ارتباط میان حاکمیت پروژه و حاکمیت فناوری اطلاعات و اثر آن بر عملکرد پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.(نویسنده مسئول)؛ m.joneidi@atu.ac.ir

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در کسب‌وکارهای امروزی، پروژه‌ها به‌عنوان بخش مهمی از عملیات کسب‌وکار تلقی می‌شوند؛ بنابراین، موفقیت پروژه‌ها تأثیر مستقیمی بر موفقیت شرکت‌ها دارد؛ بنابراین محققان و متخصصان در تلاش بوده‌اند تا با پیشنهاد و پیاده‌سازی روش‌های مدیریت پروژه، عملکرد پروژه را بهبود بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ‌گویی به این سؤال که چگونه می‌توان از طریق لحاظ نمودن حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه، عملکرد پروژه را بهبود بخشید، به رشته تحریر در آمده است. پژوهش با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» با نمونه‌ای متشکل از 183 نفر از کارکنان بانک ملت و با ابزار پرسشنامه و از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای Smart PLS و SPSS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هم حاکمیت فناوری اطلاعات و هم حاکمیت پروژه اثر مثبتی بر عملکرد پروژه می‌گذارند. این یافته‌ها شواهدی را برای متخصصان مدیریت پروژه فراهم می‌آورد، مبنی بر این‌که حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه بخشی از راهبرد عملیاتی در تسهیل بخشیدن به موفقیت پروژه‌ها هستند. این پژوهش همچنین اهمیت همسویی راهبردی بین حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت پروژه در تقویت عملکرد پروژه را نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Project Governance and Information Technology Governance and its Impact on Project Performance

نویسندگان [English]

  • Mahdi Joneidi Jafari 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • Mohammad Reza Taghva 3
1 Ph.D. of IT Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran.(Corresponding Author: m.joneidi@atu.ac.ir)
2 Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran.
3  Faculty Member, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran.
چکیده [English]

 
In today's business, projects are considered as an important part of business operations. Thus, the success of projects has a direct impact on the success of the firm. Researchers and practitioners have been attempting to improve project performance by suggesting and implementing several project management methods and methodologies. The present research is written to answer the question of how to improve Project performance through the consideration of information technology governance and project governance. The research was conducted using a descriptive-survey research method with a sample of 183 employees of Mellat Bank, using a questionnaire, and using structural equation modeling method, using Smart PLS and SPSS software for analyzing data. The research results indicate that both information technology governance and project governance have a positive impact on project performance. These findings provide evidence for project management professionals that information technology governance and project governance are part of an operational strategy to facilitate project success. This research also highlights the importance of strategic alignment between governance and project governance in enhancing project performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Governance
  • Information Technology Governance
  • Project Performance
  • Strategic Alignment