دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، زمستان 1397 
5. بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل

صفحه 137-160

10.22054/ims.2019.9722

محمدرضا سعدی؛ یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور؛ حیدر عباس پور


6. طراحی مدل تسهیم دانش در پروژه‌ها با رویکرد تحلیلی

صفحه 161-191

10.22054/ims.2019.9720

محمدهادی خراشادیزاده؛ حسن مهرمنش؛ جلال حقیقت منفرد