مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1  عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران. (نویسنده مسئول)؛ mirvahedi@atu.ac.ir

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت دولتی، شهری و کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 کارشناس ارشد، کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

 
این تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه پرداخته است. مؤلفه‌های قصد کارآفرینانه در پژوهش حاضر، برگرفته از مدل قصد کارآفرینانه لینان؛ است که شامل نگرش نسبت به رفتارهای کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و خودباوری می‌شود. تحقیق حاضر کمّی، -کاربردی بودهو ، روش پژوهش آن توصیفی است.  و در این پژوهش از پرسشنامه به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، با استفاده از آزمون‌های ، تحلیل عاملی و معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای تحلیلی " اس پی اس اس"و" لیزرل" مورد تجزیه‌وتحلیل و برازش قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد که رابطه بین شبکه‌های‌ اجتماعی با قصد کارآفرینانه و مؤلفه‌های آن به‌خوبی معنادار است بوده و متغیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینی و مؤلفه‌های آن تأثیر دارد.از بین مؤلفه های مورد بررسی، بیشترین تأثیر و معناداری به‌ ترتیب برای مؤلفه‌های خودباوری کارآفرینانه، هنجارهای اجتماعی و نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه است. درنهایت با آزمون‌های تحلیل ساختاری و مدل معادلات ساختاری تمام فرضیات پژوهش تأیید شدند.
ا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Media on Entrepreneurship Intention

نویسندگان [English]

  • Seyyed Saeid Mirvahedi 1
  • Davood Hoseinpour 2
  • Ehsan Soltan Mohammadlou 3

1  Faculty Member, Department of Public Administration, Urban and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran. (Corresponding Author: mirvahedi@atu.ac.ir)

2  Faculty Member, Department of Public Administration, Urban and Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran.

3 MSc, Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran.

چکیده [English]

 
The present study seeks to evaluate the effect of social media on people's entrepreneurial intention. In this study, the components of entrepreneurial intention are derived from the Linan’s Entrepreneurial Intention Model. These components include attitudes towards entrepreneurial behaviors, social norms, and self-belief. The present study is quantitative and the research method is descriptive. In this research, questionnaire was used for data collection.  Students of Allameh Tabatabaei University in Tehran are samples of the study. Gathered data was analyzed by using t-test, factor analysis, and structural equation model with SPSS and LISREL software. Results showed that there was a significant relationship between social media and entrepreneurial intention and its components. Furthermore, social media strongly influences entrepreneurial intention and its components. Moreover, the most significant impacts were related to entrepreneurial self-belief, social norms, and attitudes towards entrepreneurial behavior, respectively. Finally, all hypotheses were confirmed by structural analysis and structural equation modeling.
 ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social Media
  • Entrepreneurial Intention
  • Attitude
  • Social Norms
  • Self-Belief
ایمانی، عبدالمجید، حسینی فر، اعظم، مبارکی، مسلم. (1396). تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‌های دانش‌بنیان. مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 6 (22).
خسروشاهی، حبیب؛ آذرگون، نسرین (1392). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی (فیس‌بوک) بر هویت اجتماعی (موردمطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات رسانه‌ای، 8(21)، 1 -20.
زالی، محمدرضا؛ شات، توماس؛ کردناییج، اسدالله؛ نجفیان، مینا (1391). تأثیر شبکه اجتماعی بر عملکرد کسب‌وکار: اثر تعدیل‌کنندگی الگوی نقش و انگیزه کارآفرینانه. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 16(2)، 91-111.
عدلی پور، صمد؛ قاسمی؛ وحید؛ میرمحمدتبار، سیداحمد (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان. تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 1 - 28.
قلی زاده خواجه، فاطمه (1391). رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با سلامت اجتماعی دانشجویان: دانشجویان دختر ساکن خوابگاه سلامت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
محمدی الیاسی، قنبر؛ رکنی، ندا؛ طیبی، سید کمیل (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. نشریه توسعه کارآفرینی، 3(11)، 26-7.
هاشمی نکو، سید علیرضا (1390). تأثیر شبکه اجتماعی و سرمایه انسانی بر استراتژی تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Akram, W., & Kumar, R. (2017) A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society, International Journal of Computer Sciences and Engineering, 5)10(, pp. 349-353.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook friends: Social capital and college students' use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.
Entrialgo, M., & Iglesias, V. (2018). Are the Intentions to Entrepreneurship of Men and Women Shaped Differently? The Impact of Entrepreneurial Role-Model Exposure and Entrepreneurship Education. Entrepreneurship Research Journal, 8(1).
Gaudin, S. (2011). Twitter, Facebook become lifelines after Japan Quake. Computerworld, 11.
Kadushin, C. (2012). Understanding social networks: Theories, concepts, and findings. Oxford: Oxford University Press.
Kerr, W. R., & Mandorff, M. (2015). Social networks, ethnicity, and entrepreneurship (No. w21597). National Bureau of Economic Research.
Kin, W. H. (2015). Social media marketing and its influence on international entrepreneurship (Doctoral dissertation).
Lakovleva, T.; Kolvereid, L.; Stephan, U.; (2011); Entrepreneurial intentions in developing and developed countries; Emerald Insight; Education + Training; 53 (5); 353-370.
Liñán, F. (2004). Intention-based models of entrepreneurship education. Piccolla Impresa/Small Business, 3(1), 11-35.
Linan, F. (2008). Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 257-272.
Liñán F & Chen Y-W, 2006. "Testing the Entrepreneurial Intention Model on a Two-Country Sample," Working Papers 0607, Departament Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona, revised Jul 2006.
Ozgen, E & Baron, R. A (2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effects of mentors, industry networks, and professional forums. Journal of Business Venturing, 22(2), 174-192.
Shapero, A. (1985). The entrepreneurial event. College of Administrative Science, Ohio State University.
Seroka-Stolka, O., & Tomski, P. (2014). Internet social media and international entrepreneurial intentions. In Proceedings of the Wei International Academic Conference.
Srinivasan, A., & Venkatraman, N. (2018). Entrepreneurship in digital platforms: A network‐centric view. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 54-71.
Yermolayeva.Y.A, Pempek.T.A & Calvert.S.L; (2009). College students' social networking experiences on Facebook. Journal of Applied Developmental Psychology 30; 227-238.
Zafar, M. J., Yasin, G., & Ijaz, M. (2013). Social networking a source for developing entrepreneurial intentions among entrepreneurs: a case of multan. Asian Economic and Financial Review, 2(8), 1072.
 
 
 
 
 
 
 
ای