دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، پاییز 1393 
1. الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند

صفحه 1-24

زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محمد رضا کریمی علویجه؛ محمد مهدی پورسعید