دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، بهار 1394 
2. اخلاق در متخصصین فناوری اطلاعات (کارکنان اداری) شهر بندرعباس

صفحه 25-46

سعید رعیت پیشه؛ محمدرضا بهبودی؛ عبدالخالق گری نژاد