مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی / دانشکده مدیریت /گروه مدیریت صنعتی

4 مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

ارائه اطلاعات ارزشمند در قالب محتوای جذاب و تعامل با مشتریان مهم ترین عناصر بازاریابی محتوا می باشد که از مقدمات ایجاد درگیری است. مهم ترین مسئله در موفقیت بازاریابی محتوا، پاسخ درست به این سئوال است که چه عواملی موجب درگیر شدن مخاطب با محتوا خواهد شد. با وجود پژوهش های بسیاری که در زمینه شناسایی ابعاد درگیری و عوامل انگیزاننده مخاطبان برای درگیر شدن با محتوا انجام گردیده، کماکان درگیری مخاطبان از جمله دغدغه های فعالان در حوزه بازاریابی محتوا است و در جستجوی روش های موثر برای شناسایی عوامل موثر بر ارتقای سطح درگیری مخاطبان می باشند. پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب بر اساس مدل سندلوسکی و بارسو (2007) به شناسایی شاخص های تاثیرگذار بازاریابی محتوا بر ارتقای درگیری مخاطبان پرداخته است. به این منظور، 537 مقاله در بازه زمانی سال های 2003-2021 یافت شد و در هر مرحله مقالاتی که معیارهای مورد نظر را کسب نکردند از پژوهش کنار گذاشته شد. در نهایت، یافته های 45 مقاله انتخاب گردید. با طبقه بندی کدهای شناسایی شده، 23مقوله را در 4 بعد شامل مقوله های شناسایی درگیری، مقوله های مربوط به ویژگی های محتوا، مقوله های مربوط به نویسنده محتوا و مقوله های مربوط به واکنش سایر کاربران شناسایی شد. از میان تمامی مقوله های شناسایی شده، امکان شخصی سازی محتوا برای هر مخاطب، احساسات نهفته در محتوا و تاریخ انتشار محتوا، نحوه عضویت نویسنده و هویت وی در جامعه آنلاین بالاترین اولویت ها را از آن خود ساختند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Indicators of Digital Content Management for Increasing the Engagement of users in digital space, Using Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Torkestani 1
  • Zohreh Dehdashti Shahrokh 2
  • Iman Raeesi Vanan 3
  • Fatemeh Golshan 4

1 Associate Professor, ATU, Tehran, Iran

2 Marketing, Management and accounting, Allameh Tabataba'i university

3 ATU

4 Faculty of management and accounting, Allameh Tabatabai

چکیده [English]

Providing valuable information in the form of attractive content and interaction with customers is one of the most important elements of content marketing. The most important factor in the success of content marketing is answering to the question of what causes the audience to engage in content. Despite numerous researches in the field of identifying the dimensions of engagement and motivators of audiences to engage with content, the audience engagement is still one of the most important concerns of actors in the field of content marketing and they are looking for effective ways to identify factors affecting the promotion of audiences' engagement. The present study, using Meta - synthesis method based on the Sandelowski and Barros (2007) model, identifies influential indicators of content marketing on promoting the audience engagement. For this purpose, studies according to years 2003 – 2019 were collected and the papers that did not obtain the intended criteria were excluded from the study. Finally, the findings of 45 papers were selected. By classification of identified codes, 23 categories were identified in 4 dimensions including engagement, categories related to content features, categories related to content writer and other user's reactions. Among all identified categories, the possibility of content personalization for each audience, the sentiment embedded in content and the history of content, the membership level of writer and his/her identity in the online community made the highest priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content
  • Content Marketing
  • Engagement
  • Digital Engagement
  • Meta-synthesis