مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کارآفرینی بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.نویسنده مسئول: M_azizi@ut.ac.ir

3 استاد یار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران.

چکیده

پیشرفت فناوری و پیچیدگی اقتصاد محیطی بسیار رقابتی را ایجاد کرده‌است که در آن شرکت‌ها به‌طور مداوم با تغییرات چشمگیر بازار و ظهور انواع فرصت‌های تجاری مواجه‌اند. در چنین محیطی انطباق با نوآوری‌ها و تغییرات و تحولات برای شرکت‌ها جهت دستیابی به موفقیت تجاری پایدار امری ضروری است. فعالیت‌های کارآفرینی شرکتی بین‌المللی می‌تواند توانایی شرکت در شناخت و بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای بین‌المللی پیش از رقبای خود افزایش دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل 17 نفر که با روش گلوله برفی و در بخش کمی، شامل 389 نفر با روش نمونه گیری تصادفی است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، شامل کدگذاری در سه‌گام کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری است و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزار SPSS و Amos می باشد. یافته‌های پژوهش در بخش کیفی نشان می‌دهد که پنج دسته عوامل بر کارآفرینی شرکتی بین‌المللی اثرگذارند که عبارتند از عوامل بین المللی، عوامل ملی، فردی، سازمانی و ویژگی های صنعت. در مجموع در این پژوهش در بخش کیفی 6 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و94 مفهوم شناسایی شد. نتایج بخش کمی نشان میدهد که این عوامل 74 درصد بر دستاوردهای کارآفرینی شرکتی بین المللی اثرگذارند و به ترتیب عوامل سازمانی، بین المللی، فردی و ملی و ویژگیهای صنعت بیشترین تا کمترین اثرگذاری را بر کارآفرینی شرکتی بین المللی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Entrepreneurship model of the international company of Iranian mobile operators

نویسندگان [English]

  • jamalodin ebrahimi 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Katayoun Pourmehdi 3

1 Ph.D. Student in International entrepreneurship, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Islamic Azad University South Tehran, Branch South Tehran ,Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's world, technological advances and the complexity of the environment have created a highly competitive environment in which companies are constantly faced with dramatic market changes and the emergence of a variety of business opportunities. In such an environment, adapting to innovations and changes is essential for companies to achieve sustainable business success. International corporate entrepreneurship activities can increase the company's ability to recognize and take advantage of international market opportunities ahead of its competitors. This research is applied in terms of purpose and exploratory mixed method (qualitative-quantitative). The statistical population includes 17 people in the qualitative section by snowball method and 389 people in the quantitative section by random sampling. Data collection tools in the qualitative part are interviews and in the quantitative part are questionnaires. The method of data analysis in the qualitative part includes coding in the initial coding step, open coding and axial coding, and in the quantitative part is confirmatory factor analysis and structural equations using SPSS and Amos software. The research findings in the qualitative section show that five categories of factors affect the entrepreneurship of an international company, which are international factors, national factors, individual, organizational and industry characteristics. The results of the quantitative section show that these factors affect 74% of the achievements of international corporate entrepreneurship and organizational, international, individual and national factors and industry characteristics have the most to the least impact on international corporate entrepreneurship, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Entrepreneurship
  • International Entrepreneurship
  • International Corporate Entrepreneurship
  • Iran Communication Industry
ابراهیمی، جمال الدین، عزیزی، محمد و پورمهدی، کتایون (1399)، اثرگذاری قابلیتهای پویا برکارآفرینی شرکتی در صنعت ارتباطات، نشریه علمی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند- سال هشتم ـ شماره 11ـ صفحات 111 -199
احمدی، محبوبه (1395)، ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از منظر شاخصهای بین المللی در سال 2016، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی، گروه آمار و اطلاعات ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: https://www.ict.gov.ir/fa/companies/about/communicationplanning/integzated/amar-
ایمانی پور، ن.، و زیودار، م. (1387). بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش شرکت سهامی بیمه ایران در شهر تهران). توسعه کارآفرینی, 1 (2), 11-34.
آقاجانی، ح. (1388). تبیین مدل معادله ساختاری عوامل موثر بر فرآیند کارآفرینی مستقل (شرکتی). کاوش های مدیریت بازرگانی, 1 (1), 60-77.
بندریان، ر. (1390). کارآفرینی شرکتی شیوه ای برای تجاری سازی دستاوردهای فناورانه سازمان های پژوهش و فناوری مستقل. رشد فناوری, 7 (26), 40-46.
جمالی، غ.، و محمدی، م.، و انصاری، ب. (1395). شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت های تعاونی استان بوشهر. تعاون و کشاورزی (تعاون), 5 (18), 29-58.
زارع احمدآبادی، ح.، و شاکری، ف. (1390). بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه, بنگاه های کوچک و متوسط استان یزد). مدیریت فرهنگ سازمانی, 9 (23), 51-69.
سعیدیان، م.، و سعیدی، پ.، و سمیعی، ر.، و اشرفی، م. (1398). ارائه الگویی نوین از حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتی: مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی شرکتی و نقش تعدیل کنندگی فناوری اطلاعات. تحقیقات حسابداری و حسابرسی (تحقیقات حسابداری), 11 (43), 133-150. doi: 10.22034/iaar.2019.96990
مومنی، منصور و آذر، عادل (1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد اول، انتشارت سمت.
میرفخرالدینی، س.، و زارع احمدآبادی، ح.، و دشتکی، ع. (1391). بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد. کاوش های مدیریت بازرگانی, 4 (8), 46-74.
Abosede, J. A., Fayose, -J., and Eze, B.-U. (2018). Corporate entrepreneurship and international performance of Nigerian banks. J. Econ. Manag. 32, 5–17. doi: 10.22367/jem.2018.32.01.
Akbari, M., Danesh, M., Dolatshah, P., & Khosravani, A. (2019). Moderating International Environment Hostility between International Corporate Entrepreneurship and Halal Food Industry. Journal of Agricultural Science and Technology, 21 (3), 545-560. URL: http://jast.modares.ac.ir/article-23-23312-en.html
Burgers, J. H., and Covin, J. G. (2016). The contingent effects of differentiation and integration on corporate entrepreneurship. Strateg. Manag. J. 37, 521–540. doi: 10.1002/smj.2343
Castro, de Oliveira, Á. L., Pereira, M. M. O., Silva, F. D., & Andrade, D. M. (2020). Dimensions of international entrepreneurship: an analysis of texts in a business magazine. Revista de Negócios, 25 (1), 38-55. DOI: http://dx.doi.org/10.7867/1980-4431.2020v25n1p38-55
Demirkan, I.Yang, Q. and Jiang, C.X. (2019), "Corporate entrepreneurship of emerging market firms: current research and future directions", New England Journal of Entrepreneurship, Vol. 22 No. 1, pp. 5-30. https://doi.org/10.1108/NEJE-04-2019-0024
Dimitratos, P., & Plakoyiannaki, E. (2003). Theoretical foundations of an international entrepreneurial culture. Journal of International entrepreneurship, 1 (2), 187-215.
Dushnitsky, G., & Birkinshaw, J. (2016). Corporate venturing virtual special issue. Strategic Management Journal, 37 (13), E6-E10.
Eze, B. U. (2018). Corporate entrepreneurship and manufacturing firms’ performance. EMAJ: Emerging Markets Journal, 8 (1), 12-17. DOI: https://doi.org/10.5195/emaj.2018.146
Floris, M.Dettori, A.Melis, C. and Dessì, C. (2020), "Entrepreneurial orientation and the role of the context. The case of the firm “Sa Panada Srl”", Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 27 No. 3, pp. 349-363. https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2019-0072
Jahanshahi, A. A., Nawaser, K., & Brem, A. (2018). Corporate entrepreneurship strategy: an analysis of top management teams in SMEs. Baltic Journal of Management. https://doi.org/10.1108/BJM-12-2017-0397.
Kuratko, D. F. (2018). 10. The challenge of corporate entrepreneurial leadership. Research Handbook on Entrepreneurship and Leadership, 219. https://doi.org/10.4337/9781783473762.00018.
Leite, Y. V. P., & Moraes, W. F. A. (2014). As dimensões do empreendedorismo internacional: uma proposição de um framework. Revista Ibero-Americana de Estratégia, 13 (4), 91-106. DOI: https://doi.org/10.5585/ijsm.v13i4.2054
Martín-Rojas, R., Garrido-Moreno, A., García-Morales, V.J., 2020. Fostering Corporate Entrepreneurship with the use of social media tools. J. Bus. Res. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.072.
Meller-da-Silva, F., & Tatto, L. (2008). Empreendedorismo Internacional: uma reflexão sobre as possíveis estratégias de internacionalização de empresas. Revista ADMPG, 1 (1).
Missel, J., & Mainela, T. (2017). Corporate Entrepreneurship within a Sales Unit of a Multinational Corporation. http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-201706062621.pdf
Monsen, E. and Boss, A.D. (2018), "Integrating Corporate Entrepreneurship and Organization Development Through Learning and Leadership", Kuratko, D.F. and Hoskinson, S. (Ed.) The Challenges of Corporate Entrepreneurship in the Disruptive Age (Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation and Economic Growth, Vol. 28), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 63-87. https://doi.org/10.1108/S1048-473620180000028003.
Naldi, L., Achtenhagen, L., & Davidsson, P. (2015). International corporate entrepreneurship among SMEs: a test of Stevenson's notion of entrepreneurial management. Journal of Small Business Management, 53 (3), 780-800. https://doi.org/10.1111/jsbm.12087
Sakhdari, K. (2016). Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda. Technology Innovation Management Review, 6 (8).
Sakhdari, K., Burgers, J. H., & Davidsson, P. (2020). Alliance portfolio management capabilities, corporate entrepreneurship, and relative firm performance in SMEs. Journal of Small Business Management, 1-29. https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1816433.
Salamzadeh, A., Tajpour, M., & Hosseini, E. (2019). Corporate entrepreneurship in University of Tehran: does human resources management matter?. International journal of knowledge-based development, 10 (3), 276-292.
Stopford, J. M., & Baden‐Fuller, C. W. (1994). Creating corporate entrepreneurship. Strategic management journal, 15 (7), 521-536. https://doi.org/10.1002/smj.4250150703
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
Wang, Y. K. M., Chung, C. C., & Lim, D. S. (2015). The drivers of international corporate entrepreneurship: CEO incentive and CEO monitoring mechanisms. Journal of World Business, 50 (4), 742-753.
Yang, J. H. (2019). The effect of role model on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: Focused on Korean and Chinese university students. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, 14 (2), 211-220.
Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of business venturing, 6 (4), 259-285. https://doi.org/10.1016/0883-9026 (91)90019-A.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). International entrepreneurship: The current status of the field and future research agenda. Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, 255-288.
Ziyae, B. and Sadeghi, H. (2021), "Exploring the relationship between corporate entrepreneurship and firm performance: the mediating effect of strategic entrepreneurship", Baltic Journal of Management, Vol. 16 No. 1, pp. 113-133. DOI: 10.35912/ijfam.v3i1.425.
Zucchella, A., & Magnani, G. (2016). Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. In International Entrepreneurship (pp. 4-36). Palgrave Macmillan, London.
Aghajani, H. (2009). The Explanation Of Structural Equation Model Of Factors Affecting  on Corporate Entrepreneurship. Journal of Business Administration Research, 1 (1), 57-73. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=20493 [In Persian]
Ahmadi, Mahbobeh (2016), Communication and Information Technology in Iran from the perspective of international indicators in 2016, Vice President of Planning and Strategic Monitoring, Office of Economic Technical Studies, Department of Statistics and Information, Communication and Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology: https: //www.ict.gov.ir/fa/companies/about/communicationplanning/integzated/amar-[In Persian]
Bandarian, R., (2011). Corporate Entrepreneurship; A Solution For Commercialization Of Technological Research Findings In Research And Technology Organizations (Rtos). ROSHD-E-FANAVARI, 7 (26), 40-46. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=209557 [In Persian]
Ebrahimi, J., Azizi, M., Pourmehdi, K. (2020). The Impact of Dynamic Capabilities on Corporate Entrepreneurship in the Communications Industry. BI Management Studies, 8 (32), 211-238. doi: 10.22054/IMS.2020.46451.1589 [In Persian]
Imanipour, N., and Zivodar, M. (1387). (2009). Studying the Relationship Between Corporate Entrepreneurship Orientation And Performance Iran Insurance Company Agencies in Tehran). Journal Of Entrepreneurship Development, 1 (2), 11-34. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=147603. [In Persian]
Jamali, G. (2016). Identification and Measurement of Relationships between Factors Affecting Corporate Entrepreneurship using DEMATEL Technique in Bushehr Cooperative Companies. Co-Operation and Agriculture, 5 (18), 29-58. [In Persian]
Mirfakhradiny, S., zare, H., dashtaki, A. (2013). Relationship Between Corporate Entrepreneurship and Organizational Performance Excellence in Yazd Pishgaman Kavir Company. Journal of Business Administration Researches, 4 (8), 46-74. [In Persian]
Momeni, Mansour and Azar, Adel (1379), Statistics and its application in management, first volume, Samt Publications. [In Persian]
Saidian, M., and Saidi, P., and Samii, R., and Ashrafi, M. (2019). Providing a New Model of Corporate Governance and Firm Performance: Corporate Responsibility and Corporate Entrepreneurship and the Moderating Role of Information Technology. Accounting and Auditing Researches (Accounting Research), 11 (43), 133-150. doi: 10.22034/iaar.2019.96990[In Persian]
Zare AhmadAbadi, H., Shakeri, F. (2011). The Effect of Organizational Culture on Corporate Entrepreneurship in Small and Medium Enterprises: A Case Study of Small and Medium Enterprises in Yazd Province. Organizational Culture Management, 9 (23), 51-70 [In Persian]