مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران نویسنده مسئول : khashei@atu.ac.ir

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/ims.2024.76327.2394

چکیده

امروزه دیجیتالی شدن برای تمامی نهادها و بازارهای پولی و مالی یک الزام محسوب می‌شود و صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ اما مهاجرت به سمت بانکداری دیجیتال برای بانک‌ها کار آسانی نیست و انقلاب دیجیتال به یک چالش اساسی برای این صنعت تبدیل شده است. بانک‌ها برای پایدار نگه‌داشتن کسب‌وکار خود نیازمند راه‌اندازی پلتفرم‌های دیجیتال و ایجاد اکوسیستم‌های قوی در اطراف آن‌ها دارند که توانایی تکامل و سازگاری با چالش‌های ناشی از فضای آشفته و نامطمئنی که سازمان‌ها در آن فعالیت می‌کنند و افزایش ناکارآمدی‌های داخلی را داشته باشند. لذا پژوهش حاضر باهدف مدل‌سازی مکانیزم‌های مولد تکامل اکوسیستم بانکداری دیجیتال ایران انجام شده است. برای این منظور از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته با بهره‌گیری از نظرات خبرگان حوزه بانکداری دیجیتال استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل متن مصاحبه‌های انجام‌شده منتج به شناسایی 674 مضمون، 181 کد، 59 زیرمقوله و 20 مقوله گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد عواملی بیرونی (شامل: حملات سایبری، موانع سیاسی و حاکمیتی، پیشرفت روزافزون فناوری ارتباطات و اطلاعات، تغییرات در محیط رقابتی و تضاد رابطه سرمایه‌گذاری در حوزه مالی و بانکی) و عوامل درونی (شامل: نداشتن زیرساخت امنیتی قوی در شبکه و ضعف در امنیت، ضعف در سرمایه انسانی دیجیتال، تغییر نیاز‌ها و خواسته‌های بازیگران، ضعف در مدل کسب‌وکار سنتی، عدم وجود چشم‌انداز مدیریتی به رشد بانکداری دیجیتال و الزامات نظارتی و قانونی) محرک هم-تکاملی عناصر اکوسیستم پلتفرم بانکداری دیجیتال است که با فعال شدن مکانیزم‌های مولد تقویت‌کننده و تحول‌آفرین رخ می‌دهد. پیامدهای تکامل اکوسیستم بانکداری دیجیتال را می‌توان در سه سطح کاربران، مالک و اجتماع طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Generative mechanisms of digital banking ecosystem evolution

نویسندگان [English]

 • vahid khashei varnamkhasti 1
 • Mahdi Ebrahimi 2
 • Shahram Khalil Nezhad 3
 • Fatemeh Motahari nejad 4

1 Associate Professor, Department of Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran Corresponding Author: khashei@atu.ac.ir

2 Associate Professor of Management and Accounting Faculty,, Allameh Tabataba'i University

3 Assistant Professor, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaii, University, Tehran, Iran

4 Ph.D Student, Business Administration, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

.
Today, digitization is considered as a requirement for all financial and monetary institutions and markets, and the banking industry is no exception. However, moving to digital banking is not an easy task for banks, and the digital revolution has become a major challenge for this industry. In order to keep their business stable, banks need to launch digital platforms and create robust ecosystems around them that have the ability to evolve and adapt to the challenges caused by the chaotic and unpredictable environment in which organizations operate and the increase in internal inefficiencies. Therefore, this research was conducted with the purpose of modeling the generative mechanisms of the evolution of Iran's digital banking ecosystem. For this purpose, the qualitative content analysis method has been used. A semi-structured interview has been used to collect information using the opinions of experts in the field of digital banking. The analysis of the conducted interviews led to the identification of 674 themes, 181 codes, 59 subcategories, and 20 categories. The results of the research show that there are external factors, including cyber-attacks, political and governance obstacles, the increasing progress of communication and information technology, changes in the competitive environment, and conflicting investment relationships in the financial and banking fields, and internal factors, including the absence of strong security infrastructure in the network and weak security, weakness in digital human capital, changing needs and demands of actors, weakness in the traditional business model, and the lack of a management perspective regarding the growth of digital banking and regulatory and legal requirements, are the stimuli for the co-evolution of the elements of the digital banking ecosystem, which occurs with the activation of reinforcing and transformative generative mechanisms. The consequences of the evolution of the digital banking ecosystem can be classified into three levels: users, owner, and society.

Introduction

In the digital revolution, with the change in customer behavior and expectations and the behavior of businesses, the structure of the competition and the strategic context of the business world has changed, and the banking industry is not an exception to this rule; therefore, digitalization is considered a requirement for the banking industry. However, moving to digital banking is not an easy task for banks, and the digital revolution has become a major challenge for this industry. The previous studies have revealed that, so far, some banks have not been successful in facing the fundamental changes of the digital age and have not been able to take fundamental actions to stabilize their businesses. To this end, the first step to realizing these changes in the banking industry is a complete reconsideration of customer relations and the method of providing value to meet customer needs, business models, platforms, and ecosystems. Yet it is not enough to set up a digital platform ecosystem and just rapidly multiply it, as keeping it stable is also highly important as well. In fact, digital platform ecosystems that can be sustained over the long term are very rare. Therefore, digital platform ecosystems must have the ability to evolve and adapt to the challenges caused by the chaotic and unpredictable environment that organizations operate in as well as the increase of internal inefficiencies. Thus, besides the need for a complete rethinking of the digital banking ecosystem, the manner in which its evolutionary process has been in Iran's banking industry is important. Thus far, neither of these issues has been investigated in Iran which signifies the necessity of applied and fundamental research. The current research tries to fill this gap in the country.
Research Question(s)

What are the elements of the digital banking platform ecosystem and which will evolve in the future?
What are the generative mechanisms of digital banking platform ecosystem evolution?
What are the stimulating factors and consequences of the evolution of the digital banking platform ecosystem?


Literature Review

Nowadays, digitization has become a strategic priority for the banking industry, and the establishment of digital banking requires creating a strong ecosystem around the digital banking platform and developing it. However, so far, there has not been any systematic and comprehensive approach regarding the evolution of the digital platform ecosystem. Previous studies identify digital platform ecosystems as highly evolving socio-technical arrangements that require rapid development and adaptation to ensure their long-term sustainability. Due to the lack of a clear conceptualization of the evolution of digital platform ecosystems, Stykova (2019) integrated different perspectives and proposed a novel conceptualization of the evolution of digital platform ecosystems. According to his studies, the evolution of the digital platform ecosystem delineates continuous changes in the digital platform ecosystem in relation to its actors, architecture, and governance. Through these changes, the simultaneous development of platform structures, infrastructure, functionalities, and governance regime occurs. The endogenous and exogenous events and factors emerging during the evolution of the digital platform ecosystem challenge the configuration of the ecosystem and lead to changing it. Staykova defines two types of generative mechanisms for the evolution of the digital platform ecosystem: transformative and reinforcing.

Methodology

In this research, the qualitative content analysis method is used. A group of experts in the field of digital banking in Iran's banking industry who have deep insight and the necessary knowledge about the subject of the research participated as the statistical population of this research. The purposive sampling method was employed for sampling and continued until the theoretical saturation was reached. Therefore, in this research, 21 interviews were conducted, and due to the incompleteness of some of them, in the end, by analyzing 18 interviews, the research questions were answered, and theoretical saturation was achieved.

Results

The analysis of the interviews led to the identification of 674 themes, 181 codes, 59 subcategories, and 20 categories. Based on the results of categorization in thematic analysis and review of the theoretical foundations and the related literature, the elements of the digital banking platform ecosystem, including ecosystem actors, platform architecture, and platform governance were identified. Moreover, External factors, such as cyber-attacks, political and governance obstacles, the increasing progress of communication and information technology, changes in the competitive environment, and conflicting investment relationships in the financial and banking fields, as well as internal factors, such as the absence of strong security infrastructure in the network and weak security, weakness in digital human capital, changing needs and demands of actors, weakness in the traditional business model, and lack of management perspective regarding the growth of digital banking and regulatory and legal requirements, are the co-evolutionary stimuli of digital banking platform ecosystem elements, which appear as a result of the activation of generative, reinforcing and transformative mechanisms. Finally, the implications of the evolution of the ecosystem of the digital banking platform can be classified into three levels. The benefits of the evolution of the ecosystem for users are increasing the speed of providing and receiving services, gaining usefulness, improved security, freedom in providing and receiving services, ease of access, and co-creation of value. The implications of evolution for the owner (organization) are the Orchestrator role of the owner, dynamic capability, market size, increased revenue, increased productivity, and business sustainability. Furthermore, the outcomes of the evolution of the ecosystem at the community level include social, environmental, and economic benefits, which are indicators of reaching the maturity stage in the life cycle of the digital banking platform ecosystem.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Banking Ecosystem
 • Co-Evolution
 • Reinforcing Generative Mechanisms
 • Transformative Generative Mechanisms
 1. پژوهشکده پولی و بانکی، (1‌4‌0‌1‌)، شرایط دستیابی به زیست بوم بانکداری دیجیتال، https://www.mbri.ac.ir/Home/News_Page?News_ID=3‌9‌5‌9‌5‌7‌&name=%0‌D%0‌A%D8‌%B4‌%D8‌%B1‌%D8‌%A7‌%DB%8‌C%D8‌%B7‌%2‌0‌%D8‌%AF%D8‌%B3‌%D8‌%AA%DB%8‌C%D8‌%A7‌%D8‌%A8‌%DB%8‌C%2‌0‌%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌%2‌0‌%D8‌%B2‌%DB%8‌C%D8‌%B3‌%D8‌%AA%2‌0‌%D8‌%A8‌%D9‌%8‌8‌%D9‌%8‌5‌%2‌0‌%D8‌%A8‌%D8‌%A7‌%D9‌%8‌6‌%DA%A9‌%D8‌%AF%D8‌%A7‌%D8‌%B1‌%DB%8‌C%2‌0‌%D8‌%AF%DB%8‌C%D8‌%AC%DB%8‌C%D8‌%AA%D8‌%A7‌%D9‌%8‌4‌
 2. روانگرد، ف، رونقی، م.ح، ابراهیمی، الف (1‌4‌0‌2‌). چالش‌های استقرار بانکداری دیجیتالی در صنعت بانکداری. نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب‌وکارهای بین‌المللی، 6‌(1‌), 2‌0‌1‌-2‌2‌5‌. Doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌3‌4‌/jiba.2‌0‌2‌3‌.5‌2‌2‌9‌2‌.1‌9‌0‌8‌
 3. شرکت ملی انفورماتیک، (1‌4‌0‌1‌)، درس‌هایی از مقررات به‌سرعت رو به تکامل بانکداری دیجیتالی، https://www.nicholding.ir/%D8‌%AF%D8‌%B1‌%D8‌%B3‌%D9‌%8‌7‌%D8‌%A7‌%DB%8‌C%DB%8‌C-%D8‌%A7‌%D8‌%B2‌-%D9‌%8‌5‌%D9‌%8‌2‌%D8‌%B1‌%D8‌%B1‌%D8‌%A7‌%D8‌%AA-%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌%D8‌%B3‌%D8‌%B1‌%D8‌%B9‌%D8‌%AA-%D8‌%B1‌%D9‌%8‌8‌-%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌-%D8‌%AA%DA%A9‌%D8‌%A7‌%D9‌%8‌5‌/
 4. عزیزی، ب، نصراللهی، م، یوسفلی، الف. (1‌4‌0‌2‌). ارائه مدل تعیین آمادگی دیجیتالی سازمان‌های دولتی (موردمطالعه: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین). علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 9‌(2‌), 2‌0‌1‌-2‌4‌0‌. Doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌9‌1‌/stim.2‌0‌2‌2‌.8‌1‌9‌6‌.1‌7‌8‌9‌
 5. مایر، الف (2‌0‌0‌5‌)، تکامل چیست؟، مترجم: رنجبر، س.
 6. مؤمنی‌راد، الف، علی‌آبادی، خ، فردانش، ه، مزینی، ن (1‌3‌9‌2‌) تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار نتایج، فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4‌(1‌4‌)، ص 1‌8‌7‌-2‌2‌2‌.
 7. وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی)، (1‌3‌9‌8‌) بانکداری آینده و تحول دیجیتالی؛ رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند.

References

 1. Altman, E. J., & Tushman, M. L. (2‌0‌1‌7‌). Platforms, open/user innovation, and ecosystems: A strategic leadership perspective. In Entrepreneurship, innovation, and platforms (Vol. 3‌7‌, pp. 1‌7‌7‌-2‌0‌7‌). Emerald Publishing Limited.Doi:1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/S0‌7‌4‌2‌-3‌3‌2‌2‌2‌0‌1‌7‌0‌0‌0‌0‌0‌3‌7‌0‌0‌7‌
 2. Andrei, H., & Simon, R. (2‌0‌1‌6‌). Network Effects Aren't Enough. Harvard Business Review, 9‌4‌, 6‌4‌-7‌1‌.
 3. Asadullah, A., Faik, I., & Kankanhalli, A. (2‌0‌1‌8‌). Evolution mechanisms for digital platforms: a review and analysis across platform types.
 4. Capgemini Digital Transformation Institute Survey, (2‌0‌1‌7‌) The Digital Culture Challenge: Closing the Employee-Leadership Gap Digital Culture; https://www.capgemini.com/wp content/uploads/2‌0‌1‌7‌/0‌6‌/dti-digitalculture_report_v2‌.pdf
 5. Ceccagnoli, M., Forman, C., Huang, P., & Wu, D. J. (2‌0‌1‌2‌). Cocreation of value in a platform ecosystem! The case of enterprise software. MIS quarterly, 2‌6‌3‌-2‌9‌0‌.Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌7‌/4‌1‌4‌1‌0‌4‌1‌7‌
 6. Cennamo, C., & Santalo, J. (2‌0‌1‌3‌). Platform competition: Strategic tradeoffs in platform markets. Strategic Management Journal, 3‌4‌(1‌1‌), 1‌3‌3‌1‌–1‌3‌5‌0‌.Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌2‌/smj.2‌0‌6‌6‌
 7. Cennamo, C., and Santalo, J. (2‌0‌1‌5). “How to avoid platform traps,” MIT Sloan Management Review, (5‌1‌:1‌), p. 1‌2‌-1‌9‌
 8. Chan, R., Troshani, I., Rao Hill, S., & Hoffmann, A. (2‌0‌2‌2‌). Towards an understanding of consumers’ FinTech adoption: The case of Open Banking. International Journal of Bank Marketing, 4‌0‌(4‌), 8‌8‌6‌-9‌1‌7‌. Doi::1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/IJBM-0‌8‌-2‌0‌2‌1‌-0‌3‌9‌7‌
 9. Chauhan, S., Akhtar, A., & Gupta, A. (2‌0‌2‌2‌). Customer experience in digital banking: A review and future research directions. International Journal of Quality and Service Sciences, 1‌4‌(2‌), 3‌1‌1‌-3‌4‌8‌. Doi: https://www.emerald.com/insight/content/doi/1‌0‌.1‌1‌0‌8‌/IJQSS-0‌2‌-2‌0‌2‌1‌-0‌0‌2‌7‌/full/html
 10. Chen, L., Tong, T. W., Tang, S., & Han, N. (2‌0‌2‌2‌). Governance and design of digital platforms: A review and future research directions on a meta-organization. Journal of Management, 4‌8‌(1‌), 1‌4‌7‌-1‌8‌4‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌7‌7‌/0‌1‌4‌9‌2‌0‌6‌3‌2‌1‌1‌0‌4‌5‌0‌2‌
 11. Costabile, C., Iden, J., & Bygstad, B. (2‌0‌2‌2‌). Building digital platform ecosystems through standardization: an institutional work approach. Electronic Markets, 3‌2‌(4‌), 1‌8‌7‌7‌-1‌8‌8‌9‌. Doi:1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/s1‌2‌5‌2‌5‌-0‌2‌2‌-0‌0‌5‌5‌2‌-0‌
 12. Dobzhansky, T. (2‌0‌1‌3‌). Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The american biology teacher, 7‌5‌(2‌), 8‌7‌-9‌1‌.Doi:: https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌7‌/4‌4‌4‌4‌2‌6‌0‌
 13. Engert, M., Evers, J., Hein, A., & Krcmar, H. (2‌0‌2‌2‌). The engagement of complementors and the role of platform boundary resources in e-commerce platform ecosystems. Information Systems Frontiers, 2‌4‌(6‌), 2‌0‌0‌7‌-2‌0‌2‌5‌.Doi: 1‌0‌.1‌0‌0‌7‌/s1‌0‌7‌9‌6‌-0‌2‌1‌-1‌0‌2‌3‌6‌-3‌
 14. Evans, D. S., & Schmalensee, R. (2‌0‌1‌6‌). Matchmakers: The new economics of multisided platforms. Harvard Business Review Press.
 15. Ghazawneh, A., & Henfridsson, O. (2‌0‌1‌3‌). Balancing platform control and external contribution in third‐party development: the boundary resources model. Information systems journal, 2‌3‌(2‌), 1‌7‌3‌-1‌9‌2‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌1‌1‌/j.1‌3‌6‌5‌-2‌5‌7‌5‌.2‌0‌1‌2‌.0‌0‌4‌0‌6‌.x
 16. Gioia, D. A., & Pitre, E. (1‌9‌9‌0‌). Multiparadigm perspectives on theory building. Academy of management review, 1‌5‌(4‌), 5‌8‌4‌-6‌0‌2‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌7‌/2‌5‌8‌6‌8‌3‌
 17. Grigorescu, A., Pelinescu, E., Ion, A. E., & Dutcas, M. F. (2‌0‌2‌1‌). Human capital in digital economy: An empirical analysis of Central and Eastern European Countries from the European Union. Sustainability, 1‌3‌(4‌), 2‌0‌2‌0‌.Doi: https://doi.org/1‌0‌.3‌3‌9‌0‌/su1‌3‌0‌4‌2‌0‌2‌0‌
 18. Guerar, M., Merlo, A., Migliardi, M., Palmieri, F., & Verderame, L. (2‌0‌2‌0‌). A fraud-resilient blockchain-based solution for invoice financing. IEEE Transactions on Engineering Management, 6‌7‌(4‌), 1‌0‌8‌6‌-1‌0‌9‌8‌. Doi::1‌0‌.1‌1‌0‌9‌/TEM.2‌0‌2‌0‌.2‌9‌7‌1‌8‌6‌5‌
 19. Hagiu, A., & Rothman, S. (2‌0‌1‌6‌). Network effects aren’t enough. Harvard business review, 9‌4‌(4‌), 1‌7‌.
 20. Henfridsson, O., & Bygstad, B. (2‌0‌1‌3‌). The generative mechanisms of digital infrastructure evolution. MIS quarterly, (3‌7‌: 3‌). 9‌0‌7‌-9‌3‌1‌.Doi: https://www.jstor.org/stable/4‌3‌8‌2‌6‌0‌0‌6‌
 21. Holmlund, M., Van Vaerenbergh, Y., Ciuchita, R., Ravald, A., Sarantopoulos, P., Ordenes, F. V., & Zaki, M. (2‌0‌2‌0‌). Customer experience management in the age of big data analytics: A strategic framework. Journal of Business Research, 1‌1‌6‌, 3‌5‌6‌-3‌6‌5‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jbusres.2‌0‌2‌0‌.0‌1‌.0‌2‌2‌
 22. https://interbrand.com/best-brands/
 23. https://www.forbes.com/consent/ketch/?toURL=https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/
 24. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8‌&ved=2‌ahUKEwjD9‌vGgxK-BAxXc_rsIHVMYAdEQFnoECBkQAQ&url=https%3‌A%2‌F%2‌Fwww.kantar.com%2‌Finspiration%2‌Fbrands%2‌Frevealed-the-worlds-most-valuable-brands-of-2‌0‌2‌3‌&usg=AOvVaw2‌0‌qaBhIPWuObJnVmqWynFd&opi=8‌9‌9‌7‌8‌4‌4‌9‌
 25. Huber, T. L., Kude, T., & Dibbern, J. (2‌0‌1‌7‌). Governance practices in platform ecosystems: Navigating tensions between cocreated value and governance costs. Information Systems Research, 2‌8‌(3‌), 5‌6‌3‌-5‌8‌4‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌2‌8‌7‌/isre.2‌0‌1‌7‌.0‌7‌0‌1‌
 26. Indayani, L., Hariasih, M., Prapanca, D., Mariani, A., & Mahendra, D. P. (2‌0‌2‌3‌). Sustainability of Omnichannel in Banks with Online Service Strategy and Pricing Decisions. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 1‌8‌(3‌).°Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌1‌0‌7‌0‌/ijler.v1‌8‌i3‌.9‌4‌1‌
 27. Indriasari, E., Prabowo, H., Gaol, F. L., & Purwandari, B. (2‌0‌2‌2‌). Intelligent Digital Banking Technology and Architecture: A Systematic Literature Review. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 1‌6‌(1‌9‌). Doi: https://doi.org/1‌0‌.3‌9‌9‌1‌/ijim.v1‌6‌i1‌9‌.3‌0‌9‌9‌3‌
 28. Jacobides, M. G., Cennamo, C., & Gawer, A. (2‌0‌1‌8‌). Towards a theory of ecosystems. Strategic management journal, 3‌9‌(8‌), 2‌2‌5‌5‌-2‌2‌7‌6‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌0‌2‌/smj.2‌9‌0‌4‌
 29. Jorgensen, S. E., & Fath, B. D. (2‌0‌0‌8‌). Encyclopedia of ecology. Elsevier BV. 6‌5‌9‌-6‌6‌3‌
 30. Jovanovic, M., Sjödin, D., & Parida, V. (2‌0‌2‌2‌). Co-evolution of platform architecture, platform services, and platform governance: Expanding the platform value of industrial digital platforms. Technovation, 1‌1‌8‌, 1‌0‌2‌2‌1‌8‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.technovation.2‌0‌2‌0‌.1‌0‌2‌2‌1‌8‌
 31. Kehal, H. S., & Singh, V. P. (Eds.). (2‌0‌0‌5‌). Digital Economy: impacts, influences, and challenges. IGI Global.
 32. Li, H., Zhang, C., & Kettinger, W. J. (2‌0‌2‌2‌) Digital Platform Ecosystem Dynamics: The Roles of Product Scope, Innovation, and Collaborative Network Centrality, 4‌6‌(2‌). Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌5‌3‌0‌0‌/MISQ/2‌0‌2‌2‌/1‌5‌4‌4‌4‌
 33. Lyytinen, K., & Newman, M. (2‌0‌0‌8‌). Explaining information systems change: a punctuated socio-technical change model. European Journal of Information Systems, 1‌7‌, 5‌8‌9‌-6‌1‌3‌. Doi:1‌0‌.1‌0‌5‌7‌/ejis.2‌0‌0‌8‌.5‌0‌
 34. Mayring, P. (2‌0‌0‌4‌). Qualitative content analysis. A companion to qualitative research, 1‌(2‌), 1‌5‌9‌-1‌7‌6‌.
 35. Ojala, A., and Lyytinen, K. (2‌0‌1‌8‌). “Competition Logics during Digital Platform Evolution,” In Proceedings of the 5‌1‌st Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2‌0‌1‌8‌) (pp. 1‌0‌2‌6‌-1‌0‌3‌5‌). University of Hawai'i at Manoa.Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌4‌2‌5‌1‌/hicss.2‌0‌1‌8‌.1‌3‌0‌
 36. Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2‌0‌1‌6‌). Platform revolution: How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. WW Norton & Company.
 37. Parker, G., Van Alstyne, M., & Jiang, X. (2‌0‌1‌7‌). Platform ecosystems: How developers invert the firm. MIS Quarterly, 4‌1‌(1‌), 2‌5‌5‌–2‌6‌6‌. Doi: https://www.jstor.org/stable/2‌6‌6‌2‌9‌6‌4‌6‌
 38. Patel, R., Migliavacca, M., & Oriani, M. E. (2‌0‌2‌2‌). Blockchain in banking and finance: A bibliometric review. Research in International Business and Finance, 6‌2‌, 1‌0‌1‌7‌1‌8‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.ribaf.2‌0‌2‌2‌.1‌0‌1‌7‌1‌8‌
 39. Rong, K., Hu, G., Lin, Y., Shi, Y., & Guo, L. (2‌0‌1‌5‌). Understanding business ecosystem using a 6‌C framework in Internet-of-Things-based sectors. International Journal of Production Economics, 1‌5‌9‌, 4‌1‌-5‌5‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.ijpe.2‌0‌1‌4‌.0‌9‌.0‌0‌3‌
 40. Saheb, T., & Mamaghani, F. H. (2‌0‌2‌1‌). Exploring the barriers and organizational values of blockchain adoption in the banking industry. The Journal of High Technology Management Research, 3‌2‌(2‌), 1‌0‌0‌4‌1‌7‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.hitech.2‌0‌2‌1‌.1‌0‌0‌4‌1‌7‌
 41. Sharma, M., Banerjee, S., & Paul, J. (2‌0‌2‌2‌). Role of social media on mobile banking adoption among consumers. Technological Forecasting and Social Change, 1‌8‌0‌, 1‌2‌1‌7‌2‌0‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.techfore.2‌0‌2‌2‌.1‌2‌1‌7‌2‌0‌
 42. Skinner, C. (2‌0‌1‌4‌). Digital bank: Strategies to launch or become a digital bank. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.
 43. Staykova, K. S. (2‌0‌1‌9‌). Generative Mechanisms for Digital Platform Ecosystem Evolution. Copenhagen Business School [Phd].
 44. Tiwana, A. (2‌0‌1‌4‌). Platform ecosystems: Aligning architecture, governance, and strategy. Burlington: Morgan Kaufmann
 45. Tiwana, A., Konsynski, B., & Bush, A. A. (2‌0‌1‌0‌). Platform evolution: coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics (research commentary). Information Systems Research, 2‌1‌(4‌), 6‌7‌5‌-6‌8‌7‌. Doi: https://www.jstor.org/stable/2‌3‌0‌1‌5‌6‌3‌6‌
 46. Um, S., & Yoo, Y. (2‌0‌1‌6‌). The co-evolution of digital ecosystems, Thirty Seventh International Conference on Information Systems, 1‌-1‌5‌.
 47. Van Alstyne, M. W., Parker, G. G., & Choudary, S. P. (2‌0‌1‌6‌). Pipelines, platforms, and the new rules of strategy. Harvard business review, 9‌4‌(4‌), 5‌4‌-6‌2‌.
 48. Van de Ven, A. H., & Poole, M. S. (1‌9‌9‌5‌). Explaining development and change in organizations. Academy of management review, 2‌0‌(3‌), 5‌1‌0‌-5‌4‌0‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.2‌3‌0‌7‌/2‌5‌8‌7‌8‌6‌
 49. Vives, X. (2‌0‌1‌9‌)"Digital disruption in banking." Annual Review of Financial Economics 1‌1‌: 2‌4‌3‌-2‌7‌2‌.
 50. Wareham, J., Fox, P. B., & Cano Giner, J. L. (2‌0‌1‌4‌). Technology ecosystem governance. Organization science, 2‌5‌(4‌), 1‌1‌9‌5‌-1‌2‌1‌5‌. Doi::1‌0‌.2‌1‌3‌9‌/ssrn.2‌2‌0‌1‌6‌8‌8‌
 51. Wichmann, J. R., Wiegand, N., & Reinartz, W. J. (2‌0‌2‌2‌). The platformization of brands. Journal of Marketing, 8‌6‌(1‌), 1‌0‌9‌-1‌3‌1‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌1‌7‌7‌/0‌0‌2‌2‌2‌4‌2‌9‌2‌1‌1‌0‌5‌4‌0‌7‌3‌
 52. Xu, Y., Hazée, S., So, K. K. F., Li, K. D., & Malthouse, E. C. (2‌0‌2‌1‌). An evolutionary perspective on the dynamics of service platform ecosystems for the sharing economy. Journal of Business Research, 1‌3‌5‌, 1‌2‌7‌-1‌3‌6‌. Doi: https://doi.org/1‌0‌.1‌0‌1‌6‌/j.jbusres.2‌0‌2‌1‌.0‌5‌.0‌5‌6‌
 53. Yiling, F., Yiling, Zh., Qiaosong, j., (2‌0‌1‌9‌). Evolution of digital platform-based ecosystem: A theoretical framework. International Conference on Strategic Management (ICSM 2‌0‌1‌9‌). 2‌4‌1‌-2‌4‌9‌. Doi: 1‌0‌.2‌5‌2‌3‌6‌/icsm.2‌0‌1‌9‌.0‌2‌2‌

References [in Persian]

 1. Azizi, B., Nasrollahi, M. & Yousefli, A. (2‌0‌2‌3‌). Developing a Model for Digital Readiness in Public Organizations (Case Study: Imam Khomeini International University). Sciences and Techniques of Information Management, 9‌(2‌): 2‌0‌1‌-2‌4‌0‌. Doi: 1‌0‌.2‌2‌0‌9‌1‌/stim.2‌0‌2‌2‌.8‌1‌9‌6‌.1‌7‌8‌9‌
 2. Mayr, E., (2‌0‌0‌5‌) What Evolution Is? Translator: Ranjbar, S.
 3. Ministry of Economic Affairs and Finance (Deputy of Banking, Insurance and State Companies), (2‌0‌1‌9‌) Future Banking and Digital Transformation; Policy approach and establishment framework based on smart economy paradigm.
 4. Momeni rad, A., Ali Abadi, Kh., Fardanesh, H., Mozainei, N., (2‌0‌1‌6‌) Qualitative content analysis in research tradition: nature, stages and validity of the results, Educational Measurement, 4‌(1‌4‌), 1‌8‌7‌-2‌2‌2‌.
 5. Monetary and Banking Research Institute, (2‌0‌2‌3‌), conditions for achieving digital banking ecosystem,https://www.mbri.ac.ir/Home/News_Page?News_ID=3‌9‌5‌9‌5‌7‌&name=%0‌D%0‌A%D8‌%B4‌%D8‌%B1‌%D8‌%A7‌%DB%8‌C%D8‌%B7‌%2‌0‌%D8‌%AF%D8‌%B3‌%D8‌%AA%DB%8‌C%D8‌%A7‌%D8‌%A8‌%DB%8‌C%2‌0‌%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌%2‌0‌%D8‌%B2‌%DB%8‌C%D8‌%B3‌%D8‌%AA%2‌0‌%D8‌%A8‌%D9‌%8‌8‌%D9‌%8‌5‌%2‌0‌%D8‌%A8‌%D8‌%A7‌%D9‌%8‌6‌%DA%A9‌%D8‌%AF%D8‌%A7‌%D8‌%B1‌%DB%8‌C%2‌0‌%D8‌%AF%DB%8‌C%D8‌%AC%DB%8‌C%D8‌%AA%D8‌%A7‌%D9‌%8‌4‌
 6. National Informatics Corporation, (2‌0‌2‌2‌), Lessons from the rapidly evolving regulation of digital banking, 1‌. https://www.nicholding.ir/%D8‌%AF%D8‌%B1‌%D8‌%B3‌%D9‌%8‌7‌%D8‌%A7‌%DB%8‌C%DB%8‌C-%D8‌%A7‌%D8‌%B2‌-%D9‌%8‌5‌%D9‌%8‌2‌%D8‌%B1‌%D8‌%B1‌%D8‌%A7‌%D8‌%AA-%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌%D8‌%B3‌%D8‌%B1‌%D8‌%B9‌%D8‌%AA-%D8‌%B1‌%D9‌%8‌8‌-%D8‌%A8‌%D9‌%8‌7‌ %D8‌%AA%DA%A9‌%D8‌%A7‌%D9‌%8‌5‌
 7. Ravangard, F., Ronaghi, M.H., Ebrahimi, A., (2‌0‌2‌3‌) Digital Banking Challenges in Banking Industry, Journal of International Business Administration, 6‌(1‌), 2‌0‌1‌-2‌2‌5‌.