مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران ایران (نویسنده مسئول) fathikiamars@yahoo.com

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، کشف مقوله‌های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی با رویکرد رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری است. روش استفاده‌شده در پژوهش، روش آمیخته بوده‌است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر راهبرد نظریه داده‌بنیاد است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 12 نفر از کارشناسان و مدیران تحقیقات و نوآوری حوزه بانکداری و با دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی صورت گرفت. ابعاد و مولفه‌های فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی از مصاحبه‌ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده‌بنیاد تدوین گردید. پدیده اصلی، فرآیند طراحی و توسعه خدمات در حوزه بانکداری است که با توجه به شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمی، داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته با 236 گویه گردآوری و روش توصیفی- پیمایشی برای تحلیل و تبیین الگوی پیشنهادی به کارگرفته شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت بانکداری برای توسعه موفقیت‌آمیز محصولات و خدمات بانکی جدید، باید به همه مقوله‌های شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها توجه کنند. و با رویکرد رقابت‌پذیری و بازارگرا، مراحل شناسایی‌شده برای توسعه خدمات جدید را طی نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Presentation of a Pattern for Service Design and Development Process with a Competitiveness Approach in Iran Banking Industry

نویسندگان [English]

  • mahdi soltaninjad 1
  • Kiamars Fathi Hafashjani 2
  • gholamreza hashemzadeh 3
  • abotorab alirezaee 4

1 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; m_soltani179@yahoo.com.

2 Assistant Professor, Technology Management Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad

3 Department of Industrial Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Department of Industrial Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main purpose of the study is to explore the important issues and their relations to present a pattern for design and development process of financial services with a competitiveness approach in Iran banking industry. The study applies mixed method as its methodology. The qualitative section approach is based on Grounded Theory strategy. The data-collection instrument consists of semi-structured interview with twelve research and innovation experts and managers in banking industry selected through purposeful as well as snowball sampling. Dimensions and components of design and development process of financial services were extracted and compiled in a Grounded Theory conceptual model. The main phenomenon, process design and development services in the field of banking. Lastly, the final model were formulated and presented with regard to casual, intervening and contextual conditions as well as strategies and results.
In quantitative section, the data was collected by a researcher-made questionnaire consisting of 236 items and the descriptive-survey method was used for analysis and explanation of proposed pattern. Finally, the findings of the study shows that the managers and policy-makers of banking industry should consider all casual, intervening and contextual conditions as well as strategies and outcomes for successful development of banking modern products and services; They also should step into the identified phases of modern service development with a competitiveness and market-based approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart economy
  • Competitiveness
  • Service Design and Development Process
  • Banking Industry
  • Grounded Theory Strategy
 جونفسون، اریک، کاهن، براین، تقوی، مهدی و کرامت فر، مهدی. (1396). شناخت اقتصاد دیجیتال. تهران. سازمان فناوری اطلاعات.
حسنی­پارسا، مجید، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سید­حبیب­اله و حنفی­راده، پیام. (1397). الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری،7(1)،152-119.
دیواندری، علی، اسفیدانی، محمد رحیم، فدائی­نژاد، محمدحسین و جلیلیان، حسین. (1399). مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران. فصلنامه پژوهش­های مدیریت در ایران،24(1)،105-81.
عارف، فریبا، خمسه، عباس و اوحدی، فریدون. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 17(35)،18-5.
فرتاش، کیارش، محسنی کیاسری، مصطفی، مرادیان فر، محسن و سعدآبادی، علی اصغر. (1399). تحلیلی بر فرآیندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی تهران). نشریه علمی مدیریت نوآوری، 9(2)،150-127.
فرخی، سرور و تیمورپور، بابک. (1395). شناسایی و طبقه‌بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،6(1)،220-201.
فلاح رحمت­آبادی، محسن، نایب­زاده، شهناز و داوودی رکن­آبادی، ابوالفضل. (1397). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،175،6-163.
کریمی، محمد، طلوعی­اشلقی، عباس، پیله­وری، نازنین و رادفر، رضا. (1398). استخراج متغیرهای اساسی مؤثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(54)59-40.
 
مشکدانیان، فاطمه، حسین­زاده­شهری، معصومه، مقدس­بیات، مریم و بابایی، محمدعلی. (1397). تبیین الگوی هوشمند رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 17(34)،30-13.
معتمدی­فرد، سروش، بیات­ترک، امیر و حقیقت­منفرد، جلال. (1399). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری­های مالی نظارتی. نشریه علمی مطالعات مدیرت کسب­وکار،12(47)،454-420.
مؤمنی، سیدعنایت­اله، زمانی­مقدم، افسانه و جعفری، پریوش. (1397). آسیب­شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(1)،45-28.
References
Al-Ali, A. A., Singh, S.K., Al-Nahyan, M.T., & Sohal, A. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis, 2(5), 115-129.
Alam, I. (2013). Customer interaction in service innovation: evidence from India. International Journal of Emerging Markets, 8(1), 41 – 64.
Alam, I. (2014). Moving beyond the stage gate models for service innovation: the trend and the future. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(5), 637-646.
Alam,I., & Perry.C. (2002). A customer – Oriented new service development process. Journal of Sevice Marketing.16(6), 515-534.
Bhandari, V. (2019). FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector. Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN, Hershey, PA: IGI Global, 108-118.
Carboni, O. A., & Russu, P. (2018). Complementarity in product, process, and organizational innovation decisions: evidence from European firms. R&D Management, 48(2),210-222.
Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new product development. Journal of Industrial marketing management. 76,36-47.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oak, California: Sage Publications.
Costa, A. I., & Jongen, W. M. F. (2016). New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology, 17(8), 457-465.
De Fuentes, C., Santiago, F., & Temel, S. (2020). Perception of innovation barriers by successful and unsuccessful innovators in emerging economies. The Journal of Technology Transfer, 45(4), 1283-1307.
Dosi, G., Grazzi, M., & Moschella, D. (2015). Technology and costs in international ompetitiveness: From countries and sectors to firms. Research Policy, 44(10), 1795-1814.
Economics, D. A. (2018). Competition in retail banking. https://www2.deloitte.com/cont/dam/Deloitte/auDocuments/Economics/deloitte-au- economics-retail-banking-competition-010314.pdf.
Hallikainen, H.,& Laukkanen,T. (2018). National culture and consumer trust in e-commerce. International Journal of Information Management, 38 (2018) 97–106.
Kachouie, R.,& Sedighadeli, S. (2015). New Product Development Success Factors in Prospector Organisations; Mixed Method Approach. International Journal of Innovation Management, 19(4), 155-168.
Khoshlahn, M.,& Sattari Ardabili, F. (2016). The Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction. Social and Behavioral Sciences, 230,142 – 149.
Lee,I.,& Shin Yong, J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions,and challenges. Business Horizons, 61,35-46.
Lin,Y.,Wang,Y., Kung, L. (2015). Influences of Cross-functional Collaboration and Knowledge Creation on Technology Commercialization: Evidence from High-tech Industries. Ind. Mark. Manag. 49,128–138.
Martovoy, A., & Mention, A.L. (2016). Patterns of new service development processes in banking. International Journal of Bank Marketing, 34(1),25-37.
Mukasa, H. (2016). Perceptions of the Rules of Business Behavior in the Competitive Banking Environment in Uganda, (Doctoral dissertation), Nelson Mandela Metropolitan University.
Murali, S., Pugazhendhi, S., & Muralidharan, C. (2016). Modelling and Investigating the Relationship of after Sales Service Quality with Customer Satisfaction. Retention and Loyalty, 30(1),67-83.
Peter, P., & Donnelly, J. (2018). A Preface to Marketing Management, McGraw-Hill,108.
Rocca, A. L., Moscatelli, P., Perna, A., & Snehota, I. (2016). Customer involvement in new product development in B2B: The role of sales. Industrial Marketing Management,58,45-57.
Sandén, B. (2007). The Customer›s Role in New Service Development. (PHD thesis), Karlstad University, Sweden.
Scheuing, E., & Johson, M. (1989). A proposed model for new service development. The Journal of Service marketing, 3(2),25-35.
Schwab, K. (2018). The global competitiveness report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum.
Shekar, A. (2007). An Innovative Model of service development: A process guide for service managers. The public sector Innovation Journal.12(1), 218-234.
Trischler, J., & Lohmann, G. (2018). Monitoring quality of service at Australian airports: A critical analysis. Journal of Air Transport Management,67,63-71.
Zhang, H. (2018). The impact of customer orientation on new product development performance: The role of top management support. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(3),590-607.
Zhao, Q., Tsai, P. H., & Wang, J. L. (2019). Improving Financial Service Innovation Strategies for Enhancing China’s Banking Industry Competitive Advantage during the Fintech Revolution: A Hybrid MCDM Model. Sustainability. Open Access Journal, 11(5),1-29.
References [In Persian]
Aref, F., & ohadi, F. (2019). Study of effective factors on service innovation in Tourism bank. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 17(35), 5-18. [In Persian]
Divandari, A., Esfidani, M. R., Fadaei Nejad, M. E., & Jalilian, H. (2020). A Model for New Financial Product Development in the Capital Market of Iran. IQBQ, 24 (1):81-105. [In Persian]
Fallah Rahmatabadi, M., Nayebzadeh, Sh. & Davoodi Roknabadi, A. (2018). Investigating the effect of organizational learning on competitiveness according to the role of innovation with structural equation approach (Case study: Telecommunications of Yazd region). Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 6,163-176. [In Persian]
Farokhi, S., Teimourpoor, B. (2016). Segmentation of the Customers of Iran Banking System in terms of Customer Expectations and Perceived Value of Banking Services Using Data Mining Techniques. New Marketing Research Journal, 6(1), 201-220. [In Persian]
hasani parsa, M., Elyasi, M., Tabatabaeian, S., Hanafizadeh, P. (2018). A new service development (NSD) pattern in Iranian mobile operators. Innovation Management Journal, 7(1), 119-152. [In Persian]
Jonfson, E., Kahen, B., Taqva, M., & Keramatfar, M. (2017). Understanding digital economics. Tehran. Information Technology Organization. [In Persian]
Karimi, M., Toloie Esglaghi, A., Pilevari, N., & Radfar, R. (2019). Identifying key variables in banking service and product under uncertainty. Iranian journal of management sciences, 14(54), 40-59. [In Persian]
mohseni kia sari, M., fartash, K., moradian, M., saad abadi, A. (2020). An analysis on the new product development processes in food industry (Study of food companies in Tehran province). Innovation Management Journal, 9(2), 127-150. [In Persian]
Momeni, S., Zamani Moghadam, A., jafari, P. (2018). The Pathology of Meli Bank Staff Training System. Educational Administration Research, 10(37), 103-122. [In Persian]
Moshkdanian, F., Hosseinzadeh Shahri, M., Moghaddas Bayat, M., & Babaei Zakliki, M. (2018). Explaining Model of Competitive Behavior in the Banking Industry of Iran. Journal of Business Management Perspective, 17(34), 13-30. [In Persian]
Motamedi fard, S., Bayat Tork, A., Haghighat Monfared, J. (2020). Identifying and Investigating Key Factors Affecting the Management of New Product Development in the Field of Financial Regulatory Technologies (Case study: Tejarat Bank). Quarterly  Journal of Business Management, 12(47), 420-454. [In Persian]
 
 
 
استناد به این مقاله: سلطانی نژاد، مهدی، فتحی هفشجانی، کیامرث، هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا. (1400). الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری ایران، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 9(36)، 71-112.       DOI: 10.22054/IMS.2021.55911.1832
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..
 جونفسون، اریک، کاهن، براین، تقوی، مهدی و کرامت فر، مهدی. (1396). شناخت اقتصاد دیجیتال. تهران. سازمان فناوری اطلاعات.
حسنی­پارسا، مجید، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سید­حبیب­اله و حنفی­راده، پیام. (1397). الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری،7(1)،152-119.
دیواندری، علی، اسفیدانی، محمد رحیم، فدائی­نژاد، محمدحسین و جلیلیان، حسین. (1399). مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران. فصلنامه پژوهش­های مدیریت در ایران،24(1)،105-81.
عارف، فریبا، خمسه، عباس و اوحدی، فریدون. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 17(35)،18-5.
فرتاش، کیارش، محسنی کیاسری، مصطفی، مرادیان فر، محسن و سعدآبادی، علی اصغر. (1399). تحلیلی بر فرآیندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی تهران). نشریه علمی مدیریت نوآوری، 9(2)،150-127.
فرخی، سرور و تیمورپور، بابک. (1395). شناسایی و طبقه‌بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،6(1)،220-201.
فلاح رحمت­آبادی، محسن، نایب­زاده، شهناز و داوودی رکن­آبادی، ابوالفضل. (1397). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،175،6-163.
کریمی، محمد، طلوعی­اشلقی، عباس، پیله­وری، نازنین و رادفر، رضا. (1398). استخراج متغیرهای اساسی مؤثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(54)59-40.
 
مشکدانیان، فاطمه، حسین­زاده­شهری، معصومه، مقدس­بیات، مریم و بابایی، محمدعلی. (1397). تبیین الگوی هوشمند رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 17(34)،30-13.
معتمدی­فرد، سروش، بیات­ترک، امیر و حقیقت­منفرد، جلال. (1399). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری­های مالی نظارتی. نشریه علمی مطالعات مدیرت کسب­وکار،12(47)،454-420.
مؤمنی، سیدعنایت­اله، زمانی­مقدم، افسانه و جعفری، پریوش. (1397). آسیب­شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(1)،45-28.
References
Al-Ali, A. A., Singh, S.K., Al-Nahyan, M.T., & Sohal, A. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis, 2(5), 115-129.
Alam, I. (2013). Customer interaction in service innovation: evidence from India. International Journal of Emerging Markets, 8(1), 41 – 64.
Alam, I. (2014). Moving beyond the stage gate models for service innovation: the trend and the future. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(5), 637-646.
Alam,I., & Perry.C. (2002). A customer – Oriented new service development process. Journal of Sevice Marketing.16(6), 515-534.
Bhandari, V. (2019). FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector. Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN, Hershey, PA: IGI Global, 108-118.
Carboni, O. A., & Russu, P. (2018). Complementarity in product, process, and organizational innovation decisions: evidence from European firms. R&D Management, 48(2),210-222.
Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new product development. Journal of Industrial marketing management. 76,36-47.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oak, California: Sage Publications.
Costa, A. I., & Jongen, W. M. F. (2016). New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology, 17(8), 457-465.
De Fuentes, C., Santiago, F., & Temel, S. (2020). Perception of innovation barriers by successful and unsuccessful innovators in emerging economies. The Journal of Technology Transfer, 45(4), 1283-1307.
Dosi, G., Grazzi, M., & Moschella, D. (2015). Technology and costs in international ompetitiveness: From countries and sectors to firms. Research Policy, 44(10), 1795-1814.
Economics, D. A. (2018). Competition in retail banking. https://www2.deloitte.com/cont/dam/Deloitte/auDocuments/Economics/deloitte-au- economics-retail-banking-competition-010314.pdf.
Hallikainen, H.,& Laukkanen,T. (2018). National culture and consumer trust in e-commerce. International Journal of Information Management, 38 (2018) 97–106.
Kachouie, R.,& Sedighadeli, S. (2015). New Product Development Success Factors in Prospector Organisations; Mixed Method Approach. International Journal of Innovation Management, 19(4), 155-168.
Khoshlahn, M.,& Sattari Ardabili, F. (2016). The Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction. Social and Behavioral Sciences, 230,142 – 149.
Lee,I.,& Shin Yong, J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions,and challenges. Business Horizons, 61,35-46.
Lin,Y.,Wang,Y., Kung, L. (2015). Influences of Cross-functional Collaboration and Knowledge Creation on Technology Commercialization: Evidence from High-tech Industries. Ind. Mark. Manag. 49,128–138.
Martovoy, A., & Mention, A.L. (2016). Patterns of new service development processes in banking. International Journal of Bank Marketing, 34(1),25-37.
Mukasa, H. (2016). Perceptions of the Rules of Business Behavior in the Competitive Banking Environment in Uganda, (Doctoral dissertation), Nelson Mandela Metropolitan University.
Murali, S., Pugazhendhi, S., & Muralidharan, C. (2016). Modelling and Investigating the Relationship of after Sales Service Quality with Customer Satisfaction. Retention and Loyalty, 30(1),67-83.
Peter, P., & Donnelly, J. (2018). A Preface to Marketing Management, McGraw-Hill,108.
Rocca, A. L., Moscatelli, P., Perna, A., & Snehota, I. (2016). Customer involvement in new product development in B2B: The role of sales. Industrial Marketing Management,58,45-57.
Sandén, B. (2007). The Customer›s Role in New Service Development. (PHD thesis), Karlstad University, Sweden.
Scheuing, E., & Johson, M. (1989). A proposed model for new service development. The Journal of Service marketing, 3(2),25-35.
Schwab, K. (2018). The global competitiveness report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum.
Shekar, A. (2007). An Innovative Model of service development: A process guide for service managers. The public sector Innovation Journal.12(1), 218-234.
Trischler, J., & Lohmann, G. (2018). Monitoring quality of service at Australian airports: A critical analysis. Journal of Air Transport Management,67,63-71.
Zhang, H. (2018). The impact of customer orientation on new product development performance: The role of top management support. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(3),590-607.
Zhao, Q., Tsai, P. H., & Wang, J. L. (2019). Improving Financial Service Innovation Strategies for Enhancing China’s Banking Industry Competitive Advantage during the Fintech Revolution: A Hybrid MCDM Model. Sustainability. Open Access Journal, 11(5),1-29.
References [In Persian]
Aref, F., & ohadi, F. (2019). Study of effective factors on service innovation in Tourism bank. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 17(35), 5-18. [In Persian]
Divandari, A., Esfidani, M. R., Fadaei Nejad, M. E., & Jalilian, H. (2020). A Model for New Financial Product Development in the Capital Market of Iran. IQBQ, 24 (1):81-105. [In Persian]
Fallah Rahmatabadi, M., Nayebzadeh, Sh. & Davoodi Roknabadi, A. (2018). Investigating the effect of organizational learning on competitiveness according to the role of innovation with structural equation approach (Case study: Telecommunications of Yazd region). Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 6,163-176. [In Persian]
Farokhi, S., Teimourpoor, B. (2016). Segmentation of the Customers of Iran Banking System in terms of Customer Expectations and Perceived Value of Banking Services Using Data Mining Techniques. New Marketing Research Journal, 6(1), 201-220. [In Persian]
hasani parsa, M., Elyasi, M., Tabatabaeian, S., Hanafizadeh, P. (2018). A new service development (NSD) pattern in Iranian mobile operators. Innovation Management Journal, 7(1), 119-152. [In Persian]
Jonfson, E., Kahen, B., Taqva, M., & Keramatfar, M. (2017). Understanding digital economics. Tehran. Information Technology Organization. [In Persian]
Karimi, M., Toloie Esglaghi, A., Pilevari, N., & Radfar, R. (2019). Identifying key variables in banking service and product under uncertainty. Iranian journal of management sciences, 14(54), 40-59. [In Persian]
mohseni kia sari, M., fartash, K., moradian, M., saad abadi, A. (2020). An analysis on the new product development processes in food industry (Study of food companies in Tehran province). Innovation Management Journal, 9(2), 127-150. [In Persian]
Momeni, S., Zamani Moghadam, A., jafari, P. (2018). The Pathology of Meli Bank Staff Training System. Educational Administration Research, 10(37), 103-122. [In Persian]
Moshkdanian, F., Hosseinzadeh Shahri, M., Moghaddas Bayat, M., & Babaei Zakliki, M. (2018). Explaining Model of Competitive Behavior in the Banking Industry of Iran. Journal of Business Management Perspective, 17(34), 13-30. [In Persian]
Motamedi fard, S., Bayat Tork, A., Haghighat Monfared, J. (2020). Identifying and Investigating Key Factors Affecting the Management of New Product Development in the Field of Financial Regulatory Technologies (Case study: Tejarat Bank). Quarterly  Journal of Business Management, 12(47), 420-454. [In Persian]
 
 
 
استناد به این مقاله: سلطانی نژاد، مهدی، فتحی هفشجانی، کیامرث، هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا. (1400). الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری ایران، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 9(36)، 71-112.       DOI: 10.22054/IMS.2021.55911.1832
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..
 جونفسون، اریک، کاهن، براین، تقوی، مهدی و کرامت فر، مهدی. (1396). شناخت اقتصاد دیجیتال. تهران. سازمان فناوری اطلاعات.
حسنی­پارسا، مجید، الیاسی، مهدی، طباطبائیان، سید­حبیب­اله و حنفی­راده، پیام. (1397). الگوی توسعه خدمت جدید در اپراتوری تلفن همراه ایران. نشریه علمی- پژوهشی مدیریت نوآوری،7(1)،152-119.
دیواندری، علی، اسفیدانی، محمد رحیم، فدائی­نژاد، محمدحسین و جلیلیان، حسین. (1399). مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران. فصلنامه پژوهش­های مدیریت در ایران،24(1)،105-81.
عارف، فریبا، خمسه، عباس و اوحدی، فریدون. (1398). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری خدمات در بانک گردشگری. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 17(35)،18-5.
فرتاش، کیارش، محسنی کیاسری، مصطفی، مرادیان فر، محسن و سعدآبادی، علی اصغر. (1399). تحلیلی بر فرآیندهای توسعه محصول جدید در صنایع غذایی (مطالعه شرکت‌های صنایع غذایی تهران). نشریه علمی مدیریت نوآوری، 9(2)،150-127.
فرخی، سرور و تیمورپور، بابک. (1395). شناسایی و طبقه‌بندی مشتریان سیستم بانکی ایران از منظر انتظارات و ارزش درک شده خدمات بانکی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،6(1)،220-201.
فلاح رحمت­آبادی، محسن، نایب­زاده، شهناز و داوودی رکن­آبادی، ابوالفضل. (1397). بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر رقابت‌پذیری با توجه به نقش نوآوری با رویکرد معادلات ساختاری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه یزد). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،175،6-163.
کریمی، محمد، طلوعی­اشلقی، عباس، پیله­وری، نازنین و رادفر، رضا. (1398). استخراج متغیرهای اساسی مؤثر بر طراحی محصولات و خدمات بانکی در محیط عدم قطعیت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(54)59-40.
 
مشکدانیان، فاطمه، حسین­زاده­شهری، معصومه، مقدس­بیات، مریم و بابایی، محمدعلی. (1397). تبیین الگوی هوشمند رفتار رقابتی در صنعت بانکداری ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 17(34)،30-13.
معتمدی­فرد، سروش، بیات­ترک، امیر و حقیقت­منفرد، جلال. (1399). شناسایی و بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر مدیریت توسعه محصول جدید در حوزه فناوری­های مالی نظارتی. نشریه علمی مطالعات مدیرت کسب­وکار،12(47)،454-420.
مؤمنی، سیدعنایت­اله، زمانی­مقدم، افسانه و جعفری، پریوش. (1397). آسیب­شناسی نظام آموزشی کارکنان بانک ملی. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(1)،45-28.
References
Al-Ali, A. A., Singh, S.K., Al-Nahyan, M.T., & Sohal, A. (2017). Change management through leadership: the mediating role of organizational culture. International Journal of Organizational Analysis, 2(5), 115-129.
Alam, I. (2013). Customer interaction in service innovation: evidence from India. International Journal of Emerging Markets, 8(1), 41 – 64.
Alam, I. (2014). Moving beyond the stage gate models for service innovation: the trend and the future. International Journal of Economic Practices and Theories, 4(5), 637-646.
Alam,I., & Perry.C. (2002). A customer – Oriented new service development process. Journal of Sevice Marketing.16(6), 515-534.
Bhandari, V. (2019). FinTech: A Study of Enablers, Opportunities, and Challenges in the Banking and Financial Services Sector. Financial Technology and Disruptive Innovation in ASEAN, Hershey, PA: IGI Global, 108-118.
Carboni, O. A., & Russu, P. (2018). Complementarity in product, process, and organizational innovation decisions: evidence from European firms. R&D Management, 48(2),210-222.
Cooper, R. G. (2019). The drivers of success in new product development. Journal of Industrial marketing management. 76,36-47.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (3rd ed.). Thousand Oak, California: Sage Publications.
Costa, A. I., & Jongen, W. M. F. (2016). New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology, 17(8), 457-465.
De Fuentes, C., Santiago, F., & Temel, S. (2020). Perception of innovation barriers by successful and unsuccessful innovators in emerging economies. The Journal of Technology Transfer, 45(4), 1283-1307.
Dosi, G., Grazzi, M., & Moschella, D. (2015). Technology and costs in international ompetitiveness: From countries and sectors to firms. Research Policy, 44(10), 1795-1814.
Economics, D. A. (2018). Competition in retail banking. https://www2.deloitte.com/cont/dam/Deloitte/auDocuments/Economics/deloitte-au- economics-retail-banking-competition-010314.pdf.
Hallikainen, H.,& Laukkanen,T. (2018). National culture and consumer trust in e-commerce. International Journal of Information Management, 38 (2018) 97–106.
Kachouie, R.,& Sedighadeli, S. (2015). New Product Development Success Factors in Prospector Organisations; Mixed Method Approach. International Journal of Innovation Management, 19(4), 155-168.
Khoshlahn, M.,& Sattari Ardabili, F. (2016). The Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction. Social and Behavioral Sciences, 230,142 – 149.
Lee,I.,& Shin Yong, J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions,and challenges. Business Horizons, 61,35-46.
Lin,Y.,Wang,Y., Kung, L. (2015). Influences of Cross-functional Collaboration and Knowledge Creation on Technology Commercialization: Evidence from High-tech Industries. Ind. Mark. Manag. 49,128–138.
Martovoy, A., & Mention, A.L. (2016). Patterns of new service development processes in banking. International Journal of Bank Marketing, 34(1),25-37.
Mukasa, H. (2016). Perceptions of the Rules of Business Behavior in the Competitive Banking Environment in Uganda, (Doctoral dissertation), Nelson Mandela Metropolitan University.
Murali, S., Pugazhendhi, S., & Muralidharan, C. (2016). Modelling and Investigating the Relationship of after Sales Service Quality with Customer Satisfaction. Retention and Loyalty, 30(1),67-83.
Peter, P., & Donnelly, J. (2018). A Preface to Marketing Management, McGraw-Hill,108.
Rocca, A. L., Moscatelli, P., Perna, A., & Snehota, I. (2016). Customer involvement in new product development in B2B: The role of sales. Industrial Marketing Management,58,45-57.
Sandén, B. (2007). The Customer›s Role in New Service Development. (PHD thesis), Karlstad University, Sweden.
Scheuing, E., & Johson, M. (1989). A proposed model for new service development. The Journal of Service marketing, 3(2),25-35.
Schwab, K. (2018). The global competitiveness report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum.
Shekar, A. (2007). An Innovative Model of service development: A process guide for service managers. The public sector Innovation Journal.12(1), 218-234.
Trischler, J., & Lohmann, G. (2018). Monitoring quality of service at Australian airports: A critical analysis. Journal of Air Transport Management,67,63-71.
Zhang, H. (2018). The impact of customer orientation on new product development performance: The role of top management support. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(3),590-607.
Zhao, Q., Tsai, P. H., & Wang, J. L. (2019). Improving Financial Service Innovation Strategies for Enhancing China’s Banking Industry Competitive Advantage during the Fintech Revolution: A Hybrid MCDM Model. Sustainability. Open Access Journal, 11(5),1-29.
References [In Persian]
Aref, F., & ohadi, F. (2019). Study of effective factors on service innovation in Tourism bank. Quarterly journal of Industrial Technology Development, 17(35), 5-18. [In Persian]
Divandari, A., Esfidani, M. R., Fadaei Nejad, M. E., & Jalilian, H. (2020). A Model for New Financial Product Development in the Capital Market of Iran. IQBQ, 24 (1):81-105. [In Persian]
Fallah Rahmatabadi, M., Nayebzadeh, Sh. & Davoodi Roknabadi, A. (2018). Investigating the effect of organizational learning on competitiveness according to the role of innovation with structural equation approach (Case study: Telecommunications of Yazd region). Journal of Modern Research Approaches in Management and Accounting, 6,163-176. [In Persian]
Farokhi, S., Teimourpoor, B. (2016). Segmentation of the Customers of Iran Banking System in terms of Customer Expectations and Perceived Value of Banking Services Using Data Mining Techniques. New Marketing Research Journal, 6(1), 201-220. [In Persian]
hasani parsa, M., Elyasi, M., Tabatabaeian, S., Hanafizadeh, P. (2018). A new service development (NSD) pattern in Iranian mobile operators. Innovation Management Journal, 7(1), 119-152. [In Persian]
Jonfson, E., Kahen, B., Taqva, M., & Keramatfar, M. (2017). Understanding digital economics. Tehran. Information Technology Organization. [In Persian]
Karimi, M., Toloie Esglaghi, A., Pilevari, N., & Radfar, R. (2019). Identifying key variables in banking service and product under uncertainty. Iranian journal of management sciences, 14(54), 40-59. [In Persian]
mohseni kia sari, M., fartash, K., moradian, M., saad abadi, A. (2020). An analysis on the new product development processes in food industry (Study of food companies in Tehran province). Innovation Management Journal, 9(2), 127-150. [In Persian]
Momeni, S., Zamani Moghadam, A., jafari, P. (2018). The Pathology of Meli Bank Staff Training System. Educational Administration Research, 10(37), 103-122. [In Persian]
Moshkdanian, F., Hosseinzadeh Shahri, M., Moghaddas Bayat, M., & Babaei Zakliki, M. (2018). Explaining Model of Competitive Behavior in the Banking Industry of Iran. Journal of Business Management Perspective, 17(34), 13-30. [In Persian]
Motamedi fard, S., Bayat Tork, A., Haghighat Monfared, J. (2020). Identifying and Investigating Key Factors Affecting the Management of New Product Development in the Field of Financial Regulatory Technologies (Case study: Tejarat Bank). Quarterly  Journal of Business Management, 12(47), 420-454. [In Persian]
 
 
 
استناد به این مقاله: سلطانی نژاد، مهدی، فتحی هفشجانی، کیامرث، هاشم‌زاده خوراسگانی، غلامرضا. (1400). الگویی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری ایران، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 9(36)، 71-112.       DOI: 10.22054/IMS.2021.55911.1832
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..