مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)؛ azamhosseinifar93@gmail.com

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستانزاهدان

چکیده

 
با توجه به این­که در دنیای رقابتی امروز، افزون بر عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی نیز می­تواند بر کسب‌وکارهای تأثیرگذار باشند؛ شبکه­های اجتماعی به‌منزله یک مشخصه اجتماعی، نیروی محرکه و پایه‌ای، برای انسجام اجتماعی در فعالیت­های کسب کارهای اینترنتی نقش بسیار مهمی دارند. هدف این مقاله بررسی تأثیر شبکه­های اجتماعی (محتوای روابط اجتماعی، ساختار روابط اجتماعی، منابع اجتماعی اطلاعات، شیوه انتقال اطلاعات) در توسعه کارآفرینی دیجیتالی (آنالیز فرصت، ایجاد و توسعه وب‌سایت، برنامه بازاریابی الکترونیکی، اجرا و توسعه تجارت الکترونیکی) است. جامعه آماری تحقیق شامل 70 نفر از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت­­های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان کرمان است که با ترکیب پرسشنامه­ها تعداد 35 پرسشنامه از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش ازنظر ماهیت، توصیفی ـ پیمایشی است و برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از نرم‌افزار (Spss) و معادلات ساختاری (Smart pls) استفاده‌شده است. نتایج نشان می­دهد که شبکه­های اجتماعی بر توسعه کارآفرینی دیجیتالی تأثیر مثبت و معناداری دارد و از بین ابعاد شبکه­های اجتماعی، محتوای روابط اجتماعی، شیوه انتقال اطلاعات، منابع اجتماعی اطلاعات دارای بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی دیجیتالی دارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of social networks on the development of digital entrepreneurship in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • Abdol Majid Imani 1
  • Azam Hosseinifar 2
  • Moslem Mobaraki 3

1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan

2 Graduate Student, Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan.(Corresponding Author: azamhosseinifar93@gmail.com)

3 Graduate Student, Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan Zahedan

چکیده [English]

According to in today's competitive world, in addition to economic factors, social factors also can affect businesses and social networks as a social characteristic, the driving force and basis for social cohesion in business activities online role important. The purpose of this paper is to examine the impact of social networking (content of social relations, the structure of social ties, community resource information, mode of data transfer) in digital entrepreneurship development (opportunity analysis, creation and website development, e-marketing application, implementation and development of e-commerce) have been investigated. The research population consisted of 70 managers and IT experts of knowledge societies based in Kerman province of science and technology. By collecting questionnaires, 35 questionnaires were selected as samples The research method in terms of nature, correlation and data analysis software (Spss) and SEM (Smart pls) is used. The results show that social networks has a significant positive impact on the development of digital entrepreneurship and the dimensions of social networks, content, social relations, ways of transmission of information, social information resource has the greatest impact on digital entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • entrepreneurship digital
  • knowledge-based companies
  • Kerman
. آقاجانی، حسینعلی، (1393)، «کارآفرینی و رقابت‌پذیری مهم‌ترین ویژگی­های شرکت‏های داش بنیان»، دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت‌پذیری، ص 11-1.
2. اسلانی، محمد، (1390)، کارآفرینی الکترونیکی (دیجیتالی) موتور توسعه اقتصاد دانش‌محور، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و اقتصاد ملی، ص 12009-1200.
3. ایرانی، مه لقا، حقیقی، محمد، (1392)، «تاثیر شبکه­های اجتماعی بر پایداری کسب وکار­های اینترنتی (با تاکید بر نقش میانجی قصد کارآفرینانه در شرکت­های اینترنتی درگاه بانک ملی)»، مجلع فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، دوره 5، شماره 4، ص 46-23.
4. رودساز، حبیب، ظریفیان، محمدرضا، صوفی، جعفر (1391)، «کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (کسب­وکار اینترنتی)»، اول، تهران، انتشارات دانش نگار.
5. زاهدی، فاطمه، (1393)، «شبکه­های اجتماعی مجازی»، همایش ملی پژوهش­های مهندسی رایانه»، ص 10-1.
6. زینتی، زهرا، جلالی، محمد مهدی، (1394)، «کارآفرینی دیجیتالی با رویکرد کسب وکار اینترنتی»، همایش ملی پژوهش­های مدیریت، ص 12-1.
7. طاهر خانی، نسرین، (1391)، «بررسی جایگاه اقتصاد شبکه در ایران»، اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری، ص 15-1.
8. کاووسی، سعیده، (1393)، «بررسی نقش شبکه­های اجتماعی در تشخیص فرصت­های کارآفرینانه»، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص 2.
9. محمدی الیاسی، قنبر، رکنی، ندا، (1390)، «نقش شبکه­های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی»، فصلنامه توسعه کارآفرینی، سال سوم، شماره 11، ص 26-7.
10. مشدئی، علی، (1390)، «تحلیل اثرات شبکه­های اجتماعی بر شناسایی فرصت­های کارآفرینی»، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم انسانی دانشگاه آزار اسلامی واحد سنندج، سال 6، شماره 15، ص 70.
11. میر شمسی، فاطمه، (1392)، «کارآفرینی دیجیتالی در بستر توسعه کسب­وکارهای مخاطره‌آمیز الکترونیکی»، دومین همایش فناوری اطلاعات، ص 6-1.
12. محمد زاده، علی‌رضا. (1393)، «نقش فناوری اطلاعات در ایجاد کارآفرینی و مزیت رقابتی»، همایش ملی کارآفرینی و رقابت‌پذیری، ص 11-1.
13. میر پارسا، ساناز. (1392)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در ایجاد و توسعه اثر بخش در کارآفرینی دیجیتالی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین، صنعت دانش محور، دانشگاه مازندران، ص 15-1.
14. وزیر زنجانی، حمید رضا. (1387)، کارآفرینی الکترونیکی چیست؟ اصول ایجاد یک شرکت در اقتصاد شبکه‌ای، مجله بررسی­های بازرگانی، شماره 33، ص 102-84.
15.Adler,P.S.&Kowen,S.W.(2002).Social Capital:Prospects For a new Concept. The academy of management Review,27(1),17-40.
16.Ardichvili، A، Cardozo، R & Ray، S.(2003). A theory of، entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business venturing، 18(1)، 105-124.
17.Chow,W.S.& Chan,L.S(2008). Social Network, Social Trust and Shared goals in organization. Khowledge sharing.Information&management,45(7),458-465.
18.Covillo E, Nicole et al.(2003). Assessing the Role of e-marketing in contemporsry marketing practice, journal of marketing management, 19:857-881.
19. Chua, A. (2002). The influence of social interaction on knowledge creation. Journal of Intellectual Capital, 3, 375–392
20.Granovetter,M(1983). The Strength of Weakties: Anet work theory revisited, sociological theory,1,201-233.22.
21. Hoang, H., & Antoncic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship A critical review. Journal of Business Venturing, 18(2), 165–187.
22. Levin, D. Z., & Cross, R. (2004). The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Mediating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer. Management Science, 50(11), 1477-1490.
23.Mahmood, A. and Yu. C.M.(2005). E-entrepreneurship in Knowledge Economy: Implications for the Asia-Pacific Economies”. The Business Review, Cambridge.Vol. 4, No. 1, pp. 153-160.
24.Magnier-Watanabe, R., Yoshida, M., Watanabe, T. (2010). Social Network Productivity in the Use of SNS. Journal of Knowledge Management, 14(6): 910-927.
 
25.Nahapeit، J. & Ghoshal، S.(1998). Social capitual، intellectual capital، and the orgnasational advantage. The academy of management Review، 23(2)، 242-266.
 
26.Ozgen، E & Baron، R.A(2007). Social sources of information in opportunity recognition: Effect of mentors، industry het work، and professional forums. Journal of business venturing، 22(2)، 174-192.
 
27.Sun, Y., Lim, K., Jiang, C., and sun, J. (2010). Do males and famales think in the same way?an emprical investigation on the gender differences in the web advertising evalution. Journal of Computers in Human Behavior, 26(6):1614-1625.
28. Shane,S.(2000).Prior Knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Sciences,11(4),448-469.
29. Shane S., Stuart T.(2002). Organizational endowments and the performance of
university start-ups, Management Science, 48(1).
30. Westerlund, M., & Svahn, S. (2008). A relationship value perspective of social capital in networks of software SMEs. Industrial Marketing Management, 37(5), 492–501.
 
 
 
.
 
 
.