طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه پیام نور، شاهرود، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ایران

10.22054/ims.2021.12857

چکیده

در عصر حاضر به‌عنوان عصر دانش و اقتصاد دانش‌بنیان، بکار گیری مدیریت دانش در سازمان‌ها و توسعه آن یک الزام است. بکار گیری مدیریت دانش به‌صورت موفق، نیازمند ارزیابی سطح بلوغ سازمانی است. این ارزیابی منجر به تشخیص موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و رفع آن خواهد شد. برای ارزیابی بلوغ مدیریت دانش سازمانی چارچوب‌های متفاوتی ارائه شده است. از طرف دیگر در این چارچوب‌ها ابعاد مختلفی برای بلوغ در نظر گرفته شده و همه این ابعاد وزنی یکسان دارند درحالی‌که با توجه به تفاوت‌های محیط سازمان‌ها این امر نیازمند بازنگری است. در این تحقیق ابتدا چارچوب پایه مناسب انتخاب شد. سپس با روش تحلیل شبکه‌ای فازی ‌ و مبتنی بر نظر خبرگان، عناصر چارچوب برای بانک انصار بومی‌سازی شد و وزن ابعاد و مؤلفه‌های آن تعیین شد. با این کار تشخیص وضعیت بلوغ با توجه به شرایط محیطی بانک دقت بیشتری خواهد داشت. در انتها چارچوب بومی‌سازی شده در قالب 5 سطح و 54 مؤلفه ارائه شده است و در هر سطح اولویت مؤلفه‌ها تعیین شده است. چارچوب ایجادشده انتقادات وارد بر چارچوب‌های قبلی ازجمله، انحراف به یک بعد خاص، عدم تعیین تکلیف اختلاف سطح در زمینه‌های مختلف فرآیندی و بی‌توجهی به تفاوت اهمیت ابعاد مختلف بلوغ مدیریت دانش را مرتفع کرده و امکان استفاده از این متدولوژی در بانک‌ها و سازمان‌های مالی ایرانی را فراهم نموده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the local framework for evaluating knowledge management maturity

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi 1
  • Mansoureh Hourali 2
  • Mohammad Eslami 3
1 Associate professor of Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Payam Nour University, Shahrood, Iran.
3 MSc., Technology Management, Alumni, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Present Age is known as the age of knowledge while knowledge-based economy is emerging. So using and developing knowledge management in these circumstances is necessary. Being success in applying knowledge management requaires knowledge management maturity evaluation. This evaluation helps identifying and passing the barriers within knowledge management. There are several models suitable in evaluating knowledge management maturity and we must choose among them. In these models various dimensions have been considered for maturity while all dimensions have an equal weight meanwhile differences among organizations are almost neglected. In this research after finding the basic framework, FANP method has been used and by polling expert opinion the ellements of framework were localized for Ansar Bank while different weights allocated through its dimensions. Finally localized framework has been presented in 5 levels and 54 dimensions in order to set priorities within each layer. This could lead to greater accuracy in determining the banks maturity due to environmental conditions. This method can be used for localizing the evaluation of knowledge management maturity in other organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • framework
  • Knowledge Management Maturity
  • localization
  • Knowledge-Based Economy
References
Ansari, M., Rahmany Youshanlouei, H., Rahmani, K. E., Pasbani, M., & Asgari, M. A. (2013). Presenting a model, the effects of knowledge management enablers in order to gain competitive advantages SMEs. Journal of Business Management, 5(1), 21-40. [In Persian]
Akbari, M., & Moradi, M. (2013). A Fuzzy Decision Support System (FDSS) for Evaluating Organization Readiness in KM Acceptance. Journal of Tehcnology Development Management, 1(1), 99-132.[In Persian]
Akhavan Kharazian, M., Salehi Sadaghiani, J., & Monafi, M. (2016). Readiness assessment model for implementation and adoption of knowledge management at Iranian Post Company (Center of Information Technology). IT Management Studies, 5(17), 29-62. [In Persian]
 Antunes, H. D. J. G., & Pinheiro, P. G. (2019). Linking knowledge management, organizational learning and memory. Journal of Innovation & Knowledge, 5(2), 140-149.
Akhavan, P. and Philsoophian, M., (2018). How to Increase Knowledge Management Maturity Level?-An Empirical Study in a Non-Profit Organization. IUP Journal of Knowledge Management, 16(3), 44-53.
Batista, L., Dora, M., Toth, J., Molnár, A., Malekpoor, H. and Kumari, S., (2019). Knowledge management for food supply chain synergies–A maturity level analysis of SME companies. Production Planning & Control, 30(10-12),995-1004.
Chen, L., & Fong, P. S. (2012). Revealing performance heterogeneity through knowledge management maturity evaluation: A capability-based approach. Expert Systems with Applications 39, 13523–13539.
Dehkord, F. K., Samimi, M., Alivand, R., & Sani, E. A. (2017). An examination and assessment of knowledge management maturity in Karaj municipality. Journal of Ecophysiology and Occupational Health, 17(1/2), 34-39.
Davenport, T., & Grover, V. (2001). Knowledge management. Journal of Management Information Systems Systems, 18(1), 3-4.
Escrivão, G., & Silva, S. L. D. (2019). Knowledge management maturity models: identification of gaps and improvement proposal. Gestão & Produção, 26(3).1-24.
Hajiheydari, N., & Amoei Ojaki, A. (2013). Developing a model for customer knowledge management maturity (CKM3): A study on Iranian banks. Iranian journal of management sciences, 8(32), 47-78.
Hubert, C., & Lemons, D. (2010). APQC’s levels of knowledge management maturity. APQC, 2010, 1-5.
Hsieh, P., Lin, B., & Lin, C. (2009). The construction and application of knowledge navigator model (KNMTM): An evaluation of knowledge management maturity. Expert Systems with Applications 36, 4087–4100.
Huysman, M. (2006). IT to Support Knowledge Sharing in communities: Towards a Social Capital Analysis, Jornal of Information Technology, 21(3), 40-51.
Jones, M. C., Cline, M., & Ryan, S. (2006). Exploring knowledge sharing in ERP implementation: An organizational culture framework.. Decision Support Systems, 41(2), 411–434.
Kruger, C. J., & Johnson, R. D. (2010). Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective. International Journal of Information Management, 30, 57-67.
Lin, C., Wu, J.-C., & Yen, D. C. (2012). Exploring barriers to knowledge flow at different knowledge management maturity stages. Information & Management, 49, 10-23.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company. Uk: Oxford university pres.
Raeesi Vanan, I., Taghva, M. R., & Amir Ashayeri, D. (2018). A Fuzzy Inference System for Evaluating the Performance of Knowledge Management System in Software Development Industry. IT Management Studies, 6(24), 5-36. [In Persian]
Sohrabi, B., Vanani, I. R., & Alidousti, S. (2010). A practical model for evaluating the maturity of knowledge management in the software industry. Journal of, 3(1), 63-81. [In Persian]
Schniederjans, D. G., Curado, C., & Khalajhedayati, M. (2020). Supply chain digitisation trends: An integration of knowledge management. International Journal of Production Economics,220, 107439.
Serenko, A., Bontis, N. and Hull, E., (2016). An application of the knowledge management maturity model: the case of credit unions. Knowledge Management Research & Practice, 14(3),338-352.
Tissayakorn, K., Akagi, F., & Song, Y. (2013). A Model of Organization Knowledge Management Maturity. International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 3 (6), 614-618.
Wijetunge, P. (2012). Assessing Knowledge Management Maturity level of a university library: a case study from Sri Lanka. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 3, 349 –356.

Niknamian, S., (2019). The Relationship Between Valuation Criteria and Maturity Level of Knowledge Management: An Empirical Analysis. IUP Journal of Knowledge Management, 17(2),7-20.