresponding Author: mhaghighinasab@alzahra.zc.ir)

2 MSc, Information Technology Management, Faculty of Social and Economics, Alzahra University, Tehran Iran

 
ادهمی، عبدالرضا. اکبرزاده، الهام. (1389). بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر حفظ محیط‌زیست شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 5 و 18 تهران). فصلنامه تخصصی جامعه‌شناسی، سال اول، شماره 1، ص 62-37.
شاهبندرزاده، حمید. کبگانی، محمدحسین. (1394). تحلیل کمی فرصت­ها و چالش­های کاربرد فناوری اطلاعات سبز در سازمان. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات،سال 4، شماره 14، ص 116-97.
هومن، حیدرعلی. (1395). مدل­یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل (با اصلاحات) (چاپ هفتم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 Apak, S., & Atay, E. (2015). Global competitiveness in the EU through green innovation technologies and knowledge production. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 181, 217-207.
 Bose, R., & Luo, X. (2011). Integrative framework for assessing firms’ potential to undertake green IT initiatives via virtualization – A theoretical perspective. JournalofStrategic Information Systems, 20(1), 38-54.
 Chen, H. A., & Chang, J. (2014). A Study on Green IT Adoption. Computer Science and Information Technology, 2(8), 315- 323.
 Chong, j., & Olsen, K. (2017). A Technology-Organization Environment perspective on eco-effectiveness: a meta-analysis. Australasian Journal of Information Systems, 21(1).
 Cooper, V. A., & Molla, A. (2014). Absorptive capacity and contextual factors that influence green IT assimilation. Australasian Journal of Information Systems, 18(3), 271- 288.
 Deng, Q., & Ji, SH. (2015). Organizational Green IT Adoption: Concept and Evidence, Americas Conference on Information Systems, Puerto Rico, United States.
 Dezdar, SH. (2017). Green information technology adoption: influencing factors and extension of theory of planned behavior. Social Responsibility Journal, 13(2), 292- 306.
 Dezdar, Sh., Naqshbandi, M. M., & Ainin, S. (2016). Impact of adoption of Green IT practices on organizational performance. Quality & Quantity, 50(5), 1929-1948.
 Hosseini, S. E., Anwari, A. M., Wahid, M. A., & Bagheri, G. (2013). A review on green energy potentials in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27(3), 533-545.
 Lee, M. K. O., & Cheung, C. M. K. (2004). Internet Retailing Adoption By Small-To-Medium Sized Enterprises (Smes): A Multiple-Case Study. Information Systems Frontiers, 6(4), 385–397.
 Lee, S., & Kim, B.G. (2009). Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study. Computers in Human Behavior, 25, 191-201.
 Lei, C. F., & Ngai, E. W. T. (2013). Green IT adoption: an academic review of literature, Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Jeju Island, South Korea.
 Mishra, D., Akman, I., & Mishra, A. (2014). Theory of Reasoned Action application for Green Information Technology acceptance. Computers in Human Behavior, 36(3), 29- 40.
 Molla, A., Pittayachawan, S., Corbitt, B., & Deng, H. )2009(. An International Comparison of Green It Diffusion. International Journal of e-Business Management, 3(2), 3- 23.
 Molla, A. (2008). GITAM: A Model for the Adoption of Green IT, Australian Conference on Information Systems, Sydney, Australia.
 Murugesan, S. (2008). Harnessing Green It: Principles and Practices. IT professional, 10(1), 24-33.
 Nazari, Gh., & Karim, H. (2011). Mission possible: becoming green and sustainable- An empirical study on green IT adoption and underlying factors influencing it. Unpublished master’s Thesis, School of Sustainable Development of Society and Technology.
 Paton-Romero, J. D., Baldassarre, M. T., Piattini, M., & Guzman, I. G. R. (2017). A Governance and Management Framework for Green IT. Sustainability, 9(10).
 Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations, 5th edition, New York: The Free Press.
 Thomas, M., Costa, D., & Oliveira, T. (2015). Assessing the role of IT-enabled process virtualization on green IT adoption. Information systems frontiers, 18(4), 693-710.
 Tung, F. C., & Chang, S.C. (2008). Nursing students’ behavioral intention to use online courses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(9), 1299- 1309.
 Tushi, B. T., Sedra, D., & Recker, J. (2014). Green IT segment analysis: an academic literature review, Americas Conference on Information Systems, Savannah, United States.
 Walter, Z., & Lopez, M.S. (2008). Physician Acceptance of Information Technologies: Role of Perceived Threat to Professional Autonomy. Decision Support Systems, 46(1), 206-215.
 Watson, R. T., Boudreau, M.-C., & Chen, A. J. (2010). Information Systems and Environmentally Sustainable Development: Energy Informatics and New Directions for the Is Community. Management Information Systems Quarterly, 34(1), 23- 38.
 Yu, C.S., & Tao, Y.H. (2009). Understanding Business-Level Innovation Technology Adoption. Technovation, 29 (2), 92-109.
 Zhu, K., Kraemer, K. L., & Xu, S. (2006). The Process of Innovation Assimilation by Firms In Different Countries: A Technology Diffusion Perspective On E-Business. Management Science, 52(10), 1557- 1576.