مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکتری‌کارآفرینی بین الملل، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22054/ims.2021.12856

چکیده

در سال‌های اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات به کمک کارآفرینی آمده و بحث جدیدی به نام کارآفرینی دیجیتال پا به عرصه گذاشته است. هدف این پژوهش، ارائه مدلی برای توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط است. این پژوهش با مطالعه عمیق ادبیات موضوع، تعداد 147کد مربوط به توسعه کارآفرینی دیجیتال را شناسایی و با استفاده از روش‌های کیفی تحلیل مضمون و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته، این کدها را به 29 مضمون پایه و 7 مضمون سازمان دهنده تبدیل کرد. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل­سازی ساختاری تفسیری، به مدل­سازی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه پرداخته و مدل نهایی توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط را در سه سطح عوامل بعد زمینه‌ای، ساختاری و محتوایی ارائه نمود. نتایج نشان داد عوامل بعد زمینه‌ای با بیشترین تأثیرگذاری و عوامل بعد ساختاری با بیشترین تأثیرپذیری، نقش مهمی را در توسعه کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط دارا هستند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for the development of digital entrepreneurship in small and medium-sized knowledge-based companiesA model for the development of digital entrepreneurship in small and medium-sized knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Melika Fard 1
  • Mohammad Reza Kabaranzad Ghadim 2
  • Jalal Haghighat Monfared 3
1 Phd Student, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.Iran
2 Associate professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran.Iran
چکیده [English]

In recent years, information and communication technology has come to the aid of entrepreneurship and a new debate called digital entrepreneurship has emerged. The purpose of this study is to present a conceptual model of digital entrepreneurship development in small and medium knowledge based companies.  After reviewing literature and interviewing with 17 experts in universities and organizations digital entrepreneurship developmental factors were presented that were 147 codes. Using content analysis and focus group methods, these codes were grouped into 29 based content and 7 organizer contents. In the next step, using interpretative structural modeling method, the modeling of the basic themes and the organizing content created and the final model of digital entrepreneurship development in SME knowledge-based companies has been made in three level of contextual, structural and content factors. The results showed that the contextual factors with the most impact and structural factors with the most impressionability, have an important role in the development of digital entrepreneurship in SME knowledge-based companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Entrepreneurship
  • Information and Communication Technology
  • Development
  • knowledge-based companies
اکبری، محسن.، هوشمند چایجانی، میلاد و بشارتی، فهیمه. (1393) . شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دیجیتال در بین دانشجویان با استفاده از متدلوژی .AHP اولین همایش ملی چالش‌های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و صنایع.
ایمانی، عبدالمجید. حسینی فر، اعظم و مبارکی، مسلم. (1396). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند. شماره22.ص22-1. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2018.8518
خیاطیان، محمدصادق. طباطبائیان، سید حبیب‌الله. امیری، مقصود و الیاسی، مهدی.(1393). تحلیلی بر عوامل مؤثر بر رشد و پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران.  فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی.  3 ( 6 ).  57 - 74 . http://journalie.ir/fa/Article/345
داوری، علی . (1389) .الگوی مناسب توسعه کارآفرینی توسط دولت ایران . رساله دکترا. گروه مدیریت.دانشکده مدیریت. دانشگاه علامه طباطبایی. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/c6e6783f4771af7ed541cc830183d47e
رضوانی، مهران.(1388). طراحی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی در بنگاه‌های صنعتی ایران؛ رویکرد ترکیبی. رساله دکترا. گروه مدیریت. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تربیت مدرس. https://jed.ut.ac.ir/article_22875.html
سخته، شقایق و کریمی، آصف. (1397). عوامل مؤثر بر نوآوری باز در کارآفرینی دیجیتال. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 11(4), 719-737.
قلیچلی، بهروز و مکان، عاطفه. (1395). شایستگی‌های کارآفرینانه، نوآوری و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی. شماره 27ص106-89 .
کشاورز، سهیلا. تقوا، محمدرضا . کرد، حامد. (1398). شناسایی پیشران‌های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد فراترکیب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. 7(3), 149-172. https://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2020.3367.2161
محمدپور، احمد. (1392). روش پژوهش کیفی، ضد روش 1 و 2 :مراحل و رویه‌های عملـی در روش‌شناسی کیفی، چاپ دوم، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی.(1394). الگوی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوســط تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛تهران: مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/934616
میرزایی هرنجانی، حسن, امیری, مجتبی. (1381). ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیر ساخت های بنیادین تئوری های مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود56-0 https://jmk.ut.ac.ir/article_11585.html
یعقوبی، نورمحمد. کمالیان، امین رضا، و میرپارسا، ساناز. (1392). بررسی و تبیین و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، تهران. https://civilica.com/doc/286595
 
References
Amit, R.,& Han, X. (2017). “Value Creation through Novel Resource Configurations in a Digitally Enabled World”. Strategic Entrepreneurship Journal Strat. Entrepreneurship J., 1: 228–242. . https://doi.org/10.1002/sej.1256
Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”. Qualitative research in psychology, 3 (2), 77-101. . http://dx.doi.org/ 10.1191/1478088706qp063oa
Du, W., Pan, S.L., Zhou, N., Ouyang, T., 2018. From a marketplace of electronics to a digital   entrepreneurial ecosystem (DEE): The emergence of a meta‐organization in  Zhongguancun, China. Inf. Syst. J. 28 (6), 1158–1175. http://dx.doi.org/10.1111/isj.12176
Esmaeeli, H. (2011). The study of effecting factors on digital entrepreneurship (a case study), Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 2(12): 163–172. . https://www.researchgate.net/publication/312017053_Young_Entrepreneurs_and_the_Digital_Space_Case_Studies_from_the_UAE 
Evans, P.C.,& Gawer, A. (2016). The rise of the platform enterprise: a global survey. New York: Center for Global Enterprise. Retrieved December 18, 2017, from: http://www.thecge.net/wp- content/uploads/2016/01/PDF-WEBPlatform-Survey_01_12.pdf
Giones, F., and Brem, A. (2017). “Digital technology entrepreneurship: a definition and research agenda”. Technology Innovation Management Review, Vol. 7 No. 5, pp. 44-51. https://timreview.ca/article/1076
Gwet, K.L. (2014). Handbook of inter-rater reliability: The definitive guide to measuring the extent of agreement among raters. Advanced Analytics LLC. https://www.researchgate.net/publication/267922774_Handbook_of_inter-rater_reliability_The_definitive_guide_to_measuring_the_extent_of_agreement_among_raters
Hsieh, Y.-J., and Wu, Y. (2018). “Entrepreneurship through the platform strategythe digital era: insights and research opportunities”. Computers in Human Behavior, pp. 1-9. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.033
Hu, H., Huang, T., Zeng, Q. and Zhang, S. (2016). “The role of institutional entrepreneurship in building digital ecosystem: a case study of Red Collar Group (RCG)”. International Journal of Information Management, Vol. 36 No. 3, pp. 496-499. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.12.004
Hull, C.E., Hung, Y.-T.C., Hair, N., Perotti, V. and DeMartino, R. (2007). “Taking advantage of digital opportunities: a typology of digital entrepreneurship”, International Virtual Organizations, Vol. 4 No. 3, pp. 290-303. http://dx.doi.org/10.1504/IJNVO.2007.015166
Kavadias, S., Ladas, K. and Loch C. (2016). The Transformative Business Model. Harvard Business Review, 94(10): 90–98.
Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, L.f. and Spitzer, j. (2018),” Digital 
" entrepreneurship: A research agenda on new business models for the twenty-first century", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, https://doi.org/10.1142/S1363919617500050
Kuester, S., Konya-Baumbach, E. and Schuhmacher, M.C. (2018). “Get the show on the road: go-to-market strategies for e-innovations of start-ups”. Journal of Business Research, Vol. 83, pp. 65-81. https://doi.org/10.1016/J.JBUSRES.2017.09.037
Le Dinh, T., Vu, M.C. and Ayayi, A. (2018). “Towards a living lab for promoting the digital entrepreneurship process”. International Journal of Entrepreneurship, Vol. 22 No. 1, pp. 1-17. www.researchgate.net/publication/314283400_TOWARDS_A_LIVING_LAB_FOR_PROMOTING_ENTREPRENEURSHIP_AND_BUSINESS_DEVELOPMENT
MirzaeiAhranjani, H., & Amiri, M. 2002. “Developing a Three Dimensional Model for Analysis of Philosophical Bases and Fundamental Sub Structures of Management Theories”, Iran. Journal of Management Knowledge, 3-21.
Nambisan, S. (2017). “Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship”. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 41 No. 6, pp. 1029-1055. https://doi.org/ 10. 1111%2 Fetap.12254
Ngoasong, MZ. (2018). Digital entrepreneurship in a resource-scarce context: A focus on entrepreneurial digital competencies. Journal of Small Business and Enterprise Development 25(3):483–500. http://dx.doi.org/10.1108/JSBED-01-2017-0014
Nyle ´n, D., Holmstro ¨m, J., & Lyytinen, K. (2015). Digital innovation strategy: a framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. Journal of Business Horizon, Volume 58, Issue 1, January–February 2015, Pages 57-67. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.09.001
.Ojala, A. (2016). “Business models and opportunity creation: how IT entrepreneurs create and develop business models under uncertainty”. Information Systems Journal, Vol. 26 No. 5, pp. 451-476. http://dx.doi.org/10.1111/isj.12078
Palmer, C., Kraus, S., Oner, H., Kailer, N. and Huber, L. (2018). “Entrepreneurial burnout: a systematic review and research map”. International Journal of Entrepreneurship and Small Business. http://dx.doi.org/10.1504/IJESB.2019.10022303
Ratten, V. (2013). Social e-entrepreneurship and technological innovations: the role of online communities, mobile communication and social networks. International. Journal of Social Entrepreneurship and Innovation, 2(5), 476-483. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-07-2017-0045
Richter, C., Kraus, S., Brem, A., Durst, S. and Giselbrecht, C. (2017). “Digital entrepreneurship: innovative business models for the sharing economy”. Creativity and Innovation Management, Vol. 26 No. 3, pp. 300-310. https://doi.org/10.1111/caim.12227
Schrage, M. (2020). “Data, Not Digitalization, Transforms the Post- Pandemic Supply Chain.” MIT Sloan Management Review, 29th July. https://www.researchgate.net/publication/343583742_Digital-rst_enterprise_success_demands_clarity-_rst_supply_chain_design
Srinivasan, A. and Venkatraman, N. (2018). “Entrepreneurshipdigital platforms: a network centric view”. Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 12 No. 3, pp. 54-71. http://dx.doi.org/10.1111/isj.12206
Sussan, F., and Acs, Z. (2017). “The digital entrepreneurial ecosystem”. Small Business Economics, Vol. 49 No. 1, pp. 55-73. doi: 10.1007/s11187-017-9867-5
Srinivasan, A., and Venkatraman, N. (2018). “Entrepreneurshipdigital platforms: a network centric view”, Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 12 No. 3, pp. 54-71. https://doi.org/10.1002/sej.1272
Troxler, P. and Wolf, P. (2017), “Digital maker-entrepreneursopen design: what activities make up their business model?”. Business Horizons, Vol. 60 No. 6, pp. 807-817. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.07.006
Tumbas, S., Berente, N., & Brocke, J. vom. (2018). Digital Innovation and Institutional Entrepreneurship: Chief Digital Officer Perspectives of their Emerging Role. Journal of Information Technology, 33(3), 188– 202. https://doi.org/10.1057%2Fs41265-018-0055-0
 Ahmadi Jashuqani, A., Ismailian, G. (2015). Assessing the prioritization of  effective factors on improving the strategy formulation of small and medium-sized knowledge-based companies using the ANP model; Case study: Companies located in Isfahan Scientific and Research Town Farda Management Magazine, No. 43, pp. 120-113. http://www.modiriyatfarda.ir/Article/139412042339461188. [In Persian].
Akbari, M., Hooshmand Chaijani, M., & Besharti, F. (2014). Identifying and ranking the factors affecting digital entrepreneurship among students using .AHP methodology The first national conference on IT management challenges in organizations and industries https://civilica.com/doc/372269/. [In Persian].
Davari, A. (2010). Adequate model of entrepreneurship development by the Iranian government. PhD Thesis, Allameh Tabatabai University,. https://ganj.irandoc.ac.ir/viewer/c6e6783f4771af7ed541cc830183d47e[In Persian].
Ghelichli, B., Makani,A. (2016). Entrepreneurial competencies, innovation and performance of knowledge-based companiesJournal of Strategic Management Studies, No. 27, pp. 106-89. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=477425.[In Persian].
Imani, A., Hosseinifar, A., & Mubarak, M. (2017). The Impact of Social Networks on Digital Entrepreneurship in Knowledge-Based Companies.[In Persian]. Journal of Smart Business Management Studies. No. 22. p.1-22. https://dx.doi.org/10.22054/ims.2018.8518[In Persian].
Keshavarz, S., Taqhva, M., & Kord, H.(2019)..Identifying the drivers of digital entrepreneurship success with a hybrid approach. [In Persian].Journal of Technology Development Management. 7 (3), 149-https://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2020.3367.2161[In Persian].
Khayatian, M., Tabatabayan, H., Amiri, M., & Eliassy, M. (2014). An analysis of the factors affecting the growth and sustainability of knowledge-based companies in Iran.[In Persian]. Journal of Innovation and Value Creation. 3 (6). 57 - 74. http://journalie.ir/fa/Article/345[In Persian].
MirzaeiAhranjani, H., & Amiri, M. (2002). “Developing a Three Dimensional Model for Analysis of Philosophical Bases and Fundamental Sub Structures of Management Theories”, Iran.[In Persian].
Rezvani, M, Khodadad Hosseini, H, Azar, A & Ahmadi, P. (2009). Conceptualization of "International Entrepreneurial Marketing" in Iranian Entrepreneurial Enterprises; Food Industry Department. Journal of Entrepreneurship Development, 2 (3), 31-53. https://jed.ut.ac.ir/ article_22875. html[In Persian].
Research Center of the Islamic Consultative Assembly. (2015), Financing model of small and medium enterprises Analytical on the concept and importance of financing of small and medium enterprisesTehran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly. https://rc.majlis.ir/fa/ report/show/ 934616[In Persian].
Sakhteh, S., & Karimi, A. (2018). Factors Affecting Open Innovation in Digital Entrepreneurship.[InPersian]. Journal of Entrepreneurship Development. 11 (4), 719-737. https://dx.doi.org/10.22059/jed.2019.268571.652771[In Persian].
Yaqubi, N, Kamalian, A, & Mirparsa, S. (2013). "Study, explanation and prioritization of factors affecting the development of digital entrepreneurship." 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Tehran. https://civilica.com/doc/286595/[InPersian]