دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، زمستان 1394 
3. رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمندسازی کارکنان

صفحه 51-70

10.22054/ims.2016.4111

مهدی حلال‌ خور؛ حمیدرضا رضوی؛ سعید امامقلی زاده