تحلیل ارتباط میان شاخص‌های کاربرد اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین لوازم خانگی با استفاده از رویکرد نقشه‌ شناختی فازی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر.(نویسنده مسئول)؛ gjamali@pgu.ac.ir

2 عضو هیئت‌علمی، گروه حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر

3 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship Between the Factors of Internet of Things Application in Supply Chain of Home Appliances Industry Using Fuzzy Cognitive Map

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Jamali  1
  • Seyyed Esmaeil  Mousavi 2
  • Masoumeh  Mohammadi  3
1 Faculty Member, Department of Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr (Corresponding author: gjamali@pgu.ac.ir)
2  Faculty Member, Department of Accounting, Persian Gulf University, Bushehr,
3  Master’s Student, Department of Industrial Management, Persian Gulf University, Bushehr