الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات با رویکرد رقابت پذیری در صنعت بانکداری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تهران ایران (نویسنده مسئول) fathikiamars@yahoo.com

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، کشف مقوله‌های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه الگوئی برای فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی با رویکرد رقابت‌پذیری در صنعت بانکداری است. روش استفاده‌شده در پژوهش، روش آمیخته بوده‌است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر راهبرد نظریه داده‌بنیاد است. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته با 12 نفر از کارشناسان و مدیران تحقیقات و نوآوری حوزه بانکداری و با دو روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی صورت گرفت. ابعاد و مولفه‌های فرآیند طراحی و توسعه خدمات مالی از مصاحبه‌ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده‌بنیاد تدوین گردید. پدیده اصلی، فرآیند طراحی و توسعه خدمات در حوزه بانکداری است که با توجه به شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها تدوین و مدل نهایی ارائه شد. در بخش کمی، داده‌ها از طریق پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته با 236 گویه گردآوری و روش توصیفی- پیمایشی برای تحلیل و تبیین الگوی پیشنهادی به کارگرفته شده‌است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مدیران و سیاستگذاران صنعت بانکداری برای توسعه موفقیت‌آمیز محصولات و خدمات بانکی جدید، باید به همه مقوله‌های شرایط علی، مداخله‌گر، زمینه‌ای، راهبردها و پیامدها توجه کنند. و با رویکرد رقابت‌پذیری و بازارگرا، مراحل شناسایی‌شده برای توسعه خدمات جدید را طی نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Presentation of a Pattern for Service Design and Development Process with a Competitiveness Approach in Iran Banking Industry

نویسندگان [English]

  • mahdi soltaninjad 1
  • Kiamars Fathi Hafashjani 2
  • gholamreza hashemzadeh 3
  • abotorab alirezaee 4
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran; m_soltani179@yahoo.com.
2 Assistant Professor, Technology Management Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad
3 Department of Industrial Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Industrial Management, School of Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the study is to explore the important issues and their relations to present a pattern for design and development process of financial services with a competitiveness approach in Iran banking industry. The study applies mixed method as its methodology. The qualitative section approach is based on Grounded Theory strategy. The data-collection instrument consists of semi-structured interview with twelve research and innovation experts and managers in banking industry selected through purposeful as well as snowball sampling. Dimensions and components of design and development process of financial services were extracted and compiled in a Grounded Theory conceptual model. The main phenomenon, process design and development services in the field of banking. Lastly, the final model were formulated and presented with regard to casual, intervening and contextual conditions as well as strategies and results.
In quantitative section, the data was collected by a researcher-made questionnaire consisting of 236 items and the descriptive-survey method was used for analysis and explanation of proposed pattern. Finally, the findings of the study shows that the managers and policy-makers of banking industry should consider all casual, intervening and contextual conditions as well as strategies and outcomes for successful development of banking modern products and services; They also should step into the identified phases of modern service development with a competitiveness and market-based approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart economy
  • competitiveness
  • Service Design and Development Process
  • Banking Industry
  • Grounded Theory Strategy