دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1399 
3. کاربرد نظریه توانش در طراحی خدمات بانکداری کانال‌های ترکیبی

10.22054/ims.2020.12037

منوچهر زمانی فریزهندی؛ پیام حنفی زاده؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمدتقی تقوی فرد