دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، بهار 1400 
2. بانک‌ها و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی: پژوهشی مبتنی بر تحلیل محتوا

10.22054/ims.2021.12854

معین عبدالمحمد سقا؛ مرتضی هندیجانی فرد؛ علیرضا کوشکی جهرمی


5. طراحی چارچوب بومی سنجش بلوغ مدیریت دانش

10.22054/ims.2021.12857

فاطمه ثقفی؛ منصوره حورعلی؛ محمد اسلامی