مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

2  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.

چکیده

قابلیت­های فناوری اطلاعات نقش مهمی در محیط پرسرعت و در حال تغییر ایفا می­کند. این نکته قابل تاکید است که سازمان­هایی که فناوری اطلاعات و قابلیت استفاده از آن را دارند از نظر کسب، ذخیره و انتقال دانش می­توانند پیشرو دیگر سازمان­ها باشند و فناوری در کمیت وکیفیت یادگیری بسیار موثر است و یادگیری از جمله عوامل کلیدی در بهبود عملکرد سازمان است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت­های فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمانی از طریق ظرفیت­جذب دانش ویادگیری سازمانی می پردازد. از لحاظ تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شرکت­های فعال در صنایع آب و فاضلاب، ساختمان، نانو و مخابرات است. که در مجموع 203 شرکت به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و اطلاعات آنها از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است  و برای تجزیه­و­تحلیل اطلاعات از تحلیل­عاملی­تاییدی و مدل­یابی­معادلات­ساختاری­ با استفاده از نرم­افزار لیزرل استفاده گردیده است. بررسی نتایج این تحقیق گویای این مطلب است که قابلیت­های فناوری اطلاعات از طریق یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. از سوی دیگر قابلیت های فناوری اطلاعات از طریق ظرفیت جذب دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information Technology Capabilities Impacts on Organizational Performance through Knowledge Absorptive Capacity and Organizational Learning

نویسندگان [English]

  • Akbar Alam Tabriz 1
  • Mehrangis  Abbasi 2

1 Professor of management and accounting of shahid Beheshti University

2 Msc, The Institute for Management and Planning studies, Tehran, Iran.

چکیده [English]

 
Information technology capabilities have an important role in a fast and changing environment. Organizations having IT technologies and abilities to utilizing them can be pioneer in acquisition, maintaining, and transferring knowledge. Technology highly affects quantity and quality of learning and learning itself, is a key factor for organizational improvement. This study investigates the influence of information technology on organizational performance through the capacity of knowledge attraction and organizational learning. This study is a descriptive-survey and categorized as a practical research. The statistical population includes water and waste water, building, Nano, and telecommunications industries. We considered 203 firms as a sample and used questionnaire to collect the required data. To analyze data, confirmatory factor analysis and structural equation modeling technique was used. As a whole, the results show that information technology capabilities effect on organizational performance indirectly through organizational learning. On the other hand, it has no impact on organizational performance through knowledge absorptive capacity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Performance
  • Information Technology Capabilities
  • Knowledge Absorptive Capacity
  • Organizational Learning.  
 
رهنورد، فرج‌الله (1378). یادگیری سازمانی و سازمان‌های یادگیرنده. مدیریت دولتی، شماره 43، ص 22-11.
کاپلان و نورتون (1384). نقشه استراتژی: تبدیل دارائی‌های مشهود به پیامدهای مشهود. (ترجمه حسین اکبری و همکاران) تهران: انتشاراتآریانا.
مرادی، محمود؛ صفردوست، عاطیه؛ عبداللهیان، فرزانه (1392). فرهنگ مدیریت خطا و عملکرد سازمانی: تبیین نقش ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، دوره 3، شماره 2.
Abecassis‐Moedas, C. & Mahmoud‐Join, S. B. (2008). Absorptive Capacity and Source‐Recipient Complementarity in Designing New Products: An Empirically Derived Framework. Journal of Product Innovation Management, 25(5), 473-490.
Adler, J. H. (1965). Absorptive capacity: The concept and its determinants. Brookings Institution.
Amit, R. & Shoemaker, P. J. (2012). Strategic assets and organizational rent. Strategische Managementtheorie, 14, 325.
Aragón-Correa, J. A. Garcia-Morales, V. J. & Cordón-Pozo, E. (2007). Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Industrial marketing management, 36(3), 349-359.
Ashworth, M. Argot, L. & Mukhopadhyay, T. (2005, January). The effect of information technology on organizational learning and knowledge transfer: a natural experiment. In Pittsburgh, PA: Carnegie Mellon University. Paper presented to Tipper School of Business Monthly Faculty Seminar (11 February 2005).
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
Bharadwaj, A. S. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation. MIS quarterly, 169-196.
Brown, S. A. (1997). Knowledge, communication, and progressive use of information technology. University of Minnesota.
Bryan Jean, R. J. Sinkovics, R. R. & Kim, D. (2008). Information technology and organizational performance within international business to business relationships: A review and an integrated conceptual framework. International Marketing Review, 25(5), 563-583.
Chen, J. S. & Lavern, A. S. (2011). The speed of knowledge transfer within multinational enterprises: the role of social capital. International Journal of Commerce and Management, 21(1), 46-62.
Clemons, E. K. & Kleindorfer, P. R. (1992). An economic analysis of interorganizational information technology. Decision support systems, 8(5), 431-446.
Cohen, W. M. & Leviathan, D. A. (1989). Innovation and learning: the two faces of R & D. The economic journal, 569-596.
Cohen, W. M. & Leviathan, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
Dyer, J. H. & Singh, H. (1998). The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of management review, 23(4), 660-679.
Earl, M. J. (1993). Experiences in strategic information systems planning.MIS quarterly, 1-24.
Fenny, D. F. & Wilcox, L. P. (1998). Core IS capabilities for exploiting information technology. Sloan management review, 39(3), 9-21.
Garrison, G. Wakefield, R. L. & Kim, S. (2015). The effects of IT capabilities and delivery model on cloud computing success and firm performance for cloud supported processes and operations. International Journal of Information Management, 35(4), 377-393.
Godfrey, P. C. & Hill, C. W. (1995). The problem of unobservable in strategic management research. Strategic management journal, 16(7), 519-533.
Hwang, D. Yang, M. G. M. & Hong, P. (2015). Mediating effect of IT-enabled capabilities on competitive performance outcomes: An empirical investigation of ERP implementation. Journal of Engineering and Technology Management.
Jiao, H. Chang, I. & Lu, Y. (2008, December). The relationship on information technology capability and performance: An empirical research in the context of China’s Yangtze River delta region. In Industrial Engineering and Engineering Management, 2008. IEEM 2008. IEEE International Conference on (pp. 872-876).
Jones, O. & Craven, M. (2001). Expanding capabilities in a mature manufacturing firm: absorptive capacity and the TCS. International Small Business Journal, 19(3), 39-55.
Kent, J. L. & Meltzer, J. T. (2003). The effect of investment in interorganizational information technology in a retail supply chain. Journal of Business Logistics, 24(2), 155-175.
Lähteenmäki, S. Toivonen, J. & Mattila, M. (2001). Critical aspects of organizational learning research and proposals for its measurement. British journal of management, 12(2), 113-129.
Lai. M.F and Lee, G.G. (2007)."Risk-avoiding cultures toward achievement of knowledge sharing". Business Process Management Journal, Vol.13, No.4, Pp.522-537.
Lee, T. W. Girolami, M. & Sejnowski, T. J. (1999). Independent component analysis using an extended informal algorithm for mixed sub Gaussian and super Gaussian sources. Neural computation, 11(2), 417-441.
Liu, H. Ke, W. Wei, K. K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54(3), 1452-1462.
Najafi Tavani, S. Sharifi, H. & S. Ismail, H. (2013). A study of contingency relationships between supplier involvement, absorptive capacity and agile product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 34(1), 65-92.
Niederman, F. Brancheau, J. C. & Wetherbe, J. C. (1991). Information systems management issues for the 1990s. MIS quarterly, 475-500.
Ortega, M. J. R. (2010). Competitive strategies and firm performance: Technological capabilities' moderating roles. Journal of Business Research, 63(12), 1273-1281.
Osei-Bryson, K. M. & Ko, M. (2004). Exploring the relationship between information technology investments and firm performance using regression splines analysis. Information & management, 42(1), 1-13.
Ravichandran, T. Lertwongsatien, C. & Lertwongsatien, C. (2005). Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: A resource-based perspective. Journal of management information systems, 21(4), 237-276.
Richard, P. J. Devinney, T. M. Yip, G. S. & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. Journal of management.
Sambamurthy, V. & Zmud, R. W. (1992). Managing IT for success: The empowering business partnership. Financial Executives Research Foundation.
Sanders, N. R. & Premus, R. (2005). Modeling the relationship between firm IT capability, collaboration, and performance. Journal of Business Logistics,26(1), 1-23.
Stoel, M. D. & Muhanna, W. A. (2009). IT capabilities and firm performance: A contingency analysis of the role of industry and IT capability type.Information & Management, 46(3), 181-189.
Templeton, G. F. Lewis, B. R. & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of management information systems, 19(2), 175-218.
Tu, Q. Vonderembse, M. A. Ragu-Nathan, T. S. & Sharkey, T. W. (2006). Absorptive capacity: Enhancing the assimilation of time-based manufacturing practices. Journal of operations management, 24(5), 692-710.
Tzokas, N. Kim, Y. A. Akbar, H. & Al-Dajani, H. (2015). Absorptive capacity and performance: The role of customer relationship and technological capabilities in high-tech SMEs. Industrial Marketing Management, 47, 134-142
Wade, M. & Hulland, J. (2004). Review: The resource-based view and information systems research: Review, extension, and suggestions for future research. MIS quarterly, 28(1), 107-142.
Wongrassamee, S. Simmons, J. E. L. & Gardiner, P. D. (2003). Performance measurement tools: the Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model. Measuring business excellence, 7(1), 14-29.
Zaheer, A. McEvily, B. & Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance.Organization science, 9(2), 141-159.
Zahra, S. A. & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 27(2), 185-203.
Zahra, S. A. & Hayton, J. C. (2008). The effect of international venturing on firm performance: The moderating influence of absorptive capacity. Journal of Business Venturing, 23(2), 195-220.ر