مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده‌ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، بندرگز، ایران. (نویسنده مسئول)؛ behnam.valiyan@yahoo.com

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده‌ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه MBA، دانشکده‌ی مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، واحد پردیس بین المللی کیش، کیش، ایران.

چکیده

توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات طی چند دهه گذشته، تأثیرات شگرفی بر سازمان‌ها داشته است و استراتژی‌های آن‌ها را در تطبیق با محیط، تغییر داده است. هدف این تحقیق طراحی مدل قابلیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی است. روش تحقیق از حیث نتیجه جزء تحقیقات توسعه‌ای و از حیث هدف جزء تحقیقات اکتشافی و از حیث روش جزء تحقیقات کیفی است. ابزار جمع‌آوری داده‌های تحقیق مصاحبه است و به‌منظور تحلیل داده‌ها، از روش تئوری زمینه‌ای استفاده شد. در این تحقیق 14 مصاحبه انجام گرفت که شامل دو بخش مدیران آگاه از موضوع و متخصصان فناوری اطلاعات و مدیریت به‌عنوان نظریه‌پردازان این حیطه بود. مصاحبه در مراحل اولیه به‌صورت عمیق انجام شد، اما از اواسط مصاحبه‌ها به دلیل مشخص شدن کدهای مفهومی، مصاحبه‌ها هدفمندتر و به‌صورت نیمه‌باز برای مفهوم‌سازی مناسب موضوع صورت پذیرفت. تحلیل کدهای تحقیق پس از انجام کدگذاری باز، نشان داد، 132 کد در مرحله‌ی کدگذاری باز شناسایی گردید و در مرحله‌ی کدگذاری محوری دو تم اصلی «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «بهره‌برداری فناوری اطلاعات» به‌عنوان شرایط علی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای فرهنگی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر و اکتساب دانش و بهره‌برداری از دانش نیز به‌عنوان شرایط زمینه‌ای مشخص شدند و درنهایت در مرحله‌ی کدگذاری انتخابی 6 مانع، 6 استراتژی فناوری اطلاعات و 11 پیامد قابلیت‌های فناوری اطلاعات در قالب دو تم اصلی یاد شده ارائه گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد قابلیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی می‌تواند نتایج و پیامدهای مطلوبی از ارائه خدمات با کیفیت‌تر به شهروندان و ارباب‌رجوع برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Information Technology Capabilities in Government Organizations

نویسندگان [English]

  • Hasan Valian 1
  • Alireza koushki Jahromi 2
  • Hasan Boudlaie 3

1 Assistant Professor, Department of Management,Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Gaz Branch, Bandar Gaz .(Corresponding author); behnam.valiyan@yahoo.com

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran.

3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Kish International Campus, Kish.

چکیده [English]

 
The development of information and communication technology over the past decades has had tremendous impacts on organizations and has changed their strategies in adapting to the environment.The purpose of this research is to design a model of information technology capabilities in government organizations. This research is developmental research in term of result, an exploratory research based on goal and a qualitative research in terms of methodology. The interview was used to collect the data necessary for analysis through the contextual theory. In this research, 14 interviews were conducted, which included two sections of knowledgeable managers, and IT and management specialists as theoreticians of this field. At first, the interviews were deep. In the middle, due to identification of conceptual codes, the interviews were conducted as semi – standard interviews for proper conceptualization of the topic. Analysis of the research codes after open coding showed that 132 codes were identified in the open coding step and in the central coding step, the two main themes of "IT infrastructure" and "IT exploitation" as the causative conditions Organizational structures and cultural mechanisms as conditions of intervention and acquisition of knowledge and exploitation of knowledge were also identified as the underlying conditions  6 IT strategies and 11 outcomes of IT capabilities were presented in two before - mentioned main themes. The results of the research showed that the capabilities of information technology in government organizations can bring about the desired outcomes and consequences of providing better quality services to citizens and clients.

اصیلی، غلامرضا. هندی، سید صالح. (1389). بررسی تطبیقی فرآیند جذب و ارائه مدل مناسب برای سازمان‌های دانشی «مورد کاوی پژوهشگاه صنعت نفت»، مدیریت فرهنگ سازمانی، سال هشتم، شماره بیست و دوم، پاییز و زمستان، 69-94.
با شکوه، محمد. شکسته‌بند، میترا. (1393). تأثیر قابلیت‌های فناوری اطلاعات بر چابکی کسب‌وکار، مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 4، تابستان، 1-24.
جعفری، سید محمدباقر.، جندقی، غلامرضا.، محمدی دورباش، زهرا. (1395). بررسی تأثیر اجزای پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب‌وکار بر موفقیت این پروژه‌ها، فصلنامه مدیریت بهره‌وری، سال دهم، شماره سی‌ونه، زمستان، 67-90.
ربیعی، علی.، بیگدلی، مینو. (1390). آسیب‌شناسی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ اداری سازمان‌های دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ، دو فصلنامه ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ دﻳﻦ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎرة اول، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، پیاپی 39، 187-205.
رضایی دولت آبادی، حسین.، طبائیان و ریحانه السادات. (1393). «ایجاد مدل قابلیت‌های سازمانی برای کسب‌وکارهای جدید در حوزه صنایع فولاد مبارکه با رویکرد آینده‌پژوهی»، فصلنامه مطالعات آینده‌پژوهی، سال سوم، شماره نهم، ص 281-302.
رهنورد، فرج اله.، خاوند کار، جلیل. (1387). تأثیر اشتراک دانش بر توفیق در برون‌سپاری خدمات فناوری اطلاعات، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان، 49-64.
ریاضی، عبدالمجید. (1386). نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (سند راهبردی)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور.
عباس پور، عباس.، آقازاده، احمد.، باقری کراچی، امین. (1391). طراحی الگوی مطلوب دستیابی به چابکی سازمانی در دانشگاه‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم شماره 96، زمستان، ص 171-217.
عطاران، جواد.، دیواندری، علی و آدینف، حیات. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 12، ص 91-112.
کریمی مزیدی، احمدرضا.، اسلامی، قاسمی.، ناجی و عظیمی، زهرا. (1392). «نقش قابلیت‌های دانش‌محور در عملکرد شرکت‌ها، از دیدگاه قابلیت‌های سازمانی (مدل قابلیت‌های سازمانی دانش‌محور - عملکرد)»، پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شمارة 6، بهار و تابستان، ص 1-26.
محمدی، محمود.، خسروی، مهدی.، جم، محمدعلی.، مخصوصی، علی. (1392). تأثیر آمادگی فنی و انعطاف‌پذیری فناوری اطلاعات بر اثربخشی IT، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 6، زمستان، 49-75.
Appleyard, M. M. (1996). How does knowledge flow? Interfirm patterns in the semiconductor industry. Strategic management journal, Vol. 17, Winter, pp. 137-154.
Arikan, A. M., & McGahan, A. (2010). The development of capabilities in new firms. Strategic Management Journal, 31(1), 1-18.
Arora, B., Rahman, Z. (2017). Information technology capability as competitive advantage in emerging markets: Evidence from India, International Journal of Emerging Markets, Volume: 12 Issue: 3.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.
Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36(1), 256-280.
Bharadwaj, A. (2000). A resource-based perspective on information technology capability and firm performance: an empirical investigation, MIS Q. 24 (1), pp. 169–196.
Bharadwaj, A., Sambamurthy, V., Zmud, R. (1999). IT capabilities: theoretical perspectives and empirical operationalization, Paper Presented at the 20th International Conference on Information Systems, Charlotte, NC, United States, 1999.
Byrd, T, A., Turner, D, E. (2001). An exploratory examination of the relationship betweenflexible IT infrastructure and competitive advantage, Inf. Manage. 39 (1), pp.41–52.
Capaldo, A., & Messeni Petruzzelli, A. (2011). In search of alliance- level relational capabilities: Balancing innovation value creation and appropriability in R&D alliances. Scandinavian Journal of Management, 27(3), 273-286.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, Vol. 35, No. 1, pp. 128-152.
Davenport, T. H., & Klahr, P. (1998). Managing customer support knowledge. California management review, Vol. 40, No. 3, pp. 195-208.
Fagenson-Eland, E., Ensher, E.A. and Burke, W.W. (2004), “Organization development and change interventions: a seven-nation comparison”, Journal of Applied Behavioral Science.
Fertuck, L. 1992. Systems Analysis and Design: With CASE Tools, Wm. C. BrownCommunications Inc., Dubuque, Iowa.
Fink,L. (2009). Exploring the perceived business value of the flexibility enabled by information technology infrastructure. journal homepage: www.elsevier.com/locate/im. Information & Management 46 (2009) 90–99.
Gibson, Rick. 1994. Global information technology architectures. Journal of Global Information Management, 2(1): 28-39.
Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of management information systems, Vol. 18, No. 1, pp. 185-214.
Heimeriks, K. H., Schijven, M., & Gates, S. (2016). Manifestations ofhigher-order routines: The underlying mechanisms of deliberatelearning in the context of postacquisition integration. Academy ofManagement Journal, 55(3), 703-726.
Helfat, C. E. (2007). “Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations” Malden, MA: Blackwell.
Jacks, T., Palvia, P., Schilhavy, R., Wang, L. (2011). A framework for the impact of IT onorganizational performance, Bus. Process Manage. J. 17 (5), 2011, pp. 846–870.
Jyotsna Bhatnagar et al. (2010), ‘Organizational change and development in India: A case of strategic organizational change and transformation’, Journal of Organizational Change Management Vol. 23 No. 5, 2010 pp. 485-499.
Kotha, R., Zheng, Y., & George, G. (2011). Entry into new niches: Theeffects of firm age and the expansion of technological capabilitieson innovative output and impact. Strategic Management Journal,32(9), 1011-1024.
Luca, L, M, D., Atuahene-Gima, K. (2007). Market knowledge dimensions and cross-functional collaboration: examining the different routes to product innovation performance,J. Marketing 71 (1), pp. 95–112.
Madhavaram, S., & Hunt, S. (2008). The service-dominant logic and a hierarchy of operant resources: developing masterful operant resources and implications for marketing strategy. Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 36, No. 1, pp. 67-82.
Miner, John B. (1982). Theories of Organizational Structure and Process. Chicago: Dryden.
Mulligan, P. (2002). Specification of a capability-based IT classification framework. Information & Management, Vol. 39, No. 8, pp. 647-658.
Narayanan, V. K., Colwell, K., & Douglas, F. L. (2009). Building organizational and scientific platforms in the pharmaceutical industry: A process perspective on the development of dynamic capabilities. British Journal of Management, 20(1), 25-40.
Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of "ba": building a foundation of knowledge creation. California Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 40-54.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
Panda, S., Kumar Rath, S. (2017). The effect of human IT capability on organizational agility: an empirical analysis, Management Research Review, Volume: 40 Issue: 7.
Pennings, Johannes M. (1992). “Structural Contingency Theory: A Reappraisal.” Research in Organizational Behavior 14 (1992): 267–309.
Rai, A., Patnayakuni, R., Seth, N. (2006). Firm performance impacts of digitally enabled supply chain integration capabilities, MIS Q. 30 (2), 2006, pp. 225–246.
Ross, J. W., Beath, C. M., & Goodhue, D. L. (1996). Develop long-term competitiveness through IT assets. Sloan management review, Vol. 38, No. 1, pp. 31-42.
Ross, Jeanne W. & George Westerman. 2004. Preparing for utility computing: Therole of IT architecture and relationship management. IBM Systems Journal, 43(1): 5-19.
Sawhney, M., Verona, G., Prandelli, E. (2005). Collaborating to create: the Internet as aplatform for customer engagement in product innovation, J. Interact. Marketing19 (4), pp. 4–17.
Simsek, Z., Lubatkin, M, H., Veiga, J, F., Dino, R, N. (2009). The role of an entrepreneurially alert information system in promoting corporate entrepreneurship, J. Bus. Res. 62 (8), 2009, pp. 810–817.
Siriginidi Subba Rao, (2005) "Electronic books: their integration into library and information centers", The Electronic Library, Vol. 23 Issue: 1, pp.116-140,
Tippins, M. J., & Sohi, R. S. (2003). IT competency and firm performance: Isorganizational learning a missing link?. Strategic Management Journal, 24(8),745-761.
Tippins, M.J. and Sohi, R.S. (2003) IT Competency and Firm Performance: Is Organizational Learning a Missing Link? Strategic Management Journal, 24, 745-761. http://dx.doi.org/10.1002/smj.337
Wang, Y., Chen, Y., Nevo, S., Jin, J, F., Tang, G., Chow, W, S. (2013). IT capabilities andinnovation performance: the mediating role of market orientation, Commun.Assoc. Inf. Syst. 33.
Xiang, J., Archer, N., & Detlor, B. (2014). Business process redesignproject success: the role of socio-technical theory. BusinessProcess Management Journal, 20(5), 773-792.
Y. Chen, et al., (2015). IT capabilities and product innovation performance: The roles of corporateentrepreneurship and competitive intensity, Inf. Manage. (2015),
Zhang, M., Sarker, S. (2008). Unpacking the effect of IT capability on the performance of export-focused SMEs: a report from China, Inf. Syst. J. 18 (4), 2008, pp. 357–380.
 
ا