مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران.

2 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

در بازارهای رقابتی امروز، شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای از اجتماعات برند آنلاین به‌عنوان ابزار بازاریابی استفاده می‌کنند. آن‌ها به‌منظور حفظ مشتریان وفادار، با هم خلقی ارزش برند بین خود و به­ویژه مشتریانشان در این جوامع تلاش دارند. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش میانجی تعهد به اجتماع برند آنلاین در ارتباط بین هم خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین و وفاداری به برند است. جامعه آماری مشتریان برند عضو شبکه‌های اجتماعی و نمونه­گیری تصادفی ساده به تعداد 392 نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه­های الکترونیک با استفاده از نرم‌افزارهای "ایموس" و "اس پی اس اس" تحلیل گردید. نتایج نشان داد که هم خلقی ارزش در اجتماع برند آنلاین بر وفاداری به برند با میانجی‌گری جزئی تعهد به اجتماع برند آنلاین تأثیر معنادار دارد و 1/21 درصد از اثر کل توسط متغیر میانجی تبیین شد. تعهد به اجتماع برند آنلاین بر وفاداری به برند تأثیر معنادار دارد. همچنین اثرات میانجی تعهد به برند و کیفیت رابطه برند مورد تأیید قرار نگرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Online Brand Community Commitment in the Relationship Between Online Brand Community Value Co-creation and Brand Loyalty

نویسندگان [English]

  • Masoud Simkhah 1
  • Elaheh Mohamadkhani 2

1 Assistant Prof. Management Department, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran

2 Master of Science in Allameh Tabatabai University of Tehran

چکیده [English]

In today’s competitive markets, companies are increasingly using online brand communities as marketing tools. In order to maintain loyal customers, companies are trying to co-create values between themselves and in particular their customers in these communities. The purpose of this survey is to explain the mediating role of online brand community commitment in the relationship between online brand community value co-creation and  brand loyalty. The statistical population consisted of brand customers of social network members. Using simple random sampling technique, 392 people were selected. The electronic questionnaires were analyzed by AMOS and SPSS. The results showed that online brand community value co-creation had a significant effect on brand loyalty with a partial mediation of online brand community commitment and 21.1% of the total effect was explained by the mediating variable. Also, online brand community commitment had a significant effect on brand loyalty. However, the effects of the mediating variable on brand commitment and brand quality were not confirmed.
 
In today’s competitive markets, companies are increasingly using online brand communities as marketing tools. In order to maintain loyal customers, companies are trying to co-create values between themselves and in particular their customers in these communities. The purpose of this survey is to explain the mediating role of online brand community commitment in the relationship between online brand community value co-creation and  brand loyalty. The statistical population consisted of brand customers of social network members. Using simple random sampling technique, 392 people were selected. The electronic questionnaires were analyzed by AMOS and SPSS. The results showed that online brand community value co-creation had a significant effect on brand loyalty with a partial mediation of online brand community commitment and 21.1% of the total effect was explained by the mediating variable. Also, online brand community commitment had a significant effect on brand loyalty. However, the effects of the mediating variable on brand commitment and brand quality were not confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Online Brand Community
  • Loyalty
  • Value Co-creation
 
-         اقبالی،اکرم.؛ نایب زاده، شهناز.؛ دهقان دهنوی، حسن. (1393). بررسی تأثیر جامعه برند در ویژگی‌های برند. مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 6(4)، 730-709.
-         خداداد حسینی، سید حمید.، سمیعی، نیلوفر.، و احمدی، پرویز.(1397). تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر رفتار مصرف‌کنندگان؛ بررسی نقش ارزش ویژه برند، کیفیت رابطه برند و نگرش نسبت به برند. مطالعات مصرف‌کننده، 5(1)، 59-37.
-         دالوند، آذین.، سیم خواه، مسعود.، و جعفری، داوود.(1397). تأثیر ویژگی‌های جامعه برند آنلاین بر وفاداری برند با میانجیگری دلبستگی مشتری و تعدیل گری جنسیت. فصلنامه مدیریت کسب‌وکار هوشمند.
-         دهدشتی شاهرخ، زهره.، تقوی فرد، محمدتقی.، کریمی علویجه، محمدرضا.، و پورسعید، محمدمهدی.(1393). الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت در جوامع مجازی برند. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(9)، 24-1.
-         شیر خدایی، میثم.، و فقیه نصیری، بشری.(1396). تبیین نقش دلبستگی به برند در ایجاد تعهد و وفاداری مشتریان: مورد مطالعه هنر صنعت فرش دستباف ایران. دو فصلنامه انجمن علمی فرش ایران، 58-37.
-         عبدالوند، محمدعلی.، و هنری شریف، الهام.(1395). شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری(برند) در رسانه‌های اجتماعی. مجله مدیریت توسعه و تحول، 24، 80-69.
-         فرجام فرد، راضیه.، و شاه‌طهماسبی، اسماعیل. (1395). بررسی پیشایندها و پیامدهای مؤثر بر مشارکت اعضا در اجتماع مجازی برند در ایران (موردمطالعه: اجتماع مجازی برند الیت).  مدیریت برند، 3(5)، 119-150.‎
-         کشوری،مریم.، عبداللهی،محمدصادق. (1392). تقویت وفاداری مشتریان کتابخانه‌ها با استفاده از رسانه‌های اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24(1)، 93-76.
-         مظفری، حمید.(1393). تأثیر جامعه برند در شبکه‌های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری مشتریان به برند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
-         موسی خانی، محمد.، حقیقی، محمد.، و ترک‌زاده، سمانه.(1391). ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش در صنعت بانکداری کشور(بانک‌های خصوصی). مدیریت بازرگانی، 4(2)، 164-147.
-         ونوس، داور.، و ظهوری، بهاره.(1390). بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه. نشریه مدیریت بازرگانی، 3(8)، 172-149.
-       Aaker, D. A. (1992). The value of brand equity. Journal of business strategy, 13(4), 27-32.
-       Algesheimer, R., Dholakia, U. M., & Herrmann, A. (2005). The social influence of brand community: Evidence from European car clubs. Journal of marketing69(3), 19-34.
-       Andreu, L., Sánchez, I., & Mele, C. (2010). Value co-creation among retailers and consumers: New insights into the furniture market. Journal of Retailing and Consumer Services, 17(4), 241-250.
-       Balakrishnan, B. K., Dahnil, M. I., & Yi, W. J. (2014). The impact of social media marketing medium toward purchase intention and brand loyalty among generation Y. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 177-185.
-       Baldinger, A. L., & Rubinson, J. (1996). Brand loyalty: the link between attitude and behavior. Journal of advertising research, 36(6), 22-35.
-       Benson, C., & Hedrén, M. (2013). Online Brand Communities-a Route to Brand Loyalty?.
-       Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B., & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of business research, 66(1), 105-114.
-       Brown, E. (2010). How implementing social media strategies (the right way) attracts customer loyalty. The Faculty of the Public Communication Graduate Program School of Communication American University Washington, DC, 1-39.
-       Carlson, B. D., Suter, T. A., & Brown, T. J. (2008). Social versus psychological brand community: The role of psychological sense of brand community. Journal of Business Research, 61(4), 284-291.
-       Chang, H. H., & Chuang, S. S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & management48(1), 9-18.
-       Chen, G. L., Yang, S. C., & Tang, S. M. (2013). Sense of virtual community and knowledge contribution in a P3 virtual community: Motivation and experience. Internet Research, 23(1), 4-26.
-       Chiu, H. C., Hsieh, Y. C., Li, Y. C., & Lee, M. (2005). Relationship marketing and consumer switching behavior. Journal of Business Research, 58(12), 1681-1689.
-       Choi, D., & Kim, J. (2004). Why people continue to play online games: In search of critical design factors to increase customer loyalty to online contents. CyberPsychology & behavior, 7(1), 11-24.
-       Dubois, T., & Westerhausen, U. (2011). Brand loyalty creation within online brand communities. A Research Study by Copenhagen Business School, Copenhagen. Retrieved from http://citeseerx. ist. psu. edu/viewdoc/download.
-       Duncan, T., & Moriarty, S. E. (1998). A communication-based marketing model for managing relationships. The Journal of marketing, 1-13.
-       Erkmen, E., & Hancer, M. (2015). Linking brand commitment and brand citizenship behaviors of airline employees:“The role of trust”. Journal of Air Transport Management, 42, 47-54.
-       Erdoğmuş, İ. E., & Cicek, M. (2012). The impact of social media marketing on brand loyalty. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 1353-1360.
-       Gamboa, A. M., & Gonçalves, H. M. (2014). Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook. Business Horizons, 57(6), 709-717.
-       Gebauer, H. (2008). Identifying service strategies in product manufacturing companies by exploring environment–strategy configurations. Industrial marketing management, 37(3), 278-291.
-       Gummesson, E. (2007). Exit services marketing-enter service marketing. Journal of customer behaviour, 6(2), 113-141.
-       Hollebeek, L. D., & Brodie, R. J. (2009). Wine service marketing, value co-creation and involvement: research issues. International Journal of Wine Business Research21(4), 339-353.
-       Hsieh, P. L., & Wei, S. L. (2017). Relationship formation within online brand communities: Bridging the virtual and the real. Asia Pacific Management Review22(1), 2-9.
-       Huang, C. C., Fang, S. C., Huang, S. M., Chang, S. C., & Fang, S. R. (2014). The impact of relational bonds on brand loyalty: the mediating effect of brand relationship quality. Managing Service Quality, 24(2), 184-204.
-       Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., & Hudson, R. (2015). The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees. Tourism Management47, 68-76.
-       Hur, W. M., Ahn, K. H., & Kim, M. (2011). Building brand loyalty through managing brand community commitment. Management Decision, 49(7), 1194-1213.
-       Huang, M. H. (2015). The influence of relationship marketing investments on customer gratitude in retailing. Journal of Business Research68(6), 1318-1323.
-       Jang, H., Olfman, L., Ko, I., Koh, J., & Kim, K. (2008). The influence of on-line brand community characteristics on community commitment and brand loyalty. International Journal of Electronic Commerce, 12(3), 57-80.
-       Kim, J. W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K. (2008). It takes a marketplace community to raise brand commitment: the role of online communities. Journal of Marketing Management24(3-4), 409-431.
-       Kim, A. J., & Ko, E. (2012). Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. Journal of Business Research, 65(10), 1480-1486.
-       Laroche, M., Habibi, M. R., Richard, M. O., & Sankaranarayanan, R. (2012). The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty. Computers in Human Behavior, 28(5), 1755-1767.
-       Lim, J. S., Hwang, Y., Kim, S., & Biocca, F. A. (2015). How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment. Computers in Human Behavior, 46, 158-167.
-       Lo, S. C. (2012). A study of relationship marketing on customer satisfaction. Journal of Social Sciences8(1), 91.
-       Lusch, R. F., Vargo, S. L., & O’brien, M. (2007). Competing through service: Insights from service-dominant logic. Journal of retailing, 83(1), 5-18.
-       Madupu, V. (2006). Online brand community participation: Antecedents and consequences. ProQuest.
-       Nambisan, S., & Baron, R. A. (2009). Virtual customer environments: testing a model of voluntary participation in value co‐creation activities. Journal of product innovation management, 26(4), 388-406.
-       Nikhashemi, S. R., Tarofder, A. K., Gaur, S. S., & Haque, A. (2016). The effect of customers’ perceived value of retail store on relationship between store attribute and customer brand loyalty: Some insights from Malaysia. Procedia Economics and Finance37, 432-438.
-       Nyadzayo, M. W., Matanda, M. J., & Ewing, M. T. (2016). Franchisee-based brand equity: The role of brand relationship quality and brand citizenship behavior. Industrial Marketing Management52, 163-174.
-       Nyadzayo, M. W., Matanda, M. J., & Ewing, M. T. (2015). The impact of franchisor support, brand commitment, brand citizenship behavior, and franchisee experience on franchisee-perceived brand image. Journal of Business research68(9), 1886-1894.
-       Oliver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty?. the Journal of Marketing, 33-44.
-       Peng, L. Y., & Wang, Q. (2006). Impact of relationship marketing tactics (RMTs) on switchers and stayers in a competitive service industry. Journal of Marketing Management, 22(1-2), 25-59.
-       Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creation experiences: The next practice in value creation. Journal of interactive marketing18(3), 5-14.
-       Raïes, K., Mühlbacher, H., & Gavard-Perret, M. L. (2015). Consumption community commitment: Newbies' and longstanding members' brand engagement and loyalty. Journal of Business Research, 68(12), 2634-2644.
-       Raj G. Javalgi, R., & Moberg, C. R. (1997). Service loyalty: implications for service providers. Journal of services marketing, 11(3), 165-179.
-       Schau, H. J., Muñiz Jr, A. M., & Arnould, E. J. (2009). How brand community practices create value. Journal of marketing73(5), 30-51.
-       Smit, E., Bronner, F., & Tolboom, M. (2007). Brand relationship quality and its value for personal contact. Journal of business research, 60(6), 627-633.
-       Tuškej, U., Golob, U., & Podnar, K. (2013). The role of consumer–brand identification in building brand relationships. Journal of business research, 66(1), 53-59.
-       Ueda, K., Takenaka, T., & Fujita, K. (2008). Toward value co-creation in manufacturing and servicing. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 1(1), 53-58.
-       Ulaga, W., & Eggert, A. (2006). Relationship value and relationship quality: Broadening the nomological network of business-to-business relationships. European Journal of marketing, 40(3/4), 311-327.
-       Valta, K. S. (2013). Do relational norms matter in consumer-brand relationships?. Journal of Business Research, 66(1), 98-104.
-       Wirtz, J., Den Ambtman, A., Bloemer, J., Horváth, C., Ramaseshan, B., Van De Klundert, J., ... & Kandampully, J. (2013). Managing brands and customer engagement in online brand communities. Journal of service Management, 24(3), 223-244.
-       Woodside, A. G., Golfetto, F., & Gibbert, M. (2008). Customer value: theory, research, and practice. In Creating and managing superior customer value (pp. 3-25). Emerald Group Publishing Limited.
-       Yi, Y., & Gong, T. (2013). Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research66(9), 1279-1284.
-       Zaglia, M. E. (2013). Brand communities embedded in social networks. Journal of business research66(2), 216-223.
-       Zehir, C., Şahin, A., Kitapçı, H., & Özşahin, M. (2011). The effects of brand communication and service quality in building brand loyalty through brand trust; the empirical research on global brands. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1218-1231.
-       Zhang, X., & Chen, R. (2008). Examining the mechanism of the value co-creation with customers. International Journal of Production Economics, 116(2), 242-250.
-       Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C., & Zhou, N. (2012). How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms. Journal of Business research, 65(7), 890-895.