مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

10.22054/ims.2021.62775.2025

چکیده

داشبوردها، ابزار مهمی برای نظارت بر عملکردسازمان و تصمیم گیری مدیران هستند، لذا طراحی صحیح آن ها به صورت یکپارچه و منظم، با در نظر گرفتن نیاز مشتریان و کاربرانش و مطابق با اهداف سازمانی، امری ضروری است. هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی برای طراحی داشبوردهای مدیریتی با رویکرد QFD است. بدین منظور پس از مطالعه و بررسی عمیق مدل های مختلف QFD کلاسیک و نرم افزار، مفاهیم داشبوردهای مدیریتی و طراحی آن و ابزارهای هوشمندی کسب و کار، مدل مفهومی پژوهش پیشنهاد گردید، سپس با استفاده از رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی، چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، ارائه شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل40 مقاله از 452 مقاله مربوط به بازه زمانی 2005 تا ۲۰20 و مرتبط با موضوعات داشبورد و طراحی آن بود که با روش فراترکیب، انجام شد. همچنین در بخشی کمی پژوهش نیز، به منظور اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی و غربالگری شاخص ها از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید که جامعه آماری در این مرحله، 18 نفر از مدیران در حوزه های مختلف و 12 نفر ازمتخصصان حوزه فناوری اطلاعات بوده است و بدین ترتیب چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، مشتمل بر 4 بعد، 11 مولفه و 102 شاخص نهایی گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide management dashboard design framework, application of QFD in intelligent business systems

نویسندگان [English]

  • Roghyeh Nouri 1
  • Mohammadreza Motadel 2

1 Information Technology Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of Industrial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Dashboards are an important tool for monitoring the performance of the organization and the decisions of managers, so their proper design in an integrated and orderly manner, taking into account the needs of customers and users and in accordance with organizational goals, is essential. The purpose of this study is to provide a framework for designing management dashboards with QFD approach. For this purpose, after in-depth study in literature review, a conceptual research model was proposed, then using a mixed exploratory research Approach, management dashboard design framework, was presented. The statistical population of the qualitative section included 40 articles out of 452 articles related to the period 2005 to 2020 and related to dashboard topics and its design, which was done by Meta-Synthesizing method. Also, in quantitative part of the research, in order to validate the proposed framework and screen the indicators, fuzzy Delphi technique was used. The statistical population at this stage was 18 managers in different fields and 12 IT specialists and thus the framework. The design of management dashboards consisted of 4 dimensions, 11 components and 102 final indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Dashboards
  • Business Intelligence
  • Meta-Synthesizing
  • QFD
  • Fuzzy Delphi
تقوا، محمدرضا، تقوی فرد، محمدتقی، معینی، علی و زین‌الدینی، محمدرضا. (1396). مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب. مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، 6 (21)، 131-168. doi: 10.22054/ims.2018.8515
روحانی، سعید و ربیعی‌ساوجی، سوگل. (1398). طراحی و پیاده‌سازی داشبوردهای سازمانی، جلد اول، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
مانیان،­ امیر و رونقی، محمد­حسین.­(1394). ارایه چارچوب جامع پیاده­سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده­از­روش­فراترکیب. مدیریت­بازرگانی،7­(4)،­901-­920. doi:10.22059/jibm.2015.57097
هاشمی، سید­علی­اکبر، الوداری، حسن، دارایی، محمدرضا و رازینی، روح­الله. (1397). طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش­تجاری در سازمان­ها. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمان­های دولتی، 6 (3), 49-64.
References
 Abdelfattah, M., (2013), A Comparison of Several Performance Dashboards Architectures, Intelligent Information­ Management,5 (2), 35-41. https://doi: 10.4236/iim.2013.52005.
Adhaye, A., (2013). Overview of QFD – a Concept and Implementation, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT), 2 9)).
Akao, Y., Glenn H. (1998). Using QFD to Assure QS9000 Compliance, 4th International Symposium on Quality Function Deployment, Sydney.
Allio, M., 2012, Strategic dashboards: Designing and deploying them to improve implementation. Strategy and Leadership, 40. https://doi:10.1108/ 10878571211257159
Bugwandeen, K., & Ungerer, M. (2019). Exploring the design of performance dashboards in relation to achieving organizational strategic goals. South African Journal of Industrial Engineering, 30. https://doi:10.7166/ 30-2-2021
Cahyadi, Amelia. (2016). Beyond functionality and a user interface: a design thinking perspective on the design of dashboards. [Doctoral dissertation], Swinburne University of Technology.
 Dave, D., Menaria, C., Sharma, M., Menaria, S., Mehta, A., Kavadia, C. (2019). Dashboard of MHRD. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, 9 (5).
Chatzos, D. (2018), Project for the development of a Higher Education Management Dashboard. [Master Disseration]. Applied Telecommunications and Engineering Management.
Eckerson, W. W. (2011). Performance dashboards: measuring, monitoring, and managing your business. Hoboken, N.J: Wiley.
Elias, M. (2014). Enhancing User Interaction with Business Intelligence Dashboard, [Doctoral dissertation]. Ecole Centrale Paris.
Few, S. (2006). Information dashboard design: the effective visual communication of data. Beijing; Cambridge [MA]: O'Reilly.
Gusnadi, Y., & Hermawan, A. (2020). Designing Employee Performance Monitoring Dashboard Using Key Performance Indicator (KPI). Bit -Tech, 2, 19-26
Hansoti, B. (2010), Business Intelligence Dashboard in Decision making, College­­ of Technology Directed Projects.15. http://docs.lib.purdue.edu/techdirproj/15
Herzwurm, G., Schockert, S., & Pietsch, W. (2003). QFD for customer-focused requirements engineering. Proceedings. [Conference presentation].11the IEEE International Requirements Engineering Conference.
Iqbal, Z. (2017). Improvement to quality function deployment methodology, [Doctoral dissertation], Massey University.
Zheng, J. G. (2017). Data visualization in data business intelligence, Global Business Intelligence (1st ed.). Routledge. Chapter 6. https://doi.org/10.4324/9781315471136.
Jaklič, J., Grublješič, T., & Popovič, A. (2018). The role of compatibility in predicting business intelligence and analytics use intentions. International Journal of Information Management, 43, 305–318. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.08.017
Janes, A., Sillitti, A. & Succi, G. (2013). Effective dashboard design. Cutter IT Journal, 26, 17-24.
Jespersen, S. (2017). Dashboard Design Guidelines for Improved Evidence Based Decision Making in Public Health in Developing Countries, [Master Disseration], OSLO
Lempinen, H. (2013). Design framework for performance management systems: an ensemble approach. [Doctoral dissertation], Aalto University School of Economics.
Malik, S. (2005). Enterprise Dashboards- Design and best Practices for IT.
Matheus, R., Janssen, M., Maheshwari, D. (2018), Data science empowering the public: Data-driven dashboards for transparent and accountable decision-making in smart cities, Government Information Quarterly. 37 (3), 101284. https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.006
Merwe, J. S. (2019). Creating Data Visualizations for Dashboards using Participatory Design and Low Fidelity prototyping. [Master dissertation]. University of Pretoria.
Pauwels, K., Ambler, T., Clark, B., LaPointe, P., Reibstein, D., Skiera, B.,... Wiesel, T. (2009). Dashboards as a Service: Why, what, How, and What Research Is Needed? Journal of Service Research, 12, 175-189. https://doi:10.1177/1094670509344213
Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What Do We Talk About When We Talk About Dashboards? IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 25 (1), 682-692. https://doi:10.1109/TVCG.2018.2864903
Shah, K., (2020). Designing Dashboards for Multiple Target Audiences with SAS Institute Inc.
Sedrakyan, G., Mannens, E., & Verbert, K. (2019). Guiding the choice of learning dashboard visualizations: Linking dashboard design and data visualization concepts. Journal of Visual Languages & Computing, 50. https://doi: 10.1016/j.jvlc.2018.11.002
Shaik, I. (2019). Utilising a modern quality function deployment process in ship modularisation. Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201906233978, 98 + 94.
Strauss, Anselm L., & Corbin, Juliet (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage
Teka, D., Dittrich, Y., Kifle, M. (2018), Adapting Lightweight User-Centered Design with the Scrum-Based Development Process.
Vilarinho, S., Lopes, I., & Sousa, S. (2017). Design Procedure to Develop Dashboards Aimed at Improving the Performance of Productive Equipment and Processes. Procedia Manufacturing, 11, 1634-1641. https://doi: 10.1016/j.promfg.2017.07.314
Wang, C. H. (2015). Using quality function deployment to conduct vendor assessment and supplier recommendation for business-intelligence systems. Computers & Industrial Engineering, 84, 24-31. https://doi: 10.1016/j.cie.2014.10.005
Yigitbasioglu, O. M & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. International Journal of Accounting Information Systems, 13 (1), 41–59.
References [In persian]
Hashemi, S. A. A., Alodari, H., Dearie, M.R., Razini, R. (2018). Designing a model to evaluate the development of orgaizational dashboard with business intelligence logic in organizations. Journal of Management of Government Organizations, 6 (3), 64-49. [In persian]
Manian, A., Ronaghi, M. (2015). A Comprehensive Framework for E-marketing Implementation by Meta-Synthesis Method. Journal of Business Management, 7 (4), 901-920. https://doi: 10.22059/jibm.2015.57097 [In persian]
Rouhani, S., Rabi'i Sawoji, S. (2019). Design and implementation of organizational dashboards, (1st ed.). University of Tehran Publishing Institute. [In persian]
Taghwa, M. R., Taghavi Fard, M. T., Moeini, A., Zein al-Dini, M. R. (2018). Model for smart government: Explain the dimensions of smart government using the meta-combination method. BI Management Studies, 6 (21), 131-168. https://doi: 10.22054 / ims. 8515 [In persian]

 

 
 
استناد به این مقاله: نوری، رقیه.، معتدل، محمدرضا. (1401). ارایه چارچوب طراحی داشبوردهای مدیریتی، کاربردگسترش کارکرد کیفی در سیستم‌های هوشمند کسب وکار، مطالعات مدیریت کسب وکار هوشمند، 10(39)، 291-328.
DOI: 10.22054/ims.2021.62775.2025
 Journal of Business Intelligence Management Studies is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License..