دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، بهار 1397 

مقاله پژوهشی

6. عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنلاین از دیدگاه مشتریان

صفحه 175-212

10.22054/ims.2018.8855

سید حمید خدادادحسینی؛ محمدرضا اسداللّهی