مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات، دانشکده مدیرت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

در همه کشورها، نهاد یا نهادهایی موظف به حکمرانی در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات می‌باشند. در ایران نیز حکمرانی این حوزه به عهده چندین نهاد است که باید مجموعه متعاملی از عناصر و ارتباطات بین آن‌ها را در سطح ملی در نظر گرفت. هدف اصلی این مقاله تحلیل نهادی نظام حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور ایران بر پایه چرخه انسجام سیاست‌گذاری و بررسی چالش‌های موجود است. با مرور منابع و مراجع، یک مدل برای بررسی انسجام در سیاست‌گذاری استخراج شده است که بر پایه این مدل و با مطالعه وسیع مستندات و مصاحبه با خبرگان این حوزه، از طریق شناسایی نهادهای متولی در امر حکمرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و تبیین وظایف و نقش‌های کلیدی آن‌ها در جهت سیاست‌گذاری، به تحلیل وضعیت فعلی و چالش‌های نهادی در هر فاز این مدل پرداخته‌ایم. در انتهای مقاله پیشنهاد‌هایی برای غلبه بر این چالش‌های پیش رو ارائه کرده‌ایم.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Political Coherence Cycle in Information and Communication Technology Governance System in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad taghi taghavi fard 1
  • Zahra Vafadar 2
  • Mehdi Rahim 3
  • Mojtaba Aghaei 4

2 MSc of Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

3 Ph.D. of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

4  PhD student of Operations Research, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
 
In all countries, entity or entities are responsible for the governance in the field of Information and Communication Technologies (ICT). In Iran, the governance of this area is the responsibility of several institutions which they must consider a set of elements and their relationships at the national level. The main objective of this paper is to institutionally analyze Iran's ICT governance system based on the cycle of cohesion policy and reviewing the existing challenges. With the review of the literature, a model for cohesion policy has been extracted. Based on this model and extensive research in the literature and interviews with experts in this field and by identifying responsible institutions in the governance of ICT and explaining their key roles in making policies the current situation and institutional challenges in each phase of the model is analyzed. Finally, to overcome the challenges ahead, some suggestions are presented.
 
 
  


 


 
 
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Coherence
  • Governance
  • Information and Communication Technology (ICT)
دانایی‌فرد، حسن، 1390، "تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو"، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، شماره 10، صص 5-24
تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی: طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو
حاجی حسینی، حجت اله؛ محمدی، مهدی؛ عباسی، فرهاد و الیاسی، مهدی؛ 1390، "تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری. 4(1)، صص.33-48
United Nations, ESCAP, What is Good Governance? available from: http://www.unescap.org/resources/what-good-governance
Frank Hartwich Lessons for Agricultural Innovation Policies (2007), Innovation Systems Governance in Bolivia, International Food Policy Research Institute
DON L. ARNWINE. (2002). Effective governance: the roles and responsibilities of board members. Baylor University Medical Center Proceedings, 15, pp: 1-19.
J.K. Rowling (from the Harry Potter books), “The Functions of Governance”, part of Mosaic’s Project Knowledge Index, available from: http://www.mosaicprojects.com.au/ WhitePapers/WP1096_Six_ Functions_Governance.pdf
Economic Policy Unit,Office of the First Minister and Deputy First Minister, (2003), “A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland’What is Good Governance?
Innovation Systems Governance in Bolivia
Effective governance: the roles and responsibilities of board members
The Functions of Governance
A Practical Guide to Policy Making in Northern Irelan
Policy statement coherence: A methodological proposal to assess environmental public policies applied to water in Chile
Building Blocks for Policy Coherence for Development
Putting Policy Coherence forDevelopmentinto Perspective
Policy Coherence for Knowledge Society
Be Informed 4 - They really got it
OECD, 2005, governance of innovation system, Vol. 1: synthesis report, OECD publications, available from: http://www.oecd-ilibrary.org/ industry-andservices/ governance-of-innovationsystems_ 9789264011038 -en