مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران (

3 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

سامانه‌های برنامه­ریزی منابع سازمان با تسهیل عملیات سازمان­ها و یکپارچه­سازی و اهرمی کردن عملیات پردازش داده­های کسب‌وکار، مزیت رقابتی مهمی را برای سازمان­ها حاصل کرده­اند. به‌منظور اجرای موفقیت‌آمیز یک سامانه برنامه­ریزی منابع سازمان لازم است سامانه‌ای انتخاب شود که بتواند با نیازهای سازمان هم‌راستا شود؛ بنابراین یک رویکرد تصمیم­گیری مناسب برای انتخاب این سامانه نیازمند است به‌نحوی‌که هم نیازهای سازمان و هم ویژگی­های سامانه و همچنین تعامل بین آن‌ها را در نظر بگیرد. بدین منظور در این مطالعه یک چارچوب تصمیم‌گیری ترکیبی برای انتخاب سامانه برنامه­ریزی منابع سازمان مبتنی بر مفهوم گسترش عملکرد کیفیت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و ویکور ارائه شده است. چارچوب ارائه‌شده باعث می­شود هم نیازهای سازمان و هم ویژگی­های سامانه لحاظ شود. برای اعتباربخشی مدل، مدل طراحی‌شده در یک مورد مطالعاتی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می­دهد که از میان معیارهای شناسایی‌شده هزینه و کارکرد سامانه بیشترین اهمیت را دارند و از میان گزینه­های پژوهش گزینه ششم از لحاظ تمام معیارهای مدنظر مناسب­ترین مورد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using an Integrated Approach QFD, FAHP and VIKOR to Select an Appropriate ERP System

نویسندگان [English]

  • kamran feizi 1
  • Mohammad Sabet motlagh 2
  • Mehdi Abedini naeini 3

1 Professor of Allameh Tabataba’i University

2 PhD student, production and operations management, Allameh Tabataba’i University, Iran

3 PhD student, Industrial Management, Farabi campus of Tehran University, Qom, Iran

چکیده [English]

Enterprise resource planning systems (ERP) for facilitating the operation of organizations and integration of the process of business data are an important competitive advantage for organizations. To the successful implementation of an ERP system is essential to choose a system that can be aligned with the needs of the organization. Therefore, a proper decision-making approach for the selection of an ERP system is required so that take into accounts the needs and characteristics of the ERP system and also the interaction between them. So in this study, an integrated decision-making framework for the selection of ERP systems based on the concept of QFD, fuzzy analytic hierarchy process and Vikor provided. The framework makes the needs of the organization and also features of ERP system. To validate the model, the model is applied in a case. The results of this study show that among of the criteria, the cost and system performance criteria are the most important and sixth supplier is the most proper supplier.
Keywords: Enterprise resource planning (ERP), Quality Function Deployment (QFD), Fuzzy Analytic Hierarchy Process, Vikor Method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise resource planning (ERP)
  • Quality Function Deployment (QFD)
  • Fuzzy Analytic Hierarchy Process
  • VIKOR Method