تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران )نویسنده مسئول): jhm1847@gmail.com

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در صنعت آب و فاضلاب ایران، علیرغم توجه به سامانه‌های مبتنی بر مدیریت هوشمند، اهداف عملیاتی و پیش‌نیازهای استقرار آن‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌ و باوجود سرمایه‌گذاری فراوان، عدم توجه به این موضوع تا حد بسیار زیادی، اثربخشی آن‌ها را با ابهام مواجه کرده است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد است تا رویکردی یکپارچه را به‌منظور توضیح جایگاه سامانه‌های اسکادا در بطن شبکه هوشمند آب اتخاذ و به تبیین الزامات استقرار آن‌ها بپردازد. بر همین اساس در گام نخست از مطالعه پیشینه، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مدیران، تحلیل مضمون و ایجاد چارچوب اولیه و سپس مصاحبه گروهی و تشکیل گروه کانونی با اصحاب صنعت جهت اعتباربخشی و سرانجام توزیع پرسشنامه بین معاونین شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و آزمون فریدمن استفاده و چارچوب نهایی اهداف و پیش‌نیازهای مدیریت هوشمند آب و زیرسامانه اسکادای آن در ابعاد مورد نظر ارائه شده است که می‌تواند مبنای توسعه اجرای آن‌ها باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the requisites for the intelligent water management in iran Majid Kalantari

نویسندگان [English]

  • Majid Kalantari 1
  • Jalal Haghighat Monfared 2
  • Mohammad'Ali Keramati 3
1 PhD Student, Information Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran.
2 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran .(Corresponding Author: jhm1847@gmail.com)
3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran .
محمدی، غ. (1395). تبیین الگوی شهر هوشمند درکلانشهر مشهد مبتنی برتوسعه پایدار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده جغرافیا.
شاه حسینی، ن. (1397). بررسی تاثیر هوشمند سازی کسب و کار بر رضایتمندی مشتریان با تاکید بر سیستم اسکادا شرکت آب و فاضلاب شهری استان تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده مدیریت.
قربانی سرکتی، م.؛ غلامی، م. (1397)، بررسی شاخص های شهر هوشمند با تکنولوژی اینترنت اشیا IOT و بکارگیری ارتباطات M2M،سومین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق، کامپیوتر و بیو الکتریک ایران، 8-1.
شهسواری پور، ع؛ فاتحی دینارلو، م.ح؛ لشگری، سروش. (1396)، چالش ها و فرصتها در شبکه های هوشمند برق قدرت، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی، 19-1.
بهپویان امین منتظر. (1394). هوشمند سازی سیستم آبرسانی شهر مشهد، مستندات کتابخانه ای شرکت آب و فاضلاب مشهد، 14-2.
کنترل سازان فرایند. (1392). گزارش مطالعات راهبردی و استقرار سیستم اسکادا و دیسپاچینگ ملی آب و فاضلاب کشور، مستندات کتابخانه ای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 91-12.
تشیعی، ح.ر؛ محمدی، م. (1395).راهنمای جامع بهره‌برداری از تأسیسات  آب و فاضلاب: راهکارهای استقرار سامانه اسکادا در تأسیسات  آب و فاضلاب، جلد هفتم، چاپ اول، انتشارات مکث نظر، تهران، صص 25-17.
کرسول، جان دبلیو. (1396). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی، چاپ ششم، علیرضا کیامنش، مریم دانای طوس، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی. (2009)،62-34.
سرمد، ز. بازرگان، ع. حجازی، ا. (1396). روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سی ام، تهران، انتشارات آگه، 138-77.
نیومن، لارنس. (1395). روش های پژوهش اجتماعی رویکردهای کمی و کیفی، جلد اول، چاپ سوم، ابوالحسن فقیهی، عسل آغاز، تهران، انتشارات  ترمه، انجمن علوم مدیریت ایران، 65-20.
خنیفر، ح.مسلمی، ن. (1398). اصول و مبانی روش های پژوهش کیفی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه دانش، 73-50.
Aawdahl, A. (2017). An Exploratory Study of Smart City Initiatives:Theory, Practice, and Linkage to Sustainability. Lawrence Technological University. College of Management,40.
Shahbazi, M. (2018). A Review on Importance of Smart City Indexes for Citizens’ Health Case Study: Esfahan City. Global Journal of Health Science, 10(2), 71.
He, Y. (2014). smart city, International Journal of Distributed Sensor Networks, 1.
C.Hafedh, N. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. 45th Hawaii International Conference on System Sciences. IEEE Computer Society, 2.
Yuanyuan, W. (2017). A New Framework on Regional Smart Water. International Congress of Information and Communication Technology (ICICT 2017), 122.
Kwaka, D. Kima, Y. Kima, W. (2016). Development of SWG Standard Model by Location Type and Case Study of Inland. 12th International Conference on Hydroinformatics, 1.
Vijai, P & Bagavathi Sivakumar, P. (2016). Design of IoT Systems and Analytics in the Context of Smart City Initiatives in India. Procedia Computer Science, 584.
Ntuli, N. & Abu-Mahfouz, A. (2016). A Simple Security Architecture for Smart Water Management System. The 11th International Symposium on Intelligent Techniques for Ad hoc and WirelessSensor Networks, 1164-1165.
Won Lee, S. (2015). Smart water grid: the future water management platform. Desalination and Water Treatment, 55, 340.
M. Grilo, A. (2014). An Integrated WSAN and SCADA System for Monitoring a Critical Infrastructure.IEEE Transaction on Industrial Informatics, 10 (3), 1.
Tsang, R. (2012). Cyberthreats, Vulnerabilities and Attacks on SCADA Networks. berkeley.edu. Archived from the original (PDF) on 13 August 2012.Retrieved 1, 1.
Boyer, S. (2010). SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. International Society of Automation, 6.
Savić, D. Vamvakeridou-lyroudia, l., kapelan, Z. (2014). Smart Meters,Smart Water,Smart Societies:The iWIDGET Project. 16th Conference on Water Distribution System Analysis, WDSA, 1105.
Allen, M., Preis, A., Iqbal, M., j.whittle, A. (2012). Case study: a smart water grid in Singapore. IWA Publishing. Water Practice & Technology, 7(4), 1-2.
Byeon, S., Choi, G., Maeng, S., Gourbesville, P. (2015). Sustainable Water Distribution Strategy with Smart Water Grid. Sustainability, 7(4), 4243-4245.
Cherchi, C. (2015). Energy and water quality management systems for water utility's operations: A review. Journal of Environmental Management, 153, 109.
Sensus Group (2015). Water 20/20, Bringing smart water network into focus, 13
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.