مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی دانشجویان

سید سعید میرواحدی؛ داود حسین‌پور؛ احسان سلطان محمدلو

دوره 8، شماره 29 ، آبان 1398، ، صفحه 35-60

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2019.10375

چکیده
    این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه پرداخته است. مؤلفه‌های قصد کارآفرینانه در پژوهش حاضر، برگرفته از مدل قصد کارآفرینانه لینان؛ است که شامل نگرش نسبت به رفتارهای کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و خودباوری می‌شود. تحقیق حاضر کمّی، -کاربردی بودهو ، روش پژوهش آن توصیفی است.  و در این پژوهش ...  بیشتر

پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی

زهره دهدشتی شاهرخ؛ پدرام بهیار

دوره 6، شماره 21 ، مهر 1396، ، صفحه 33-64

http://dx.doi.org/10.22054/ims.2018.8511

چکیده
  vجوامع مجازی با توجه به امکانات فراهم‌شده در محیط وب و دسترسی وسیعی که به مصرف‌کننده دارد بر فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکار بسیار تأثیرگذار هستند، بنابراین بررسی پیش‌زمینه‌ها و پیامدهای مشارکت مصرف‌کنندگان در جوامع مجازی می‌تواند از جنبه‌های شناختی رفتار مصرف‌کننده، در این محیط رقابتی حائز اهمیت باشد. هدف این تحقیق بررسی پیش‌زمینه‌ها ...  بیشتر