دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1397 

مقاله پژوهشی

1. مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی

صفحه 5-40

10.22054/ims.2018.9740

محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی