دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، پاییز 1396 
4. طراحی مدلی جهت ارزیابی توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان‌ها

صفحه 93-130

10.22054/ims.2018.8514

سید علی‌اکبر هاشمی؛ حسن الوداری؛ محمدرضا دارایی؛ روح‌الله رازینی


5. مدلی برای دولت هوشمند: تبیین ابعاد دولت هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 131-168

10.22054/ims.2018.8515

محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ علی معینی؛ محمدرضا زین‌الدینی