مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، . (نویسنده مسئول

2 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

چکیده

vجوامع مجازی با توجه به امکانات فراهم‌شده در محیط وب و دسترسی وسیعی که به مصرف‌کننده دارد بر فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار بسیار تأثیرگذار هستند، بنابراین بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی می‌تواند از جنبه‌های شناختی رفتار مصرف‌کننده، در این محیط رقابتی حائز اهمیت باشد. هدف این تحقیق بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی است. روش انجام این تحقیق به‌صورت تلفیقی بوده به‌این‌ترتیب که در بخش کیفی مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان انجام پذیرفت و پس از تحلیل نتایج به کمک تکنیک تحلیل محتوا مدل طراحی‌شده در حجم نمونه 384 نفر مورد آزمون کمی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد پیش‌زمینه‌های فردی و اجتماعی، خدمات ارائه‌شده توسط وب‌سایت، تمایل، نگرش و نیات ـ ما در مشارکت تأثیر بسزایی دارند، در مورد پیامدهای مشارکت نشان داد نیات ـ ما برای مشارکت در جوامع مجازی تأثیر منفی بر ارتباطات با خانواده و دوستان، همچنین استفاده کمتر از سایر رسانه‌ها می‌شود اما اطلاعات مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antecedents and Consequences of Consumers’ Participation in Online Communities

نویسندگان [English]

  • Zohreh Dehdashti Shahrokhi 1
  • Pedram Behyar 2

1  Assistant Professor, Department of Information Technology, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran.(Corresponding Author: SRouhani@ut.ac.ir

2 Ph.D. Student, Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran

چکیده [English]

 
Virtual communities are very impressive in the activities associated with the business and broad access to consumers. In this regard, providing the antecedents and consequences of consumers' participation in virtual communities can be effective in the competitive environment from the cognitive aspects of consumer behavior. The purpose of this study is considering the antecedents and consequences of consumers’ participation in virtual communities. The research method was mixed one in a way that in the qualitative section semi-structured interviews with 14 experts was performed and after analyzing the results using the content analysis technique, the designed model in the sample size of 384 persons was tested quantitatively. The results of this study showed that individual and social backgrounds, services provided by the web site, our willingness, attitude and intentions have a significant impact on participation. Considering the implications of participation, we-intentions to participate in virtual communities have a negative impact on communication with family and friends, as well as less use of other media, but increases consumer information.v

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Desire
  • Website Services
  • We-intentions
 
داوری، علی، رضازاده، آرش (۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
دهدشتی شاهرخ، زهره، تقوی فرد، محمدتقی، کریمی علویجه، محمدرضا، پورسعید، محمدمهدی، (1393).  الگوی عوامل موثر بر مشارکت در جوامع برند. فصلنامه مطالعات فناوری اطلاعات سال سوم، شماره 9، پاییز 93 ص.1-24.
ظهور، علیرضا؛ کریمی موثقی، حسین (1382). تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی، قصلنامه اصول بهداشت روانی، سال ششم شماره 19 و 20 صفحه 107-113.
Abercrombie, N., & Longhurst, B. (2007). The Penguin dictionary of media studies. London: Penguin Books.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50 pp. 179-211.
Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckman (Eds.), Action- control: From cognition to behavior (pp. 11-39). Heidelberg, Germany: Springer.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,Inc.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The Influence of attitudes on behavior. In D. Albarracín, B. T. Johnson & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173-221). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Ashford, J.B., & Lecroy, C.W. (2013). Human behavior in the social environment. A multidimensional perspective. Belmont: Brooks/Cole.
Bagozzi, R.P., Dholakia, Utpal M. & Pearo, Lisa R. Klein (2007). Antecedents and Consequences of Online Social Interactions', Media Psychology, Vol.9 No.1 pp. 77-114.
Bagozzi, R.P. & Lee, K.-H. (2002). Multiple routes for social influence: the role of compliance, internalization, and social identity”, Social Psychology Quarterly, Vol. 65 No. 3, pp. 226-47.
Bagozzi, R.P., & Dholakia, U.M. (2002). Intentional social action in virtual communities. Journal of Interactive Marketing, 16(2), 2-21.
Baumeister, R.F. (1998). The self. In D. T. Gilbert, S. R. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), The handbook of social psychology (pp. 680–740). New York7 McGraw-Hill.
Cheng, Y., Liang, J., & Leung, L. (2014). Social network service use on mobile devices: An examination of gratifications, civic attitudes and civic engagement in China. New Media & Society, pp.1–21.
Cheung, C., Chiu, P-Y., & Lee, M. (2011). Online social networks: Why students use Facebook? Computers in Human Behavior Vol. 27 pp.1337-1343.
Cheung, C., & Lee, M. (2010). A theoretical model of intentional social action in online social networks. Decis. Support Syst. Vol. 49 No.1 pp. 24–30.
Davis F.D., (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, pp. 319-340.
Dholakia, U.M., Bagozzi, R.P., & Pearo, L. (2004). A social influence model of consumer participation in network- and small group based virtual communities. International Journal of Research in Marketing, Vol. 21No.3 pp. 241-263.
Dimmick, J. & Rothenbuhler, E. (1984). The theory of niche: Quantifying competition among media industries. Journal of Communication, Vol. 34 No. 1 pp.103-119.
Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovich.
Flanagin, A.J. & Metzger M.J. (2001). Internet Use in the Contemporary Media Environment, Human Communication Research Vol. 27, No. 1 pp. 153-181, 2001.
Fornell, C. & Cha, J. (1994). Partial least squares. In R.P. Bagozzi (Ed.).  Advanced methods in marketing research. Cambridge: Blackwell, pp. 52-78.
Fornell, C., & Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, Vol.18 pp. 39-50.
Hars, A. & Ou, S. (2002). Working for Free? – Motivations of Participating in Open Source Projects, International Journal of Electronic Commerce, Vol.6 pp. 25-39.
Hawkins, M. (2010). Consumer Behavior, Building Marketing Strategy, Book. 11th edition.
Hung, S.Y., Ku, C.K., & Chang, C.M. (2003). Critical factors of WAP services adoption: An empirical study. Electronic Commerce Research and Application, Vol.2 No. 2 pp. 42-60.
Karjaluoto, H. & Leppäniemi, M. (2013). Social Identity for Teenagers: Understanding Behavioral Intention to Participate in Virtual World Environment. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research Vol. 8 No. 1 pp.1-16.
Li D.C. (2011). Online social network acceptance: a social perspective, Internet Research Vol.5 pp.562-580.
Lin K.Y. & Lu H.P. (2011). Why people use social networking sites: An empirical study integrating network externalities and motivation theory. Computers in Human Behavior Vol.27 pp. 1152–1161.
Luo, Q. & Zhang, H. (2016). Building interpersonal trust in a travel-related virtual community: A case study on a Guangzhou couchsurfing community, Tourism Management Vol.54 pp. 107-121.
Lujun S., Scott R. &  Xiaohong C. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: The mediating role of relationship quality, Tourism Management, Vol. 52 pp. 82-95.
McKenna, K.Y.A., & Bargh, J.A. (1999). Causes and consequences of social interaction on the Internet: A conceptual framework. Media Psychology, Vol.1 No. 3 pp. 249–269.
Meyrowitz, J. (2002). Media and behavior—A missing link. In McQuail’s reader in mass communication theory. London: Sage Publications Ltd.
Oliveria M.J., & Huertas M.K.Z. (2015). Does Life Satisfaction influence the intention (We-Intention) to use Facebook? Computers in Human Behavior Vol. 50 pp. 205–210.
Perugini, M., & Bagozzi, R.P. (2001). The role of desires and anticipated emotions in goal-directed behaviors: Broadening and deepening the Theory of Planned Behavior. British Journal of Social Psychology, Vol. 40, pp. 79–98.
Shen, A.X.L., Cheung, C.M.K., Lee, M.K.O. & Chen, H. (2010). How social influence affects we-intention to use instant messaging: the moderating effect of usage experience, Information Systems Frontier, in press.
Shea, C., Menon, T., Smith, E. & Emich, K. (2015). The affective antecedents of cognitive social network activation, Social Networks Vol. 43 pp. 91–99.
Sierra, J., Badrinarayanan, V. & Taute, H. (2016). Explaining behavior in brand communities: A sequential model of attachment, tribalism, and self-esteem, Computers in Human Behavior Vol.55  pp. 626-632.
Sledgianowski, D. & Kulviwat, S. (2009). Using social network sites: the effects of playfulness, critical mass and trust in a hedonic context, Journal of Computer Information Systems, Vol. 49 No. 4, pp. 74-83.
Tsai, H.T., & Pai, P. (2014). Why do newcomers participate in virtual communities? An integration of self-determination and relationship management theories, Decision Support Systems Vol. 57 pp. 178–187.
Wang, Y. (2013). Customers’ perceived benefits of interacting in a virtual brand community in China: Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 14, No. 1 pp. 49-66.
Wellman, B., & Gulia, M. (1999). Net-surfers don’t ride alone: Virtual communities as communities. In B. Wellman (Ed.), Networks in the global village: Life in contemporary communities (pp. 331–366). Boulder, CO7 Westview Press.
Zarco A., González I., Rubió F., & Sellens J. (2016). The co-learning process in healthcare professionals: Assessing user satisfaction in virtual communities of practice. Computers in Human Behavior Vol. 51 pp.1303–1313.
Zhou, T. (2011). Understanding online community users participation: a social influence perspective. Internet Research, Vol.21 No. 1, pp. 67-81.
Zolkepli, I., A., & Kamarulzaman, Y. (2015). Social media adoption: The role of media needs and innovation characteristics. Computers in Human Behavior Vol.43 pp.189–209.