مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، کارمند بانک ملت، تهرن، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی / گروه مدیریت، تهران، ایران.

10.22054/ims.2021.60932.1966

چکیده

تحولات دنیای پرشتاب کنونی در عرصه‌های علمی و فنی و همچنین؛ چالش‌های پی‌درپی نظام‌های اقتصادی و مالی، موجبات توجه عمیق‌تر سیاست‌گذاران و اندیشمندان به توسعه هوشمندی بازار در سازمان‌ها را فراهم کرده است. در این راستا، فعالیت‌های هوشمندی بازار که شامل تولید و توزیع هوش بازار در زمینه توسعه محصولات جدید است، می‌تواند شانس توسعه موفق نوآوری را افزایش بدهد. با این توصیف، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه نوآوری و عملکرد شرکت با تأکید بر نقش میانجی کسب و بکارگیری هوشمندی بازار در ادارات کل تخصصی بانک ملت شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل؛ مدیران، معاونین و کارشناسان ادارات کل بانک ملت در شهر تهران می‌باشد؛ حجم نمونه پژوهش با استناد به فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی، 253 نفر تعیین گردید. نظرسنجی از جامعه آماری پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام پذیرفت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه‌ها، از روش روایی محتوا استفاده‌ شد و همچنین پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان 931/0 تخمین زده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین نوآوری شرکت و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار، بین کسب هوشمندی و بکارگیری هوشمندی بازار، بین کسب هوشمندی بازار و عملکرد شرکت، بین بکارگیری هوشمندی بازار و عملکرد نوآوری، بین عملکرد نوآوری و عملکرد بازار و بین عملکرد بازار و عملکرد شرکت؛ ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

increase the performance of the company through innovation and implementing market intelligence

نویسندگان [English]

  • peyman hajizade 1
  • Ismael hasanabadi 2
  • Jalal Panahi 3

1 Assistant Professor, industrial management Dept., Faculty of management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Master of business management, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Master of Technology Management, Allameh Tabataba’i University / Department of Management, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Global Developments in the fields of science and technology as well as; Consecutive challenges of economic and financial systems have led to deeper attention of policymakers and thinkers to the development of market intelligence in organizations. In this regard, market intelligence activities, which include the production and dissemination of market intelligence in the development of new products, can increase the chances of success and effectiveness of innovation. The purpose of this study is to investigate the relationship between innovation and market intelligence features on the company's performance with emphasis on the mediating role of business acquisition and application of market intelligence in the specialized departments of Bank Mellat in Tehran. The statistical population of the present study includes: Managers, deputies and experts of the General Departments of Bank Mellat in Tehran. The sample size of the research is 253 people based on Cochran's formula and simple random sampling method . In this study, The statistical population of the study was surveyed using a questionnaire and to determine the validity of the questionnaires, the content validity method was used and also its reliability was estimated 0.931using Cronbach's alpha coefficient .The results of this study indicate that between company innovation and Acquire & employing market intelligence, between intelligence acquisition and market intelligence application, between market intelligence acquisition and company performance, between market intelligence application and innovation performance, between innovation performance and market performance and between Market performance and company performance; There is a positive and significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market intelligence
  • Organizational innovation
  • Organizational performance
  • Mellat Bank
ابوالقاسم، میرا. (1395). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر قابلیت‌های بازاریابی در صنعت بیمه، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی.
پناهی، الهام (۱۳۹۵). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر کسب سهم بازار(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی، بندر امام خمینی ره)، چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین، تهران، شرکت ارتباط ارغوان ایرانیان.
دشتی، لطیف و فیضی زنگیر، محمد. (۱۳۹۴). اولویت‌بندی ابعاد هوشمندی رقابتی در اثربخشی استراتژی‌های بازاریابی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس.
رحیم دوست مرندی، ندا و جوکار، ایمان. (۱۳۹۷). تأثیر هوش بازاریابی بر ویژگی‌ها محصول در برند سازی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، انجمن مدیریت ایران.
رحیمی، غفور. (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان‌ها، مجله تدبیر شماره 173.
زارع نعمتی، میترا. (۱۳۹۶). ارایه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های توزیع کننده دارو با تأثیر هوشمندی بازاریابی و رقابتی بر هوشمندی کسب‌وکار، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران.
صباغچی، سارا. (۱۳۹۶). بررسی تأثیر هوش تجاری و بازاریابی مبتنی بر دانش اثربخشی فعالیت‌های بازاریابی سازمان، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران.
قربانپور، سعید و جمشیدی، میرهادی موذن. (۱۳۹۴). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر اثربخشی استراتژی های بازاریابی در بین شعب بانک تجارت دراستان گیلان، کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت, اقتصاد و حسابداری.
قیصری، سیدحمید و مجیدی نژاد، یاسر. (۱۳۹۵). هوش رقابتی و اثربخشی هوشمندی بازاریابی بر مزیت رقابتی، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان.
کاتلر، فلیپ و آرمسترانگ، گری. (1386). اصول بازاریابی. (بهمن فروزنده، مترجم). (چاپ هشتم). تهران: نشر آموخته.
References
Banerjee, M., & Mishra, M. (2017). Retail supply chain management practices in India: A market intelligence perspective. Journal of Retailing and Consumer Services. doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.09.009
Benjamin, G. (2021). The Opposite Of Noise: The Power of Competitive Intelligence, September 24, 2021, ISBN-13: 979-8481879833
Caseiro, N., & Coelho, A. (2019). The influence of market Intelligence capacity, network learning and innovativeness on startups performance. Journal of Innovation & Knowledge. 4 (3), 139-145. doi.org/10.1016/j.jik.2018.03.009
D’Arconte, C. (2018). Market Intelligence applied in Small Size for Profit Companies. Procedia computer science, 131, 45-57. doi.org/10.1016/j.procs.2018.04.184
Ekman p. (2021). Emergent market innovation: A longitudinal study of technology-driven capability development and institutional work, Journal of Business Research. 124, 469-482. doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.061
Fink, L., Yogev, N., & Even, A. (2017). Market Intelligence and Organizational Learning: An Empirical Investigation of Value Creation Processes. Information & Management. 54 (1), 38-56. doi.org/10.1016/j.im.2016.03.009
Huster, M. (2005). Marketing intelligence: a first mover advantage. Competitive Intelligence Magazine, 8(2):13-17. Corpus ID: 167633724
Juhari, M., & Stephens, K .(2006). Tracing the Origins of Competitive Intelligence Throughout History, Journal of Competitive Intelligence and Management, 3 (4), 61-82. Corpus ID: 168034181
    Kumar. K., Boesso, G., Favotto, F., Menini. A. (2012). Strategic orientation, innovation patterns and performances of SMEs and large companies, Journal of Small Business and Enterprise Development 19(1):132-145. DOI: 10.1108/14626001211196442
Kurnia, P. F. (2018). market Intelligence Model to Analyze Social Media Information. Procedia Computer Science, 135, 5-14. doi.org/10.1016/j.procs.2018.08.144
Makowski & Kajikawa., Y. (2021). Automation-driven innovation management? Toward Innovation-Automation-Strategy cycle, Journal of Technological Forecasting and Social Change, Volume 168. doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120723
Martinez-Conesa, I., Soto-Acosta, P., Palacios-Manzano, M. (2017). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: An empirical research in SMEs, Journal of Cleaner Production. 142 \94\0, 2374-2383 doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.11.038
Peters, M. D., Wieder, B., Sutton, S. G., & Wakefield, J. (2016). market intelligence systems use in performance measurement capabilities: Implications for enhanced competitive advantage. International Journal of Accounting Information Systems, 21,1-17. doi.org/10.1016/j.accinf.2016.03.001
Ranjan, J., Foropon., C. (2021). Big Data Analytics in Building the Competitive Intelligence of Organizations, International Journal of Information Management, Volume 56. doi.org/10.1016 /j.ijinfomgt.2020.102231
Rikhardsson, P., Yigitbasioglu, O. (2018). market intelligence & analytics in management accounting research: Status and future focus. International Journal of Accounting Information Systems, 29, 37-58. doi.org/10.1016/j.accinf.2018.03.001
Sabine, K., Andreas, R. (2016). A job demandsresources perspective on salespersons’ market intelligence activities in new product development, Journal of Personal Selling & Sales Management, 36:1, 19-39, DOI:10.1080/08853134.2016.1142793.
Sprong, N ., Driessen, P.H., Hillebrand, B., Molner, S. (2021), Market innovation: A literature review and new research directions, Journal of Business Research, Volume 123. doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.057
Tan, T. T. W., & Ahmed, Z. U. (1999). Managing market intelligence: an Asian marketing research perspective. Marketing Intelligence & Planning.17 (6), 298-306. doi.org/10.1108/02634509910293124
Turcotte A. (2021). Market Intelligence: Glamor and Grief. In: Political Marketing Alchemy. Palgrave Studies in Political Marketing and Management. 73–89
Wang L., Luo, G-L., Sari. A., Shaod, X-F. (2020), What nurtures fourth industrial revolution? An investigation of economic and social determinants of technological innovation in advanced economies, Journal of Technological Forecasting and Social Change, 161. doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120305
Yap, Ch.S., Cheng, B.L., Mohamad Hussain, N., Ahmad. R. (2016). Innovativeness, market intelligence practice, and firm performance of small-and medium-sized tour operates, Journal of tourism and hospitality research. 18 (2), 143-151, doi.org/10.1177/1467358416636931
References [In Persian]
Dashti, L., & Faizi Zangir, M. (1394). Prioritization of Competitive Intelligence Dimensions in the Effectiveness of Marketing Strategies, The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach, Tehran, Islamic Azad University, Fars Science and Research Branch [In Persian].
Ghorbanpour, S., & Jamshidi, M. M. (1394). Investigating the Impact of Competitive Intelligence on the Effectiveness of Marketing Strategies among Tejarat Bank Branches in Gilan Province, International Nefrance of New Orientations in Management, Economics and Accounting [In Persian].
Katler, f., & armestrang, g. (1386). Marketing principles. (bahman frozande, translator). Tehran; publisher, amokhte [In Persian].
Panahi, E. (2016). Investigating the Impact of Competitive Intelligence on Market Share Acquisition (Case Study: Special Economic Zone, Imam Khomeini Port), Fourth International Conference on Accounting and Management with Modern Research Approach, Tehran, Arghavan Iranian Communication Company [In Persian].
Qaisari, S. H., & Majidi Nejad, Y. (1395). Competitive Intelligence and the Effectiveness of Marketing Intelligence on Competitive Advantage, International Conference on Management and Accounting, Tehran, Nikan Institute of Higher Education [In Persian].
Rahimi, G. (1385). Performance Evaluation and Continuous Improvement of Organizations, Journal of Tadbir Issue 173 [In Persian].
Rahimdost, M., joker, N. (1397). Impact of market intelligence on products features at brandding. Fiveth national conference on practical research in managent and accounting, Tehran, the association of iran management[In Persian].
Sabbachi, S. (1396). Investigating the Impact of Business Intelligence and Marketing Based on Knowledge of the Effectiveness of Organizational Marketing Activities, Annual Conference on New Management Paradigms in the Field of Intelligence, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, University of Tehran [In Persian].
Zare Nemati, M. (1396). Presenting a model for achieving sustainable competitive advantage in drug distribution companies with the effect of marketing intelligence and competitiveness on business intelligence, Annual Conference on New Management Paradigms in the Field of Intelligence, Tehran, Permanent Conference Secretariat, University of Tehran [In Persian].
 
 
استناد به این مقاله: حاجی زاده، پیمان.، حسن آبادی، اسماعیل.، پناهی، جلال. (1401). ارتقای عملکرد شرکت با تأکید بر نقش نوآوری و کسب و بکارگیری هوشمندی بازار، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10(39)، 97-126.
DOI: 10.22054/IMS.2021.60932.1966
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..