تبیین الزامات سامانه مدیریت هوشمند آب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران )نویسنده مسئول): jhm1847@gmail.com

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در صنعت آب و فاضلاب ایران، علیرغم توجه به سامانه‌های مبتنی بر مدیریت هوشمند، اهداف عملیاتی و پیش‌نیازهای استقرار آن‌ها، چندان مورد توجه قرار نگرفته‌ و باوجود سرمایه‌گذاری فراوان، عدم توجه به این موضوع تا حد بسیار زیادی، اثربخشی آن‌ها را با ابهام مواجه کرده است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد است تا رویکردی یکپارچه را به‌منظور توضیح جایگاه سامانه‌های اسکادا در بطن شبکه هوشمند آب اتخاذ و به تبیین الزامات استقرار آن‌ها بپردازد. بر همین اساس در گام نخست از مطالعه پیشینه، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با مدیران، تحلیل مضمون و ایجاد چارچوب اولیه و سپس مصاحبه گروهی و تشکیل گروه کانونی با اصحاب صنعت جهت اعتباربخشی و سرانجام توزیع پرسشنامه بین معاونین شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و آزمون فریدمن استفاده و چارچوب نهایی اهداف و پیش‌نیازهای مدیریت هوشمند آب و زیرسامانه اسکادای آن در ابعاد مورد نظر ارائه شده است که می‌تواند مبنای توسعه اجرای آن‌ها باشد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Clarifying the requisites for the intelligent water management in iran Majid Kalantari

نویسندگان [English]

  • Majid Kalantari 1
  • Jalal Haghighat Monfared 2
  • Mohammad'Ali Keramati 3
1 PhD Student, Information Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran.
2 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran .(Corresponding Author: jhm1847@gmail.com)
3 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran .