دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، تابستان 1394 
5. عوامل مؤثر در انتخاب مدل های کسب و کار الکترونیکی کوچک و متوسط در ایران

صفحه 97-122

محمود محمدیان؛ امیر روحانی؛ علی هاشمزهی؛ مجتبی کریمیان