دوره و شماره: دوره 4، شماره 16، تابستان 1395 

مقاله پژوهشی

1. تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

صفحه 1-33

10.22054/ims.2016.5147

محمدتقی تقوی فرد؛ زهرا وفادار؛ مهدی رحیمی؛ مجتبی آقایی