عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم سفارش غذای آنلاین از دیدگاه مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

درحالی‌که تجارت الکترونیک به‌سرعت در حال رشد است صنعت غذا نیز جایگاه خود را در این محدوده در حال رشد پیداکرده است. امروزه با مطرح‌شدن الگوهای جدید کسب‌وکار، تعاریف سنتی بازاریابی دگرگون‌شده است. بازاریابی یکی از سیستم‌های سازمانی و یا یکی از مهم‌ترین فرآیندهای سازمان‌های تجاری در جهت دستیابی به اهداف و ارضای نیازهای مصرف‌کنندگان است ازاین‌رو تحولات عصر ارتباطات در قالب تأثیرات ناشی از توسعه‌ی تجارت الکترونیک موجب تغییرات چشمگیری در بازاریابی شده است. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نگرش مصرف‌کنندگان رستوران‌ها در خصوص خرید اینترنتی غذا است. در خصوص جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های تخصصی به‌منظور احصاء سایر عوامل یا شاخص‌هایی که در مبانی نظری کمتر به آن اشاره‌شده و پرسشنامه به‌منظور نظرسنجی از جامعه آماری هدف تهیه‌شده است. این پرسشنامه شامل 33 سؤال است. تعداد نمونه آماری 384 نفر است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های این تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می‌گردد. نتیجه فرضیه‌های پژوهش نشان داد 6 فرضیه تائید یک فرضیه نیز رد شد. فرضیه‌های مربوط به تأثیر معنادار و مثبت آسانی روند سفارش، سودمند بودن ادراک‌شده، نوآوری‌ها، ترفیعات و اعتماد در سفارش غذای آنلاین بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به سفارش غذای آنلاین و همچنین اثر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به سفارش غذای آنلاین بر رفتار مصرف‌کننده مورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه مربوط به تأثیر عوامل بیرونی بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به سفارش غذای آنلاین مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Consumer Perception in Online Food Ordering Systems

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Mohammadreza Asadollahi 2
1 Professor, Faculty of Economics and Management, University of Tarbiat Modares, Tehran.
2 MA, Business Management, Faculty of Economics and Management, University of Tarbiat Modares, Tehran.(Corresponding Author: mra.asadollahi@gmail.com)
چکیده [English]

While E-Commerce is growing rapidly in the world, food industry is also finding its position in this growing field. Today, with introduction of new business models, traditional marketing definitions are changed. Marketing is one of organizational systems and/or one of the most important processes of business organizations for gaining goals and satisfying consumer needs. Therefore, the age of communication developments, in the form of influences caused by E-commerce expansion, induced significant changes in marketing. The main aim of this research is to survey restaurant consumer attitudes toward food online shopping. This research, in terms of goal and methodology, is developmental-applied and descriptive-survey, respectively. Regarding data collection, specified interviews are used for extracting factors or indicators which are less mentioned in theoretical foundation. Also, questionnaire is developed to collect data from statistical population. Meanwhile, sample size is 384. To analyze data, Structural Equation Modeling is used. Finally, based on the obtained results, 6 research hypotheses are accepted while one is rejected. Hypotheses related to the positive and significant relationship between order trend, conceived utility, innovations, promotions and trust in online food ordering with consumer perceptions about online food ordering, and effect of consumer perceptions about online food ordering on consumer behavior are accepted. Hypothesis about the relation between external factors and consumer perception about online food ordering is rejected.v

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumer Perception
  • Online Shopping
  • Consumer Behavior
  • Online Food Ordering System
منابع
اسماعیلی، محمود رضا (1394). بررسی رابطه هوش سازمانی بر قابلیت یادگیری سازمانی. نشریه مدیریت فردا، دوره 5، شماره 44.
بخشنده، سمیه، رحمتی، محمدحسین. (1395). بررسی هم‌راستایی قابلیت‌ها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزایای هوش تجاری، مطالعه موردی، شرکت‌های کوچک و متوسط شهر تهران. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 8، شماره 1.
کریمی جشنی، جابر، مردانی، مجید، مردانی، حسین، مردانی، محسن، (1391). شناسایی عوامل و راهکارهای مناسب جهت ترغیب کارکنان با استفاده از فناوری‌های نوین در سازمان. نشریه مدیریت فردا، شماره 30، 1391.
Agha Muhammad Ali Khan, Nadia Amin, Nick Lambrou.) 2010(. Drivers and Barriers to Business Intelligence Adoption: A Case of Pakistan. European and Mediterranean Conference on Information Systems.
Aruldoss, M. Travis, M.L. & Venkatesan, P. (2015). A reference model for business intelligence to predict bankruptcy. Journal of Enterprise Information Management, 28(2), 186- 217.
Arefin, SH. Hoque, R. &Bao, Y. (2015). The impact of business intelligence on organizations effectiveness: an empirical study. Journal of System and Information Technology, 17(3): 263-285.
Antonella Ferrari, Cecilia Rossignoli, and Alessandro Zardini. (2011). Enabling Factors for SaaS Business Intelligence Adoption: A Theoretical Framework Proposal. Information Technology and Innovation Trends in Organizations, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Betsy H. Sparks, Jack T. McCann. (2015). Factors influencing business intelligence system use in decision making and organizational performance, Sustainable Strategic Management, 5(1), 121-135.
Denis Pedyash, Sergey Kokin, Alexey V. Belov, Tienan Wang, Chunsheng Shi. (2013). The Influence of Organizational Structure On The Business Intelligence Implementation Process (Focused in Canadian And Russian Enterprises Based in China), Advances in information Sciences and Service Sciences(AISS), 5(7), 58-72.
Emil Badilescu- Buga. (2013). Knowledge behavior and social adoption of innovation, Information Processing and Management, 49(1), 902–911.
Hsinchun Chen, Roger H. L. Chiang, Veda C. Storey. (2012). Business Intelligence and analytics: From Big Data To Big Impact, MIS Quarterly,36(4), 1165-1188.
Joyce D. Jackson, Mun Y. Yi, Jae S. Park. (2013). An empirical test of three mediation models for the relationship between personal innovativeness and user acceptance of technology. Information & Management, 50(3), 154–161.
Jalonen, H. &Lönnqvist, A. (2009). Predictive business fresh initiative or old wine in a new bottle. Management Decision, 47(10), 1595-1609.
Kaashief Hartley, Lisa F Seymour. (2011). Towards a framework for the adoption of Business Intelligence in public sector organizations: the case of South Africa, Business Intelligence Conference.
Maira Petrinia,Marlei Pozzebon. (2009). Managing sustainability with the support of business intelligence: Integrating socio-environmental indicators and organizational context, Journal of Strategic Information Systems.
Olszak, C. M. & Ziemba, E. (2010). Business performance management for competitive advantage in the information economy. Journal of Internet Banking and Commerce, 15(3): 93-104.
Olszak, C. M. &Ziemba, E. (2012). Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems in Small and Medium. Journal of Information, Knowledge, and Management, 7(2), 2-10.
ÖyküIşık, Mary C. Jones b, Anna Sidorova. (2013). Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments. Information & Management, 50(3), 13–23.
Olawale Adelakun, Thomas Kemper. (2010). Software-as-a-Service Business Intelligence: Adoption Criteria and Business Value. Master 's Thesis in Informatics.
Paul Hawking, Susan Foster, Andrew Stein. (2008). The adoption and use of business intelligence solutions in Australia, Intelligent Systems Technologies and Applications, 4(2), 33-49.
Sutee Sujitparapitaya, Ashraf Shirani, MaluRoldan. (2012). Business Intelligence Adoption in Academic Administration: an Empirical Investigation. Information Systems, 13(2), 112-122.
Suresh Malladi, Stephen M. Ross. (2013). Adoption of Business Intelligence & Analytics in Organizations – An Empirical Study of Antecedents. Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, August 15-17.
Suresh Malladi, M.S. Krishnan. (2014). Determinants of Usage Variations of Business Intelligence & Analytics in Organizations–An Empirical Analysis. PhD Thesis School of Business University of Michigan, Ann Arbor, USA.
Singha Chaveesuk. (2010). The Determinants of the Adoption and Application of Business Intelligence: An ERP Perspective. A Thesis Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy, School of Management and Information Systems Faculty of Business and Law Victoria University.
Scholz, Patrick, Schieder, Christian, Kurze, Christian, Gluchowski, Peter, Boehringer, Martin. (2012). Benefits and Challenges of Business Intelligence Adoption in Small and Medium-Sized Enterprises. 18th European Conference on Information Systems.
Saji K. Mathew. (2012). Adoption of business intelligence systems in Indian fashion retail. Business Information Systems, 9(3), 125-139.
Thiagarajan Ramakrishnan, JibanKhuntia, Abhishek Kathuria, Terence Saldanha. (2016). Business Intelligence Capabilities and Effectiveness: An Integrative Model.49th Hawaii International Conference on System Sciences.
William Yeoh, AlešPopovic. (2016). Extending the Understanding of Critical Success Factors for Implementing Business Intelligence Systems, Journal of the Association for Information Science and Technology.
William Yeoh, Andy Koronios. (2010). Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, Journal of computer information systems, 50(3), 23-32.
Yuantao Jiang. (2009). A Conceptual Framework and Hypotheses for the Adoption of E-business Intelligence, International Colloquium on Computing, Communication, Control and Management.