مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بو علی سینا همدان

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه بو علی سینا همدان

چکیده

وجود سازمان‌هایی که در آن به نقش افکار و ایده‌های تک‌تک اعضاء اهمیت دهد و اجازه ابراز عقاید و ایده‌های نو را متناسب با پیشرفت‌های نوین عصر اطلاعات به کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  رهبری تحول‌آفرین در بروز آوای سازمانی با تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی شهر سنندج(سایت اداری) بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 210 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه رهبری تحول‌آفرین باس و اویلو(2002) ، آوای سازمانی همس(2012) و فناوری اطلاعات اکبری و همکاران (1391) بود. تحلیل عاملی تأییدی روایی سازه پرسشنامه‌ها و آلفای کرونباخ‌ پایایی آنها را در سطح مناسب ارزیابی کرد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های آماری همبستگی، رگرسیون چندگانه و مدل‌یابی معادلات ساختاری به کار گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که رهبری تحول‌آفرین تأثیر معنی‌داری بر هر دو متغیر (آوای سازمانی،فناوری اطلاعات) دارد. با این وجود ضریب تأثیر  دو بعد انگیزش و حمایت اجتماعی مثبت و بیشتر از سایر ابعاد است، هم‌چنین میزان تأثیر ‌گذاری رهبری تحول‌آفرین با واسطه فناوری اطلاعات منفی(20/0-) به دست آمد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation the role of transformational leadership In the incidence of organizational Sounds "Analysis of the mediating role of ICT"

نویسندگان [English]

  • Mohannad Reza Ardalan 1
  • siroos Ghanbari 1
  • Mohaad faegh Mohammadi 2

چکیده [English]

 
Existence the organizations in which importance to every member thoughts and ideas, appropriate to New developments in the information age, Leadership requires that guide this issue. this study aimed to investigate the effect of transformational  leadership in the development of organizational Sounds with Analysis of the role of information and communication technologies(ICT). The research method was descriptive correlational, The statistical population was all of the employees of sanandaj government agencies (Official Site).and Using simple random sampling method, 210 persons were selected. Measuring Tools was transformational leadership questionnaire, bass and Avolio (2002), organizational Sounds Hames (2012) and information technology Akbari et al (1391). Confirmatory factor analysis Verification the construct validity And Cronbach's alpha was assessed the  reliability at the appropriate level. To analyze the data, correlation, multiple regression and structural equation modeling was used. Results showed that the transformational leadership was significant effect on both variables (organizational Sounds, IT). However, the impact factor of motivation and social support was  positive and more than the other dimensions, Also transformational leadership effectiveness, Mediated information technology Was obtained negative (20/0).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • organization voice
  • ICT
ارژنگ، عباس؛ کیانی، مجید و حیدری نژاد، صدیقه (1390) بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با خلاقیت کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان خوزستان- همایشملیدستاوردهایجدیدعلمیدرتوسعه ورزشوتربیت‌بدنی
افخمی اردکانی، مهدی و خلیلی صدرآبادی، افسر (1391) بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی، پژوهش‌هایمدیریتعمومی، سال پنجم، شماره 18، زمستان 1391، صص 29-39
تقوا، محمدرضا؛ حسینی بامکان، مجتبی و فلاح لاجیمی، حمیدرضا (1392) تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی، فصلنامهمطالعاتمدیریتفناوریاطلاعات، سال دوم، شماره 5، صص 1 تا 18
حسن‌پور، اکبر و عسگری، مهدی (1391) سکوت سازمانی در راهکارهای کاربردی برای برون‌رفت از آن؛ ماهنامه علمیآموزشیتخصصیمدیریتتدبیر؛ جلد 23 شماره 249 صص 59 تا 72
حسینی سرخوش؛ مهدی (1389) چارچوب مفهومی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر فرهنگ‌سازمانی؛ دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس؛ سال هفتم، شماره سی، صص 59-72
دوستدار، محمد و اسماعیل‌زاده، محمد (1392) عدالت سازمانی و تأثیر آن بر آوا و عملکرد کارکنان؛ مطالعاتمدیریت) بهبودوتحول(، سال بیست و سوم شماره 72، صص 143 تا 163
رضایی منش، بهروز؛ عادلی، راحیل و بهرامی داوود (1392) رابطه رهبری تحول‌آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب‌وکارهای کوچک ، مطالعاتمدیریت (بهبودوتحول) ،شماره 69، صص 151-170
زارعی متین، حسن؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالقاسم (1391) سکوت سازمانی؛ مفاهیم، علل و پیامدها؛ فصلنامهعلوممدیریتایران، سال ششم، شماره 21
صالحى، شایسته؛ قزلسفلى، زهره؛ ناجی، سید علی و جویبارى، لیلا (1391) ارتباط هوش هیجانى و سبک رهبرى تحول‌آفرین – تبادلى در مدیران گروه‌های آموزشى پرستارى دانشگاه‌های علوم پزشکى کشور در سال 1391؛ دو فصلنامه علمی کمیته تحقیقات دانشجویی گلستان، سال یکم، شماره 1، صص 10-15
علوی، مهتاب؛ ویسه، ایوب و میررضایی، فرزاد (1392) تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه کارآفرینی؛ فناوری اطلاعات، شماره 95- صص 72-80
میر کمالی، محمد؛ شاطری، کریم و یوزباشی، علیرضا (1392) تبیین نقش رهبری تحول‌آفرین در گرایش به خلاقیت سازمانی؛ دوفصلنامهنوآوریوارزش‌آفرینی، سال اول، شماره 5، صص 21-32
میرکمالی، محمد؛ چوپانی حیدر و حیات، علی (1391) تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر رفتار شهروندی سازمان در کارکنان شرکت نفت، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 2 شماره 1، صص 137-155
Agboola.T.C(2013) Effects Of Information Technology On Organizational Communication: A Case Study Of A Selected Healthcare Organization. The Florida State University College Of Communication.
Ahmad bodla, M. and Nawaz, M. M. (2010). Transformational leadership style and its relationship with satisfaction. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business2(1): 370-381.
Atika, M. and Tripti, S. (2008). Relationship of emotional intelligence with transformational leadership and organizational citizenship behavior. International journal of leadership studies4(1): 3-21.
Cossin, D & Caballero. J (2013) Transformational Leadership Background ,Literature Review, June 2013 © IMD, All Rights Reserved
Detert, J. R (2003) To speak or not to speak: Multi-level leadership influences on organizational voice. Dissertation/Thesis. Harvard University
Edmondson. V. C(2006)Organizational Surveys: A System for Employee Voice, Journal of Applied Communication Research Vol. 34, No. 4, pp. 307 -310
Harlos.K.P(2001) When Organizational Voice Systems Fail, The Journal Of Applied Behavioral Science, Vol. 37 No. 3, September 2001 324-342
Liden, R. C. Wayne, S. J. Zhao, H. & Henderson, D. (2008). Servant leadership: Development of a multidimensional measure and multi-level assessment. The Leadership Quarterly, 19(2), 161-177.
Mavrinac, M. A. (2005). Transformational leadership peer mentoring as a values based learning process, Libraries and the Academy, 3(5), 391.
Mavrinac, M. A. (2005). Transformational leadership: Peer mentoring as a values-based learning process. portal: Libraries and the Academy, 5 (3), 391-404.
Milliken, F. J. Morrison, E. W. & Hewlin, P. F(2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of Management Studies, 40: 1453–1476.
Panagiotopoulos, P. (2012) Towards unions 2.0: rethinking the audience of social media engagement. New Technology, Work and Employment. Vol 27, No 3. pp178–92.
Van Dyne, Linn, Soon Ang and Isabel C. Botero, (2003) Conceptualizing Employee Silence and Employee Voice as Multidimensional Constructs, Journal of Management Studies 40:6.
Yuen, HK; Law, N.W.Y; Wong, KC (2003) ICT implementation and school leadership: Case studies of ICT integration in teaching and learning.Citation Journal of Educational Administration, 2003, v. 41 n. 2, p. 158-170
Yukl G. (2006). Leadership in Organization. Pearson. Prentice Hall,6th end.
Zame, W. C. Hope, Trinetia Respress, (2008) Educational reform in Ghana: the leadership challenge, International Journal of Educational Management, Vol. 22 No. 2, 2008 pp. 115-128
Zehir, cemal,Erdogan,Ebru (2011).the association between organizational silence and Ethical leadership through Employee performance. Volume24-pages1389-1404