نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد: شواهدی از کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

 
هدف اصلی این مقاله بررسی نقش و اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رابطه بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نابرابری درآمد در مجموعه‌ای از کشورهای منتخب است. کشورهای منتخب بر اساس تقسیم‌بندی اتحادیه بین المللی مخابرات به دو گروه کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا و متوسط تفکیک شده­اند. مدل‌سازی تحقیق نیز بر اساس الگوهای پانل طی دوره زمانی (2016-2001) صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر این است که متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها، به‌صورت معناداری نابرابری درآمدی را کاهش می‌دهند. همچنین میزان اثرگذاری متغیرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری خارجی بر کاهش نابرابری درآمد در کشورهای با مخارج فناوری اطلاعات و ارتباطات بالا بیشتر از کشورهای با فناوری اطلاعات و ارتباطات متوسط بوده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو گروه از کشورهای منتخب رابطه باثبات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توزیع درآمد را تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Information and Communication Technology in the Relationship between Foreign Direct Investment and Income Inequality: Evidence from Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Yousef Eisazadeh
  • Majid Aghaei
Assistant Professor, Faculty of Economics, University of Mazandaran, Babolsar
چکیده [English]

 
The main purpose of this paper is to investigate the impact of foreign direct investment (FDI) on income inequality with an emphasis on Information and Communication Technology (ICT). Under the division of International Telecommunications Union, underlying countries have been differentiated in two groups of the high and average level of information and communication technology. The research modeling is based on Panel data over the time period of 2001-2016.
The results indicate that foreign direct investment (FDI) and ICT have a negative and significant effect on inequality in two groups of countries. Also, the impact of (FDI) and ICT on income inequality in countries with high level of ICT is more than those with an average level of ICT but the effect is the same in both countries. Based on the results, ICT in each group of countries can change the stable relationship between FDI and inequality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • income inequality
  • ICT
  • FDI
 
منابع
ابونوری اسماعیل و همکاران (1387) " شاخص‌های اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی" مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
اصغرپور حسین  و همکاران (1393). تأثیر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامهسیاست‌هایمالیواقتصادی. سال دوم. شماره 6. تابستان 1393، صفحات 140-123
بهکیش، محمدمهدی. (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن. چاپ سوم. تهران: نشر نی: ص 24
پورفرج، علیرضا. عیسی­زاده روشن یوسف. (1389). فناوری اطلاعات و ارتباطات، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی.  فصلنامه اقتصاد مقداری. شماره 2: 94-75
گرجی، ابراهیم و محمد برهانی پور. (1387). جهانی‌شدن و توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه اقتصادی ایرانیان. سال دهم، شماره 34: 99- 124
ناجی میدانی، علی­اکبر. (1382). آثارجهانی‌شدناقتصادبررشد،اشتغالوتوزیعدرآمد درایران. پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
نجار­زاده، رضا و الهام مهدوی راسخ. (1389). بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو دی هشت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 54: 109-87
نظری، محسن و زهرا فتوره چی. (1388). رابطه جهانی‌شدن با توزیع درآمد در ایران و آزمون فرضیه کوزنتس، استالپرساموئلسون و ماندل در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال دهم، شماره 36.
Adams,S. (2008). Globalization income distribution: Implication for intellectual property rights. Journal of policy modeling 30.  A725-735.
Asteriou,D, Dimelis.S and Moudatsou,A. (2014). Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries. Economic Modeling 36, pp592-599.
Barro, R.J. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. Journal of Economic Growth, 5 (1), 5-3
Bergh, A. and Nilsson, T. (2010). Do Liberalization and Globalization Increase Income Inequality? European Journal ofPolitical Economy, 26(4), PP. 488-505.
Bhasin, V. and Annim, S. K. (2005).  Impact of Elimination of Trade taxes on Poverty and Income Distribution in Ghana. Working Paper.
ChristianLessmann(2013).Foreign direct investment and regional inequality: A panel data analysis, China Economic Review,Volume 24,  Pages 129-149
Feenstra, R.C., Hanson, G. (1997). Foreign direct investment and relative wages, evidence from Mexico’s maquiladoras. Journal of International Economics 42,371–393.
Figini, P. and Gorg, H. (1999). Multinational companies and wage inequality in the host country: the case of Ireland. Weltwirtschaftliches Archive, Band 135, heft 4: 135–14
Giovanni, A.C. (1999), Liberalization, globalization, and income distribution (UNU-WIDER Working Paper No. 157).
Harrison, A.E., Rodríguez-Clare, A., (2010). Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries. In: Rodrik, D., Rosenzweig. M. (Eds.), Handbook of Development Economics, Vol. 5, pp. 4039–4214.
International Monetary Fund (1997), World Economic Outlook, May, Washington, p. 45.
Kanbur, R., (2000). Income distribution and development. In: Atkinson, A., Bourguignon, F. (Eds.), Handbook of Income Distribution. Elsevier, Amsterdam.
Kraay, A., (2006). When is growth pro poor? Evidence from a panel of countries. J. Dev. Econ. 80, 198–227.
Krueger, Alen.(1993).How computers have changed the wage structure: Evidence from microdata,1984‐1989. Quarterly journal of economics,108:1,: 33‐60.
Kuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, Vol. 45, Pp. 1-28.
Lee, Jong-Eun, ( 2006). Inequality and globalization in Europe. J. Policy Mode     28, 791–796.
Mah, J. S. (2003). A note on globalization and income distribution–the case of Korea, 1975–1995. Journal of Asian Economics, 14, 157–164.
Milanovic, B. (2005). Can we discern the effect of income distribution? Evidence From household budget surveys.  World Bank Economic Review, 19, 21–44.
Mundell, R. A. (1957). International trade and factor mobility. American Economic Review, 47(3): 321-335.
Nolan, B. (1988), Macroeconomic Conditions and the Size Distribution of Income: evidence from the United Kingdom. Journal of Post Keynesian Economics, Vol, 11, No, 2, PP.  196–221.
Stiglitz, J.E., (1998). More Instruments and broader goals: moving toward the post Washington consensus.  WIDER Annual Lecture 2. UNU-WIDER, Helsinki.
René Cabral,RocíoGarcía-Díaz,André  arella Mollick(2016).Does globalization affect top income inequality? Journal of Policy Modeling Volume 38, Issue 5, Pages 916-940
Winters, A., McGulloch, N., McKay, A., ( 2004). Trade liberalization and poverty: the evidence so far. J. Econ. Lit. XLII, 72–115.
World  Income  Inequality Database (WIID, Version 2.0 c) by UNU-WIDER
 
 
منابع
ابونوری اسماعیل و همکاران (1387) " شاخص‌های اقتصادی و توزیع درآمد در میان کشورهای اسلامی" مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
اصغرپور حسین  و همکاران (1393). تأثیر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. فصلنامهسیاست‌هایمالیواقتصادی. سال دوم. شماره 6. تابستان 1393، صفحات 140-123
بهکیش، محمدمهدی. (1380). اقتصاد ایران در بستر جهانی‌شدن. چاپ سوم. تهران: نشر نی: ص 24
پورفرج، علیرضا. عیسی­زاده روشن یوسف. (1389). فناوری اطلاعات و ارتباطات، نابرابری درآمد و رشد اقتصادی.  فصلنامه اقتصاد مقداری. شماره 2: 94-75
گرجی، ابراهیم و محمد برهانی پور. (1387). جهانی‌شدن و توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه اقتصادی ایرانیان. سال دهم، شماره 34: 99- 124
ناجی میدانی، علی­اکبر. (1382). آثارجهانی‌شدناقتصادبررشد،اشتغالوتوزیعدرآمد درایران. پایان­نامه دوره دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
نجار­زاده، رضا و الهام مهدوی راسخ. (1389). بررسی تأثیر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو دی هشت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. شماره 54: 109-87
نظری، محسن و زهرا فتوره چی. (1388). رابطه جهانی‌شدن با توزیع درآمد در ایران و آزمون فرضیه کوزنتس، استالپرساموئلسون و ماندل در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. سال دهم، شماره 36.
Adams,S. (2008). Globalization income distribution: Implication for intellectual property rights. Journal of policy modeling 30.  A725-735.
Asteriou,D, Dimelis.S and Moudatsou,A. (2014). Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries. Economic Modeling 36, pp592-599.
Barro, R.J. (2000). Inequality and growth in a panel of countries. Journal of Economic Growth, 5 (1), 5-3
Bergh, A. and Nilsson, T. (2010). Do Liberalization and Globalization Increase Income Inequality? European Journal ofPolitical Economy, 26(4), PP. 488-505.
Bhasin, V. and Annim, S. K. (2005).  Impact of Elimination of Trade taxes on Poverty and Income Distribution in Ghana. Working Paper.
ChristianLessmann(2013).Foreign direct investment and regional inequality: A panel data analysis, China Economic Review,Volume 24,  Pages 129-149
Feenstra, R.C., Hanson, G. (1997). Foreign direct investment and relative wages, evidence from Mexico’s maquiladoras. Journal of International Economics 42,371–393.
Figini, P. and Gorg, H. (1999). Multinational companies and wage inequality in the host country: the case of Ireland. Weltwirtschaftliches Archive, Band 135, heft 4: 135–14
Giovanni, A.C. (1999), Liberalization, globalization, and income distribution (UNU-WIDER Working Paper No. 157).
Harrison, A.E., Rodríguez-Clare, A., (2010). Trade, foreign investment, and industrial policy for developing countries. In: Rodrik, D., Rosenzweig. M. (Eds.), Handbook of Development Economics, Vol. 5, pp. 4039–4214.
International Monetary Fund (1997), World Economic Outlook, May, Washington, p. 45.
Kanbur, R., (2000). Income distribution and development. In: Atkinson, A., Bourguignon, F. (Eds.), Handbook of Income Distribution. Elsevier, Amsterdam.
Kraay, A., (2006). When is growth pro poor? Evidence from a panel of countries. J. Dev. Econ. 80, 198–227.
Krueger, Alen.(1993).How computers have changed the wage structure: Evidence from microdata,1984‐1989. Quarterly journal of economics,108:1,: 33‐60.
Kuznets, S. (1955), Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, Vol. 45, Pp. 1-28.
Lee, Jong-Eun, ( 2006). Inequality and globalization in Europe. J. Policy Mode     28, 791–796.
Mah, J. S. (2003). A note on globalization and income distribution–the case of Korea, 1975–1995. Journal of Asian Economics, 14, 157–164.
Milanovic, B. (2005). Can we discern the effect of income distribution? Evidence From household budget surveys.  World Bank Economic Review, 19, 21–44.
Mundell, R. A. (1957). International trade and factor mobility. American Economic Review, 47(3): 321-335.
Nolan, B. (1988), Macroeconomic Conditions and the Size Distribution of Income: evidence from the United Kingdom. Journal of Post Keynesian Economics, Vol, 11, No, 2, PP.  196–221.
Stiglitz, J.E., (1998). More Instruments and broader goals: moving toward the post Washington consensus.  WIDER Annual Lecture 2. UNU-WIDER, Helsinki.
René Cabral,RocíoGarcía-Díaz,André  arella Mollick(2016).Does globalization affect top income inequality? Journal of Policy Modeling Volume 38, Issue 5, Pages 916-940
Winters, A., McGulloch, N., McKay, A., ( 2004). Trade liberalization and poverty: the evidence so far. J. Econ. Lit. XLII, 72–115.
World  Income  Inequality Database (WIID, Version 2.0 c) by UNU-WIDER