دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، بهار 1395 

مقاله پژوهشی

1. پیش‌بینی میزان پذیرش خدمات جدید در بین کاربران اپراتورهای تلفن همراه

صفحه 1-28

10.22054/ims.2016.6854

سودابه نامدار زنگنه؛ آرزو قهقایی؛ فروزان ناصری