نقش پیاده‌سازی چارچوب‌های مدیریت خدمات و امنیت در تداوم خدمات فناوری اطلاعات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات،دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.(نویسنده مسئول)؛ jafarnezhad.sany@gmail.com

2 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران


عنوان مقاله [English]

The Role of Implementation of Service Management and Security Frameworks in Information Technology Service Continuity

نویسندگان [English]

  • Soheila Jafarnezhad 1
  • Mohammad Reza Taghva 2
1 Ph.D. Student, IT Management, faculty of management and accounting, Allameh Tabataba'i, University, Tehran (Corresponding Author: Jafarnezhad.sany@gmail.com
2 Faculty Member, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran