طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد داده‌-بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 گروه مدیریت،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهیدچمران اهواز ، اهواز ، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران.

چکیده

سازمان‌ها با مشکلات متفاوتی در استفاده بهینه از داده‌ها مواجه‌اند. هوشمندی کسب‌وکار به‌خوبی سازمان‌ها را در این امر یاری می‌کند. این مقاله مبتنی بر پژوهش کیفی است که با استفاده از استراتژی نظریه‌پردازی داده بنیاد به طراحی مدل هوشمندی کسب‌وکار در شرکت‌های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می‌پردازد. به همین منظور با 13 تن از مدیران و خبرگان مهندسی/فناوری پتروشیمی به‌عنوان نمونه و به روش نیمه ساختاریافته مصاحبه انجام شد و متون مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پس از طراحی به روش دلفی مورد ارزیابی مشارکت‌کنندگان و تأیید آنان قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق مدلی را ارائه می‌دهد که به انگیزه‌های روی آوردن به هوشمندی کسب‌وکار و عوامل مؤثر بر آن می‌پردازد و به شرکت‌های پتروشیمی منطقه در پیاده‌سازی موفق هوشمندی کسب‌وکار، تصمیم‌گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به سازمانی هوشمند کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a business intelligence model using Grounded Theory approach

نویسندگان [English]

  • Farajallah Rahimi 1
  • Mohammad hassan baghalinejad shooshtari 2
  • mahdi nadaf 3
1 management department , Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz Iran.
2 Managament, department, Faculty of Economics and Social sciences,Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz Iran.
3 Management Department, Faculty of Economics and Social science, sciences,Shahid Chamran University of Ahvaz Ahvaz Iran.
چکیده [English]


Organizations face different problems in the optimal use of data. Business intelligence helps organizations achieve that. This article is based on the qualitative research, using Grounded Theory approach, and it aims to design a business intelligence modelin petrochemical companies located in Mahshahr Special Economic Zone. In this study, 13 executives/experts were interviewed as a sample using semi-structured method and the collected data were analyzed with the open coding, axial and selective stages. and the model was tested and confirmed by the interviewers using the Delphi method. The results of this research provide a model the petrochemical companies, the motivations and the factors affecting successful implementation of Business Intelligence, transition into an intelligent enterprise, and optimized decision-making in all areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Business intelligence model
  • Factors affecting intelligence
  • Grounded Theory approach
  • Implement business intelligence
انصاری، رضا. خجسته، نازنین. عابدی شربیانی، عالی اکبر. (1393). بررسی عوامل تکنولوژیک، سازمانی، فرآیندی و کسب‌وکار مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم هوشمند کسب‌وکار در شرکت‌های خدمات اینترنتی موردمطالعه شرکت شاتل. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 4(4): 166-143.
توربان، اِفرایم. (1393). هوش تجاری: یک رویکرد مدیریتی. ترجمه شهریار محمدی، هما زاهدپاشا، مهسا نجفی. تهران: انتشارات دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی. (تاریخ انتشار زبان‌اصلی: 2011).
جوادین، سیدرضا. اسفیدانی، رحیم. (1388). بازاریابی صنعتی. تهران: انتشارات زمزمه نور.
حسینی، روح‌الله. سرمد، مجید. جباری نوقابی، مهدی. (1392). داده‌کاوی در R با استفاده از بسته Rattle. اندیشه آماری. 18(1): 29-17.
خدائی، عطیه. کریم زادگان مقدم، داود. (1393). امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش تجاری در صنعت بیمه. پژوهشنامه بیمه. 29(4): 187-165.
دانائی فرد، حسن. امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت. 1(2). 97-69.
دهقانی، مسعود. یعقوبی، نورمحمد. موغلی، علی‌رضا. وظیفه، زهرا. (1398). ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش. فصلنامه رهیافت نو در مدیریت آموزشی، 1(1): 139- 109.
ذوالفقاریان، محمدرضا. لطیفی، میثم. (1390). نظریه‌پردازی داده بنیاد باNvivo8. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
رضایی، صلاح. میرعابدینی، سیدجواد. ابطحی، عطاءالله. (1397). عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی هوشمندی کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 6(23)، 82-33.
زارعی، بهنوش. زارعی، ژاله. (1397). اثر هوش تجاری بر عملکرد بانک‌های ایران (با تأکید بر شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها). فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه ابن‌سینا. 7(25)، 130-111.
طباطبائی نصب، سید محمد. مدنی، سمیرا. اشرفی عقدا، طاهره. (1396). تدوین الگوی جایگذاری نام تجاری با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 7(4)، 172-157.
عباسی اسفنجانی، حسین. دهکردی، لطف اله. (1394). طراحی مدل جامع تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد دلفی. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی. 75، 170-139.
قوچانی خراسانی، محمدمهدی. حسین پور، داود. محمود زاده، ابراهیم. الوانی، سید مهدی. (1397). شناسایی عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری با رویکرد داده‌بنیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب‌وکار هوشمند، 7(26)، 70-37.
مرتضایی، علی. سنگری، محمدصادق. نظری‌شیرکوهی، سلمان. رزمی، جعفر. (1397). بررسی تأثیر هوش تجاری بر فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه تجربی صنعت بانکداری. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(10)، 234-209.
هوسن، سیندی. (1392). هوش تجاری موفق. ترجمه آمنه علاقبندراد. تهران: انتشارات ناقوس. (تاریخ انتشار زبان اصلی: 2008).
Bahrami, M., Arabzad, M., & Ghorbani, M. (2012). Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 41(1), 160-167.
Bozic, K., & Vlado, D. (2019). Business intelligence and analytics for value creation: The role of absorptive capacity. International Journal of Information Management. 46(June), 93-103.
Caseiro, N., & Coelho, A. (2019). The influence of Business Intelligence capacity, network learning and innovativeness on startups performance. Journalofinnovationandknowledge. 4(3): 139-145.
Caseiro, N., & Coelho, A. (2018). Business Intelligence And Competitiveness: The Mediating Role Of Entrepreneurial Orientation. An International Business Journal. 28(1).213-226
Chaudhuri, S., Dayal, U., & Narasayya, V. (2011). An overview of business intelligence technology. Communications of the ACM. 54(8): 88-98
Colombelli, A., Krafft, J., & Quatraro, F. (2013). Properties of knowledge base and firm survival: Evidence from a sample of French manufacturing firms. Technological Forecasting and Social Change. 80(8), 1469–1483.
Foshay, N., & Kuzeimsky, C. (2014). Towards an implementation framework for business intelligence inhealthcare. International Journal of Information Management. 34(1), 20-27.
Gastaldi, L., Pietrosi, A., Lessanibahri, S., Paparell, M., Scaccianoce, A., Provenzale, G., Corso, M., & Gridelli, B. (2018). Measuring the maturity of business intelligence in healthcare: Supporting the development of a roadmap toward precision medicine within ISMETT Hospital. Technological Forecasting & Social Change. 128(March), 84-103.
Ghazanfari, M., Jafari, M., & Rouhani, S. (2011) A tool to evaluate the business intelligence of enterprise systems. Scientia Iranica. 18(6), 1579-1590.
Glaser, B., & Strauss, A. (2009). The Discovery of Grounded Theory: strategies for qualitative research. New Jersey: Transaction Publishers.
Oslzak, M., & Zeimba, E. (2012). Critical success factors for implementing business intelligence systems in small and medium enterprise on the example of upper Silesia, Poland. Interdisciplinary journal of information, knowledge and management. 7, 130-150.
Oslzak, M., (2014). Toward and understanding business intelligence. A dynamic capability-based framework for business intelligence. Computer Science and Information Systems. 2, 1103 1110.
Popovic, A., Puklavec, B., & Oliveira, T. (2018). Justifying business intelligence systems adoption in SMEs: Impact of systems use on firm performance. Industrial Management & Data Systems. 119(1), 210-228.
Power, D., (2001). Supporting Decision-Makers: An Expanded Framework. Informing Science Institute. 1(1), 431-436.
Torres, R., Sidorova, A., & Jones, M. (2018). Enabling Firm Performance through Business Intelligence and Analytics: a dynamic capabilities perspective. The Journal of Accepted Manuscript. 55(7), 822-839.

Yeoh, W., & Koronios, A. (2010). Critical Success Factors For Business Intelligence Systems. Journal of computer information systems. 50(3), 23-32.