مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، کارآفرینی بین‌المللی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه آموزشی توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.نویسنده مسئول: M_azizi@ut.ac.ir

3 استاد یار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران ، ایران.

چکیده

پیشرفت فناوری و پیچیدگی اقتصاد محیطی بسیار رقابتی را ایجاد کرده‌است که در آن شرکت‌ها به‌طور مداوم با تغییرات چشمگیر بازار و ظهور انواع فرصت‌های تجاری مواجه‌اند. در چنین محیطی انطباق با نوآوری‌ها و تغییرات و تحولات برای شرکت‌ها جهت دستیابی به موفقیت تجاری پایدار امری ضروری است. فعالیت‌های کارآفرینی شرکتی بین‌المللی می‌تواند توانایی شرکت در شناخت و بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای بین‌المللی پیش از رقبای خود افزایش دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری آن در بخش کیفی شامل 17 نفر که با روش گلوله برفی و در بخش کمی، شامل 389 نفر با روش نمونه گیری تصادفی است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه است. روش تحلیل داده‌ها در بخش کیفی، شامل کدگذاری در سه‌گام کدگذاری اولیه، کدگذاری باز و کدگذاری محوری است و در بخش کمی تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با استفاده از نرم-افزار SPSS و Amos می باشد. یافته‌های پژوهش در بخش کیفی نشان می‌دهد که پنج دسته عوامل بر کارآفرینی شرکتی بین‌المللی اثرگذارند که عبارتند از عوامل بین المللی، عوامل ملی، فردی، سازمانی و ویژگی های صنعت. در مجموع در این پژوهش در بخش کیفی 6 مقوله اصلی، 24 مقوله فرعی و94 مفهوم شناسایی شد. نتایج بخش کمی نشان میدهد که این عوامل 74 درصد بر دستاوردهای کارآفرینی شرکتی بین المللی اثرگذارند و به ترتیب عوامل سازمانی، بین المللی، فردی و ملی و ویژگیهای صنعت بیشترین تا کمترین اثرگذاری را بر کارآفرینی شرکتی بین المللی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Entrepreneurship model of the international company of Iranian mobile operators

نویسندگان [English]

  • jamalodin ebrahimi 1
  • Mohammad Azizi 2
  • Katayoun Pourmehdi 3

1 Ph.D. Student in International entrepreneurship, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor of Islamic Azad University South Tehran, Branch South Tehran ,Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's world, technological advances and the complexity of the environment have created a highly competitive environment in which companies are constantly faced with dramatic market changes and the emergence of a variety of business opportunities. In such an environment, adapting to innovations and changes is essential for companies to achieve sustainable business success. International corporate entrepreneurship activities can increase the company's ability to recognize and take advantage of international market opportunities ahead of its competitors. This research is applied in terms of purpose and exploratory mixed method (qualitative-quantitative). The statistical population includes 17 people in the qualitative section by snowball method and 389 people in the quantitative section by random sampling. Data collection tools in the qualitative part are interviews and in the quantitative part are questionnaires. The method of data analysis in the qualitative part includes coding in the initial coding step, open coding and axial coding, and in the quantitative part is confirmatory factor analysis and structural equations using SPSS and Amos software. The research findings in the qualitative section show that five categories of factors affect the entrepreneurship of an international company, which are international factors, national factors, individual, organizational and industry characteristics. The results of the quantitative section show that these factors affect 74% of the achievements of international corporate entrepreneurship and organizational, international, individual and national factors and industry characteristics have the most to the least impact on international corporate entrepreneurship, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Entrepreneurship
  • International Entrepreneurship
  • International Corporate Entrepreneurship
  • Iran Communication Industry